Du er her

Økonomi

 • KRONIKK

  Mot et felles Europeisk transportområde

  Hvitbøker for transportpolitikk har i flere tiår meislet ut EUs strategi på området. Utviklingen har gått fra et fokus på markedsadgang, til overgangen fra vei til jernbane, og endt opp med tanken om flermodalitet, altså bruken av ulike transportformer som utfyller hverandre.

 • DEBATT

  Investeringskriterier for økt vegkapasitet

  Det er en nær sammenheng mellom et veganleggs kapasitetsutnyttelse og når kapasiteten bør utvides. Det er bare når anlegget er optimalt utnyttet, reelt eller simulert, at man kan se forutsetningene for en lønnsomhetskalkyle som kan bestemme hvorvidt kapasiteten bør utvides. Det er ikke nok å vite om den resulterende køreduksjon av investeringen verdsettes høyere enn anleggskostnadene dersom kapasiteten i utgangspunktet er overutnyttet.

 • Stor betalingsvilje for transportforbedring

  Ola og Kari verdsetter tiden sin til 80 kroner pr. time når de kjører bil på korte private reiser. De som bruker kollektivtransport verdsetter tiden sin til vel en femtilapp pr. time. Folk er også villige til å betale mye for å få ned risikoen for å omkomme i trafikkulykker og for å redusere luftforurensninger og støy fra transport. Å unngå et dødsfall i trafikken er verdt vel 30 millioner kroner.

 • Vegprising som trafikksikkerhetstiltak:

  La bilistene betale for den sikkerheten de vil ha

  Tiden er moden for å diskutere et vegprisingssystem der trafikantene betaler for de sikkerhetstiltakene et flertall av dem ønsker. Et slikt system vil redusere ulykkesomfanget og dermed være lønnsomt for samfunnet

 • DEBATT

  Om høyhastighetstog og nyttekostnadsberegninger

  Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker framsetter, i forrige nummer av Samferdsel (nr. 5 – juni 2010), en rekke urik­tige påstander om TØIs syn på høyhastig­hetsbaner. Påstandene ble gjentatt i Dagens Næringsliv 28.7. og imøtegått i samme avis den 10.8.

 • 20 år etter at innkrevingen i Oslo begynte:

  Svingende følelser for bompenger

  Holdningene til trafikantbetaling i Oslo og Akershus er i ferd med å normali­sere seg etter en knekk da takstsyste­met ble endret og Bærumsringen satt opp i 2008, som en del av Oslopakke 3. Fortsatt er et flertall negative til ordnin­gen, men dette snur med informasjon om hva midlene har gått til. Tre av fire kan akseptere videre trafikantbetaling under ulike forutsetninger.

 • TEMPONYTT

  Grønn optimisme møter finans- og handelskrise

  Liberaliseringen av det europeiske jernbanemarkedet, nedbygningen av de nasjonale mono­polene, omstillinger for hundretusener ansatte og åpningen for at nye operatører med nye kommersielle forretningsmodeller skal komme til, er et av de størst sosiale eksperimentene i Europa i dag

 • Norges dårlig ivaretatte veger:

  50 milliarder for å komme àjour med vedlikeholdet

  Det vil koste mellom 40 og 52 milliarder kroner å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på hele det offentlige vegnettet i Norge, viser en ny rapport. Stamveiene trenger alene hele 640 kroner per meter for å komme opp på akseptabel standard

 • Konkurranse gir mer buss for pengene

  Fylkeskommuner som har skapt en velfungerende konkurranse om driften av lokale bussruter har spart penger – ikke bare på kort sikt, som påvist i tidligere forskning, men også på lengre sikt

 • Samferdsel i en nedgangstid

  ”Etter depresjonen kommer inflasjonen”, sa Jacques Attali, tidligere rådgiver for president Mitterrand, med hentydning til Ludvig XIVs berømte ”etter oss kommer syndfloden”. Attali var hovedtaler ved International Transport Forum (ITF) i Leipzig, som i år handlet om ”Samferdsel for en global økonomi: utfordringer og muligheter i en nedgangstid”.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS