Du er her

LEDER

De farlige, gamle bilene

Det er tankevekkende: Nye biler blir stadig sikrere, men likevel bidro forhold ved kjøretøyene til ca. hver tredje av dødsulykkene som fant sted på veiene våre i fjor. Og i ca. halvparten av disse ulykkene bidro kjøretøyenes dårlige sikkerhetsstandard til en dødelig utgang. Det dreide seg i stor grad om gamle biler.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV ARE WORMNES

«Faktorer knyttet til involverte kjøretøy» medvirket til at 32 prosent av dødsulykkene skjedde. Det er en mye høyere andel enn tidligere – gjennomsnittet for årene 2005–2011 var 22 prosent. Og når det gjelder skadeomfanget, kan utilstrekkelig innebygget sikkerhet i kjøretøyene ha bidratt til at omtrent halvparten av dødsulykkene i 2011 fikk en så tragisk utgang. Det er en mye høyere andel enn tidligere – for syvårsperioden som helhet er andelen 36 prosent av dødsulykkene.

Dette er bare noen få av mange detaljopplysninger som fremkommer i Statens vegvesens rapport, «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011».

Hvert år siden 2005 har Vegvesenets ulykkesanalysegrupper (UAG) rykket ut og undersøkt hver eneste dødsulykke i trafikken. Dette er blitt gjort i tillegg til de registreringene Politiet og Statens havarikommisjon for transport foretar. Hensikten er og har vært å få en dypere, mer helhetlig forståelse av årsakene til at ulykkene skjer og hva som gjorde at utfallet ble så alvorlig at liv gikk tapt. Slik kunnskap kan gjøre det mulig å forhindre at tilsvarende ulykker skjer igjen.

Ikke overraskende, har hovedkonklusjonen hvert år vært at høy hastighet og utilstrekkelig kompetanse blant ulykkesførerne har vært avgjørende ved det store flertallet av ulykkene.

Slik er det fortsatt, men noe har skjedd. Andelen dødsulykker hvor manglende førerdyktighet har medvirket til hendelsesforløpet, var mye lavere i 2011 enn tidligere år. I 2011 var andelen 45 prosent. Gjennomsnittet for 2005–2011 er 54 prosent!

Det pekes i rapporten også på at det er blitt færre virkelig alvorlige tilfeller av råkjøring, fartsnivået på veiene er generelt på vei ned. Bare ved hver tredje dødsulykke i 2011 (33 prosent) blir «høy fart etter forholdene/godt over fartsgrensen» angitt som medvirkende årsak til ulykken. Gjennomsnittet for de syv årene er 47 prosent. Det er også en gledelig og entydig tendens til at færre av de yngste trafikantene blir innblandet i dødsulykker nå. Eksempelvis var trafikanter under 25 år i 2011 innblandet i 54 dødsulykker som førere, passasjerer, fotgjengere eller syklister. I 2008 var unge trafikanter innblandet i 119 dødsulykker!

168 mennesker mistet livet i 158 trafikkulykker i 2011 – 40 færre omkomne enn året før. Foreløpig ser det ut til at 2012 kan bli et år med enda færre drepte og alvorlig skadde. Men trafikken krever fortsatt liv, og den skader mange. Fortsatt gjør den livet utfordrende for et stort antall mennesker som rammes av trafikkulykker, direkte eller indirekte.

Hvis det er riktig at feil ved kjøretøyene spiller en stadig viktigere rolle som årsak til de alvorligste ulykkene, er det vesentlig å finne ut hvorfor. Vi vet at nye biler blir stadig sikrere, men vi vet ikke hvor gamle bilene som var innblandet i dødsulykkene var.

Det gis i rapporten ingen oversikt over ulykkesbilenes alder. Men at eldre biler med mangelfullt sikkerhetsnivå og -utstyr spiller en viktig rolle, blir konstatert i følgende oppsummering (rapportens kapittel 4.4 – side 34):

«Utilstrekkelig innebygget sikkerhet i kjøretøy, som karosserisikkerhet og montert sikkerhetsutstyr, kan ha bidratt til at om lag halvparten av dødsulykkene fikk dødelig utgang. Dette gjelder i stor grad eldre biler. Andelen av dødsulykkene har variert noe fra år til år, men er høyest i enkeltåret 2011.»

Vi skulle gjerne visst mer om alderen på bilene som er undersøkt i de 158 dødsulykkene som krevde 168 liv i fjorårstrafikken. Sannsynligvis blir bilenes alder registrert både av Politiet og ulykkesanalysegruppene. Noe annet ville vært underlig. 

Denne kunnskapen burde systematiseres og brukes aktivt i trafikksikkerhetsarbeidet. Vegvesenets rapport om dødsulykkene i 2011 peker på nok en meget god grunn til å gjøre det mindre attraktivt å kjøre rundt i gamle biler.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS