logo

Søk

Siste utgave

Nr 6 - august 2014

Vis innhold

 

Arkiv

 • Strekningsmåling av fart:

  Halverer antall drepte og hardt skadde

  • På strekninger hvor det er blitt installert strekningsmåling av fart, eller streknings-ATK (SATK), har antall drepte og hardt skadde gått ned med omtrent 50 % og antall personskadeulykker med mellom 12 og 21 %.
  • Dette viser en evaluering som TØI har gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Den viser også at antall ulykker er redusert tre kilometer før og etter strekningene med SATK.
 • Om Flytoget selges - kommentar:

  Tilgang til sporet avgjør prisen

  «I det øyeblikk et statlig selskap skal selges, må man ta stilling til hvilke rettigheter som skal følge med,» skriver Harald Minken i denne kommentaren.

 • Innspill - jernbane:

  En grønn transportåre fra Oslo til Kontinentet

  «En trinnvis utbygging kan gjennomføres slik at reisetiden for persontog mellom Oslo og København kan reduseres til 2 timer og 30 minutter innen 2030,» skriver innspillforfatteren. En slik jernbaneutbygging vil ha stor betydning også for godstrafikken, poengterer han, foruten å bidra til «en sammenhengende skandinavisk arbeidsmarkedsregion basert på grønn mobilitet.»

 • LEDER:

  Godt presenterte forskningsresultater

  At forskningsresultater kan vekke interesse også blant andre enn dem som til daglig er opptatt av det aktuelle saksområdet, så vi nye eksempler på under feiringen av TØIs 50-årsjubileum like før sommerferien.

 • Prøves for vegnettverket i Trondheim:

  Ny og bedre metode for å beregne trafikkavvikling

  Å kunne forutse og forstå hvordan og hvor køer dannes i vegnettverket, er viktig for å kunne avvikle trafikken på en best mulig måte. En ny simuleringsmetode er prøvd ut for vegene i Trondheim.

 • LOFAST:

  En ikke udelt vellykket fastlandsforbindelse

  Lofotens fastlandsforbindelse, LOFAST, er et vellykket prosjekt fordi Lofoten har fått en effektiv og forutsigbar tilknytning til fastlandet, men ut fra en bredere, samfunnsmessig vurdering, er det ikke like bra.

 • Upresise kostnadsestimater i prosjekters tidligfase

  Kostnadskontrollen i gjennomføringen av norske veg- og jernbaneprosjekter er gjennomgående god. Tidligfasen kan imidlertid skjule store kostnadsøkninger.

 • På veiene, til sjøs og i luften:

  Leting etter effektive tiltak mot arbeidsrelaterte transportulykker

  Et par tusen personer i Norge rammes hvert år av trafikkulykker i sin arbeidstid, anslår artikkelforfatterne. Og de spør: «Hvem har egentlig ansvaret for transportsikkerheten for dem som kjører i arbeidstiden?»

 • Refleksjoner:

  Elbilprivilegiene er for gode til å kunne vare

  Elbil-bølgen er enda et bevis på at bilende nordmenn og -kvinner lett lar seg lede av økonomiske stimuli og praktiske fordeler. I løpet av første halvår ble det registrert 9349 nye person-elbiler. Det er 12,9 prosent av personbilsalget i denne perioden, kan vi lese ut av registreringsstatistikken fra Opplysningrådet for Veitrafikken AS (OfVAS).

 • Komplikasjoner underveis, men målet er klart:

  Et Bergen sentrum uten søppelbiler

  Håndteringen av søppel – det bergenserne kaller boss – skaper store utfordringer i storbyer. I Bergen drømmer en om å kunne løse problemene én gang for alltid. Et nytt system skal helt fjerne boss-spann og bossbiler fra byens gater.

Viser fra 1 til 10 av totalt 500 artikler


Som betalende abonnent kan du få tilgang til Samferdsel som eAvis - (se demo) og til Samferdsels elektroniske arkiv som er søkbart fra og med nr. 1/2003.
Vi trenger bare en e-post med noen opplysninger fra deg.


 


Om nordisk trafikk- og vegforskning

Post- og besøksadresse: Samferdsel, TØI, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Telefon: 22 57 38 00. Telefaks: 22 60 92 00.
Webmaster/webredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no Ansvarlig redaktør Samferdsel: Flemming Dahl. Telefon mobil: 986 25 596. Epost: fda@toi.no