Du er her

Økonomi

 • Knut Østmoe tilsatt som instituttsjef for ny periode

  Norske forskningsinstitutter kan i fremtiden bli nødt til å konkurrere om forskningsprosjekter i et internasjonalt marked i betydelig større grad enn i dag. For Transportøkonomisk institutt betyr det at vi må videreutvikle de feltene hvor vi har spisskompetanse, sier Knut Østmoe. Han er nå tilsatt som instituttsjef på TØI for en ny 6-års periode.
 • Benchmarking - metode for forbedringer

  Benchmarking er en organisatorisk læringsprosess og noe langt mer omfattende enn sammenligning av tall og rangering av bedrifter. Gjennom de to EU-prosjektene BEST (Benchmarking European Sustainable Transport) og BOB (Benchmarking of Benchmarking) har TØI jobbet med dette de to siste årene. Denne artikkelen gir en kort innføring i benchmarking som metode for å skape forbedringer.
 • Færre kommuner - flere tunneler

  Dersom infrastrukturprosjekter gjør det mulig å slå sammen kommuner kan dette øke den samfunnsøkonomiske nytten ved slike prosjekter. Gevinstene ved å slå sammen Aukra og Midsund i Møre og Romsdal er imidlertid ikke store nok til å forsvare bygging av fast forbindelse mellom disse øykommunene.
 • Bygging av gang- og sykkelvegnett mer lønnsomt enn de fleste vegprosjekter

  Den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengene gang-og sykkelvegnett i norske byer er trolig minst 4-5 ganger større enn kostnadene og har høyere lønnsomhet enn de fleste vegprosjekter. Dette går fram i en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Økt gang- og sykkeltrafikk gir blant annet betydelige helsegevinster og redusert sykefravær, noe som ikke tidligere har vært tatt med i denne typen analyser.
 • Samferdselskomitéen kritisk til utformingen av NTP

  Medlemmene av Stortingets samferdselskomité opplevde Nasjonal transportplan 2002- 2011 (NTP) som svært vanskelig tilgjengelig og brukte i liten grad den metoden og planleggingsformen dokumentet bygde på da de behandlet planen. Det viser en evaluering utført ved Transportøkonomisk institutt.
 • Nottingham velger avgifter på privat parkering framfor vegprising

  Myndighetene i Nottingham i England velger å avgiftsbelegge private parkeringsplasser for å dempe rushtidstrafikken framfor å innføre vegprising. Fra 2004 skal bedrifter i sentrum betale nær 2000 kroner årlig pr parkeringsplass om alt går etter planen. Pengene skal gå til investeringer og drift av kollektivtrafikken.
 • Strukturanalysen - en viktig premiss for et fremtidig flyplassnett

  Dersom Stortinget ønsker endringer i lufthavnstrukturen, bør økonomiske og flyoperative forhold vektlegges, konkluderer en utredning som Luftfartsverket har overlevert Samferdselsdepartementet. Analysene viser at flyplassene Fagernes, Sandane, Namsos, Narvik og Vardø er samfunnsøkonomisk ulønnsomme med klar margin. I tillegg er flyplassene Svolvær, Førde, Mosjøen, Ørsta/Volda og Honningsvåg funnet å være samfunnsøkonomisk ulønnsomme, men med usikker margin.
 • Decision Time: Ufullstendig og urealistisk hvitbok om europeisk transportpolitikk?

  "European Transport Policy For 2010: Decision Time!" er navnet på EUs nye transportpolitiske hvitbok, som etter behandling i EUs organer skal angi retningslinjene for den praktiske politikk som skal føres i det kommende tiår. Dokumentet bærer imidlertid preg av både å være ufullstendig og urealistisk.
 • Større vogntog gir 175 mill i gevinst

  Hvis man skal tillate vogntog med lengde 25,25 m og totalvekt 60,0 tonn på vegene, er den samfunnsøkonomisk sett beste løsningen å innføre dette på hele stamvegnettet bortsett fra i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland.
Viser fra 101 til 109 av totalt 109 artikler
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS