Du er her

Økonomi

 • Hvem definerer hva som er strategisk planlegging?

  I siste nummer av Samferdsel skriver Strand, Halse, Leiren og Olsen at Statens vegvesens bidrag til Nasjonal transportplan er overraskende lite strategisk. De skriver at funnene de har gjort indikerer at systemet for strategisk vegplanlegging som har utviklet seg gjennom fire NTP-er har betydelige svakheter.

 • Om trafikken gjøres mindre værutsatt:

  Penger kan spares

  Nytte-kostnadsanalyser som benyttes i transportsektoren tar ikke hensyn til nytten av å bedre fremkommeligheten i værutsatte prosjekter. Det er en svakhet, konstaterer artikkelforfatterne.

 • Vurderinger av samferdselssektoren:

  En sneversynt kommisjon

  Rattsø-utvalget, også kalt Produktivitetskommisjonen, vil ha mer produktivitet i Norge. Den anbefaler å prioritere vegprosjekter etter beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det synes ikke kommentarforfatter Arvid Strand er noen spesielt god ide.

 • Til tross for rekordbevilgninger til transportformål

  Liten interesse for evaluering i etterkant

  Bevilgningene til transportformål er rekordhøye. Til tross for dette brukes det svært begrensede ressurser på å evaluere om prosjektene faktisk har levert som forutsatt.

 • KOMMENTAR

  Derfor bør ikke en ferjefri E39 sees som et samlet konsept

  «Det vil finnes gode prosjekter enkeltvis på strekningen, men de må identifiseres og plukkes ut, så får resten vente», skriver Harald Minken i denne kommentaren.

 • NÆRBLIKK

  Styrket satsing på transport – redusert satsing på transportforskning

  «For oss som driver med transportforskning er det selv­sagt trist at bevilgningene til dette nok en gang reduse­res samtidig som statens ressursbruk til transportformål øker til historisk høye nivåer», skriver Kjell Werner Johan­sen i dette nærblikket på den avtroppende Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014.

 • KRONIKK

  Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger

  Kronikkforfatterne forsøker, som de selv skriver, «å besvare noen spørsmål knyttet til hvordan dagens opplegg for finansiering av transportinfrastruktur kan justeres for å kunne oppnå større samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder en økning i utbyggingstakten.»

 • KRONIKK

  Er det nyttekostnadsanalysens skyld at vi har så dårlige veger?

  Norske veger får mye juling – ikke bare av kjøretøyene, men også av personene som bruker dem.

 • Kan gi store gevinster:

  Obligatorisk brikke i alle kjøretøy

  AutoPASS-brikker har muliggjort effektiv innkreving av bompen­ger og medført forenklinger for bilistene. Når det nå skal innføres obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 7,5 tonn, bør vi også vurdere om vi skal gjøre brikken obligatorisk for alle andre kjøre­tøy. Det vil kunne gi betydelige forbedringer i fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø

 • Tidsverdistudier:

  Intervjustedet påvirker svarene

  Ny forskning fra Handelshøgskolen i Bodø viser at resultatet av tidsverdistu­dier påvirkes av hvor respondentene intervjues. Forskeres valg av intervjusted kan derfor ha avgjørende betyd­ning for hvilke samferdselsprosjekt som realiseres og bør derfor ikke avgjøres av bekvemmelighetsmessige eller øko­nomiske hensyn.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS