Du er her

Økonomi

 • Mange fordeler med nytt ferjetakstsystem - men endel bilister protesterer

  Det nye ferjetakstregulativet som er under utprøving, hvor det kun betales for kjøretøyene og passasjerene reiser gratis, har møtt mye motstand. Dersom automatisk betaling med AutoPASS-brikken skal kunne innføres på ferjene, er det imidlertid nødvendig med et slikt enhetlig takstsystem, skriver Erik Amdal og Morten Welde i denne artikkelen, og mener det nye takstsystemet innebærer mange fordeler.
 • Konflikter mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektivtrafikken

  Et problem med dagens organisering og finansiering av kollektivtransport er at tilpasninger som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, ofte er lite lønnsomme for kollektivselskapene. Både i forbindelse med investering og drift finnes det flere mulige konflikter mellom hva som er best rent økonomisk for kollektivselskapet, og hva som gir høyest velferd for samfunnet.
 • Forpliktende storbypakker

  Forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene er viktige stikkord for bypolitikken i Nasjonal transportplan. De byene som satser på å bygge ut kollektivtrafikken og samtidig fører en restriktiv bilpolitikk, kan vente seg påskjønnelser i form av ekstra investeringsmidler fra staten.
 • Optimal vegprising vil gi høyt avgiftsnivå for bilistene

  Frem mot 2015 vil det være samfunnsøkonomisk optimalt å tredoble avgiften i bomringen i rushtiden samtidig som kollekttivtakstene reduseres. Når et finstemt satellittbasert vegprisingssystem er modent for å innføres omkring 2015, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve avgiftstrykket for bilistene ytterligere. De økte inntektene kan brukes blant annet til utbygging av kollektivsystemet og redusert inntektsskatt.
 • Den foreslåtte kalkulasjonsrenten er for høy og for unyansert
 • Den risikofrie delen av kalkulasjonsrenten er for høy
 • Risikotillegget er for mange vegprosjekter også for høyt
 • Å investere i veg kan i dag være god motkonjunkturpolitikk
 • Forvirring om ny kalkulasjonsrente

  Politikerne forstår den ikke. Transport- og vegbrukerne forstår den ikke. Byråkratene klarer ikke å forklare den, men bruker den likevel: Kalkulasjonsrenten blir foreslått endret i transportetatenes forslag til NTP 2006-2015. Endringen gjør nesten samtlige planlagte veginvesteringer ulønnsomme.
 • Statens vegvesen: Generelt god kostnadskontroll, men tunnelprosjektene sprekker

  Statens vegvesen har fått et ufortjent dårlig rykte når det gjelder overskridelser på vegprosjekter. En undersøkelse av alle prosjekter i 2002 viser at de gjennomsnittlige overskridelsene kun var på 5,8 prosent. Dette er godt innenfor det som er akseptabelt. Når det gjelder tunnelprosjekter var overskridelsene på vel 20 prosent, og her er det et betydelig forbedringspotensiale, skriver James Odeck og Åge Brudeseth i denne artikkelen.
 • Betydelige køkostnader i Osloregionen

  Køkostnadene i Oslo-trafikken beløper seg fort til 100 000 kroner pr lastebil pr år. Dette må myndighetene gjøre noe med, sier viseadministrerende direktør Erling Sæther i Linjegods til Samferdsel. Medisinen han foreskriver er økte statlige investeringer til veg og jernbane sammen med upopulære tiltak som veiprising og skattelegging av gratis parkering for ansatte. Dette er nødvendig for å redusere privatbilismen og gi mer rom for næringslivet på vegene.
 • TØI vurderer å flytte til Blindern

  Transportøkonomisk institutt har sammen med sju andre forskningsinstitutt inngått en intensjonsavtale med Forskningsparken AS om en samlokalisering i Gaustadbekkdalen ved Blindern. Tanken er blant annet å danne et miljøforskningssenter av internasjonalt kaliber med et bredt naturvitenskaplig og samfunnsvitenskaplig perspektiv.
 • Transportstatistikk: Privatbilen øker konkurransefortrinnet

  Bensinprisen sank med nær 4 prosent i 2002. Prisen på jernbanebilletter og bussbilletter derimot steg med henholdsvis 6 prosent og 3 prosent. Selv om bilen ble dyrere å vedlikeholde og reparere, styrket den sitt konkurransefortrinn vesentlig i 2002 viser den årlige statistikkoversikten fra Transportøkonomisk institutt. Jernbanetransporten gikk betydelig tilbake i 2002 og er nå nede på samme nivå som i 1997
  • Tweets

  Bunnbilde
  SAMFERDSEL, TØI
  Gaustadalléen 21,
  0349 Oslo.
  Telefon: 22 57 38 00
  Telefaks: 22 60 92 00

  PÅ VEIEN
  I LUFTEN
  PÅ SKINNER
  PÅ SJØEN
  TRANSPORT
  REISELIV
  MILJØ
  TEKNOLOGI

  ARKIV
  AKTUELT
  ANNONSERE

  TØI
  DEBATT
  KONTAKT OSS
  OM OSS

   

  Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

  Designet og utviklet av CoreTrek AS