Du er her

Gods

 • Ny bylogistikk kan bidra til bedre byliv

  Byrådet i Oslo sin visjon om «Bilfritt byliv» bør drøftes i et helhetlig perspektiv, der også varelevering og godstransport hører med. Hittil har fokus vært på kollektivreisende, syklister og gående.

 • 730 meter lange godstog i Sverige

  Godstog i trafikk på Sveriges jernbanenett, som på det norske nettet, har med visse unntak hatt en maksimal lengde på 630 meter. Men nå er kjøringen i gang med 730 meter lange godstog på visse svenske strekninger.

 • Innspill - havner:

  Desentralisert hamnestruktur gjev mest gods på sjø

  «Funn frå NTP Godsanalyse tydar (…) på at desentralisert hamnestruktur er ein viktig premiss for å oppretthalde skipstrafikken sin høge del av godsfordelinga», skriver Sindre Ulstein Lid i dette innspillet.

 • Smartere vare-distribusjon – til fordel for bymiljø og klima

  Det er først og fremst kommunene, ikke landets sentrale myndigheter, som får søkelyset mot seg når to fagtunge forskere vurderer hvem som bør ta grep til fordel for en mer miljø- og klimavennlig varedistribusjon i norske byer.

 • – Slik kan næringslivet få bedre arbeidsforhold...

  • Klare ønsker om økt statlig påtrykk for å sikre rask utbygging og tilrettelegging for alle trafikkslag. Vegutbyggingen er viktigst for næringslivet. Nasjonale hensyn må ha forrang der det er konkurrerende interesser.
  • Vedlikeholdsetterslepet i veg- og jernbanesektoren må tas igjen. Dagens situasjon svekker næringslivets konkurransekraft og drenerer frakt vekk fra jernbanen. Næringsmessig viktige fylkesveger må behandles som riksvegene.
  • Omlegginger til klimanøytral transport står høyt på næringslivets agenda og forutsetter bedre offentlig tilrettelegging. Staten må mer aktivt bidra til utrulling av infrastruktur for alternative drivstoffer.
  • Bedre samarbeid mellom transportmidlene er mer realistisk enn en omfattende overføring av gods fra et transportmiddel til et annet. Derfor må det legges til rette for en best mulig utnytting av de enkelte transportmidlenes fortrinn. Dette er også god miljøpolitikk. Likevel bør avgiftsregimene for de enkelte trafikkslag gjennomgås for å sikre mest mulig like konkurransevilkår.
 • Alle transportformer må bli mer klimavennlige:

  På tide å droppe snakket om overføring fra veg til sjø og bane

  • Den nye rapporten NTP Godsanalyse presenterer flere mulige tiltak for reduksjon av klimaeffektene fra transport, poengterer kronikkforfatteren.
  • «Men ingen av tiltakene er i stand til å redusere vegtransporter til under dagens nivå, de kan bare bremse utviklingen», skriver han.
 • Terminal-konkurranse

  Mer konkurranse skal sørge for bedre tjenester på godsterminalene og mer gods på bane. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet åpner nå Jernbaneverket for konkurranse på terminalene i Stavanger og Trondheim.

 • Små varebiler med stor betydning

  Håndverkere og bilene deres står for en betydelig andel av transportomfanget i de største byene her i landet. Nesten alle de aktuelle varebilene har dieselmotor, men nye undersøkelser viser at moderne el-varebiler kan være et godt alternativ for det meste av den aktuelle håndverkerkjøringen.

 • Fremtidens transportnett:

  - Infrastrukturen må brukes smartere

  - Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få mer gods bort fra veiene der folk bor.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS