Du er her

Økonomi

 • KOMMENTAR

  Derfor bør ikke en ferjefri E39 sees som et samlet konsept

  «Det vil finnes gode prosjekter enkeltvis på strekningen, men de må identifiseres og plukkes ut, så får resten vente», skriver Harald Minken i denne kommentaren.

 • NÆRBLIKK

  Styrket satsing på transport – redusert satsing på transportforskning

  «For oss som driver med transportforskning er det selv­sagt trist at bevilgningene til dette nok en gang reduse­res samtidig som statens ressursbruk til transportformål øker til historisk høye nivåer», skriver Kjell Werner Johan­sen i dette nærblikket på den avtroppende Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014.

 • KRONIKK

  Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger

  Kronikkforfatterne forsøker, som de selv skriver, «å besvare noen spørsmål knyttet til hvordan dagens opplegg for finansiering av transportinfrastruktur kan justeres for å kunne oppnå større samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder en økning i utbyggingstakten.»

 • KRONIKK

  Er det nyttekostnadsanalysens skyld at vi har så dårlige veger?

  Norske veger får mye juling – ikke bare av kjøretøyene, men også av personene som bruker dem.

 • Kan gi store gevinster:

  Obligatorisk brikke i alle kjøretøy

  AutoPASS-brikker har muliggjort effektiv innkreving av bompen­ger og medført forenklinger for bilistene. Når det nå skal innføres obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 7,5 tonn, bør vi også vurdere om vi skal gjøre brikken obligatorisk for alle andre kjøre­tøy. Det vil kunne gi betydelige forbedringer i fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø

 • Tidsverdistudier:

  Intervjustedet påvirker svarene

  Ny forskning fra Handelshøgskolen i Bodø viser at resultatet av tidsverdistu­dier påvirkes av hvor respondentene intervjues. Forskeres valg av intervjusted kan derfor ha avgjørende betyd­ning for hvilke samferdselsprosjekt som realiseres og bør derfor ikke avgjøres av bekvemmelighetsmessige eller øko­nomiske hensyn.

 • KRONIKK

  Mot et felles Europeisk transportområde

  Hvitbøker for transportpolitikk har i flere tiår meislet ut EUs strategi på området. Utviklingen har gått fra et fokus på markedsadgang, til overgangen fra vei til jernbane, og endt opp med tanken om flermodalitet, altså bruken av ulike transportformer som utfyller hverandre.

 • DEBATT

  Investeringskriterier for økt vegkapasitet

  Det er en nær sammenheng mellom et veganleggs kapasitetsutnyttelse og når kapasiteten bør utvides. Det er bare når anlegget er optimalt utnyttet, reelt eller simulert, at man kan se forutsetningene for en lønnsomhetskalkyle som kan bestemme hvorvidt kapasiteten bør utvides. Det er ikke nok å vite om den resulterende køreduksjon av investeringen verdsettes høyere enn anleggskostnadene dersom kapasiteten i utgangspunktet er overutnyttet.

 • Stor betalingsvilje for transportforbedring

  Ola og Kari verdsetter tiden sin til 80 kroner pr. time når de kjører bil på korte private reiser. De som bruker kollektivtransport verdsetter tiden sin til vel en femtilapp pr. time. Folk er også villige til å betale mye for å få ned risikoen for å omkomme i trafikkulykker og for å redusere luftforurensninger og støy fra transport. Å unngå et dødsfall i trafikken er verdt vel 30 millioner kroner.

 • Vegprising som trafikksikkerhetstiltak:

  La bilistene betale for den sikkerheten de vil ha

  Tiden er moden for å diskutere et vegprisingssystem der trafikantene betaler for de sikkerhetstiltakene et flertall av dem ønsker. Et slikt system vil redusere ulykkesomfanget og dermed være lønnsomt for samfunnet

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS