Du er her

Planlegging

 • Myten om barnefamiliene slår sprekker: Kjører nyere biler enn gjennomsnittet

  Bare 3 prosent av barnefamiliene i Norge har ikke tilgang til bil og bilene som barnefamiliene disponerer er ett år nyere enn den gjennomsnittlige bilparken. Dette avliver myten om at barnefamiliene generelt er tvunget til å kjøre gamle og trafikkfarlige biler på grunn av høyt avgiftsnivå. Enslige med ett barn er imidlertid en gruppe som har eldre biler enn gjennomsnittet.
 • Nye kalkulasjonsrenter gjør samferdselsprosjekter svært ulønnsomme

  Samferdselsdepartementet har økt kalkulasjonsrenten til bruk i vurdering av samferdselsprosjekter.   Denne økningen  innebærer at man heretter må lete lenge etter lønnsomme prosjekter i Samferdselssektoren.  Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge nå høyest når det gjelder avkastningskravet for sine samferdselsprosjekter.

 • Drosjenæringen i Norge er bedre enn sitt rykte

  Drosjenæringen i Norge fungerer bedre enn i mange andre land, både når det gjelder tilgjengelighet, utnyttelsesgrad og lave takster. Før eventuelle nye reguleringer for drosjene blir gjennomført, må myndighetene være sikre på at dette faktisk vil gi reelle effektiviseringsgevinster. En forenkling i retning av færre offentlige reguleringsinstanser bør ha førsteprioritet om man ønsker å effektivisere næringen.
 • Frislipp av ekspressbussene: Riktig retning, men uten kart og kompass

  Etter mange år med hard kamp mot politikerne, samferdselsforvaltningen og jernbanen har de fleste motstanderne av ekspressbussrutene omsider forstått at dette tilbudet er et gullegg i norsk samferdsel. Men frislippet av ekspressbussene er gjort uten kart og kompass, - det synes som det knapt har vært noen vurdering av hvorledes man nå skal gå videre med reguleringen eller dereguleringen av busstrafikken, skriver Hans Jakob Eide i denne artikkelen.
 • Transportsektorens nytte- kostnadsanalyser: Datagrunnlaget er utdatert - nye verdsettinger er nødvendig

  En fersk TØI-rapport fra forskningsrådsprogrammet Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT), konkluderer med at tiden har løpt fra dagens verdsettinger som brukes i nytte- kostnadsanalysene, både når det gjelder datagrunnlag og verdsettingsmetoder. Tidligere metodiske vurderinger relatert til verdsetting av reisetid og miljøgoder har konkludert tilsvarende. Dette gir grunn til å stille spørsmål om dagens nytte- kostnadsanalyser kan forsvares brukt som beslutningsgrunnlag.
 • Ny E18 ikke med i NTP-planleggingen: Forskyves til etter 2015?

  Mens Statens vegvesens planlegging av ny seksfelts E18 mellom Skøyen og Asker utenfor Oslo pågår for fullt, er vegprosjektet luket vekk i de forberedende dokumentene til Nasjonal transportplan 2006-2015. Bakgrunnen er pengemangel, uklarheter rundt bompengeringens fremtid, og frykten for at ny E18 bare vil skape nye køer og stillestående trafikk i hovedstaden. Ny  Mossevei i tunnel med fire felt for vanlig trafikk er også strøket med samme begrunnelse.
 • Mange kryssende interesser i NTP-arbeidet

  Mer penger til stamveger fremfor øvrige riksveger, vegprising og parkeringsrestriksjoner for å begrense biltrafikken, små muligheter for å overføre gods fra veg til sjø og bane. Dette er noen av prioriteringene og - realitetene - som utkrystalliserer seg i grunnlagsmaterialet for Nasjonal transportplan 2006 – 2015. Statens vegvesen arbeider nå under høytrykk sammen med Jernbaneverket, Kystverket og Avinor for å få sy sammen etatenes anbefaling til Samferdselsdepartementet som skal leveres 23. mai.
 • Flytting av transporttilsynene blokkerer for sammenslåing

  Utflytting av de ulike tilsynene innenfor transportsektoren er uheldig før man har foretatt en grundig faglig vurdering av om en sammenslåing ville kunne styrke  tilsynsarbeidet.
 • Danskene strømmer til førerløs metro

  Københavnerne ser ut til å  trykke den nye førerløse metroen til sitt bryst. Allerede første uken etter åpningen 20. oktober, fraktet den omkring 50.000 passasjerer om dagen. Riktignok var det 10.000 færre reisende enn prognosene, men så kjører da også metroen foreløpig kun med halv kapasitet.
 • Samferdselspolitikkens betydning for fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

  Regjeringen ønsker å gjøre fylkeskommunen til en viktig regional utviklingsaktør, og har satt kniven på fylkeskommunenes strupe; synlige resultater skal vises raskt. Større frihet i disponeringen av de regionale og distriktspolitiske utviklingsmidlene samt større påvirkningskraft når det gjelder prioritering av riksvegnettet utenom stamvegene er viktige virkemidler som fylkeskommunen får til rådighet. Endringene som finner sted gir håp om en enklere, mer strategisk og helhetlig regional planlegging og gjennomføring
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS