Du er her

Økonomi

 • Automatisering av bomringen i Oslo:

  Et lønnsomt ITS-tiltak!

  Intelligente transportsystemer (ITS) gir de samme nyttevirkningene som tradisjonelle transporttiltak, men gjerne til en lavere pris. En nytte-kostnadsanalyse av overgangen til automatisk innkreving i bomringen i Oslo viser at tiltaket er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, med et nytte/kostnadsforhold som overgår det de fleste tradisjonelle vegtiltak kan oppvise

 • ”Urettferdige” tiltak kan gi færre trafikkdrepte

  Det vil bli færre drepte i trafikken hvis trafikksikkerhetstiltak i større grad enn hittil blir basert på nyttekostnadsanalyser. Men vil folk oppfatte en slik trafikksikkerhetspolitikk som rettferdig?

 • Høyhastighetstog, NTP og regneferdigheter

  Hvorfor ikke se nærmere på en kraftig oppgradering av jernbanetilbudet mellom de største byene på Østlandet, før det eventuelt blir besluttet å satse på høyhastighetstog over lange strekninger? spør forfatteren av dette innlegget

 • Økende containertransport

  Vareimport fra Asia øker og bidrar til økt containertransport. De siste årene har det vært sterkere vekst i antall containere til andre havner på Østlandet enn til Oslo, en utvikling som snudde igjen i 2006
 • Havnemyndighetenes rolle i endring

  Liberalisering innen transportsektoren har endret havnemyndighetenes ansvarsområde. De fungerer i større grad som landeiere, slik at deres inntekter er basert på tomteutleie og havneavgifter, mens private aktører er ansvarlige for selve godshåndteringen
 • Bompengenes innflytelse på trafikkmønsteret

  Opphøret av bompengeinnkreving for passering av veg- og tunnelprosjektet Rennfast førte til en betydelig trafikkvekst, fastslår artikkelforfatterne, som her ser nærmere på denne veksten
 • Vegprosjekter er mer lønnsomme enn forventet

  Vegprosjekter er stort sett mer lønnsomme enn det som ble forutsatt da prosjektene ble vedtatt, viser en etterprøving av lønnsomhetsanalyser av vegprosjekter som Statens vegvesen gjennomfører. Dette betyr at beslutningstakerne har grunn til å være komfortable med slike analyser
 • Næringslivets avstandskostnader – et forsøk på en begrepsavklaring

  Avstandskostnader innebærer mer enn bare hva det koster å flytte en vare fra produksjonssted til salgssted. Kostnadene som påløper påvirkes også av kulturelt og institusjonelt betingede forhold i tillegg til fysisk avstand
 • Plusser og minuser ved konkurranseutsetting

  Debatten om konkurranseutsetting innen kollektivtransport er ofte polarisert: Én gruppe hevder at dette er negativt fordi det rammer arbeidstagere og gir høye administrasjonskostnader, mens en annen gruppe mener det er positivt fordi det gir bedre tilbud til lavere pris
 • Staten betaler, samfunnet vinner

  Ikke bare de reisende, men ifølge forskerne også samfunnsøkonomien, kan under visse forutsetninger tjene på at staten øker sine tilskudd til regional luftfart og dermed sørger for billigere flybilletter
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS