Du er her

Planlegging

 • Større reisevaneundersøkelse gir nye analysemuligheter

  Vel 20.000 personer er blitt intervjuet i den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU2001) hvor datainnsamlingen nå er avsluttet. Dette er atskillig flere enn tidligere, og gir økte analysemuligheter. Transportøkonomisk institutt er som tidligere faglig ansvarlig for undersøkelsen
 • Fremtidens trafikanter - krevende kollektivkunder?

  Analyser av ulike trafikantgrupper kan type på at kollektivtransporten vil møte mer krevende kunder i fremtiden. Ungdom stiller blant annet høyere krav til standarden på kollektivtilbudet enn andre grupper, viser analyser gjennomført av TØI på oppdrag fra Vegdirektoratet.
 • Færre kommuner - flere tunneler

  Dersom infrastrukturprosjekter gjør det mulig å slå sammen kommuner kan dette øke den samfunnsøkonomiske nytten ved slike prosjekter. Gevinstene ved å slå sammen Aukra og Midsund i Møre og Romsdal er imidlertid ikke store nok til å forsvare bygging av fast forbindelse mellom disse øykommunene.
 • Bygging av gang- og sykkelvegnett mer lønnsomt enn de fleste vegprosjekter

  Den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengene gang-og sykkelvegnett i norske byer er trolig minst 4-5 ganger større enn kostnadene og har høyere lønnsomhet enn de fleste vegprosjekter. Dette går fram i en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Økt gang- og sykkeltrafikk gir blant annet betydelige helsegevinster og redusert sykefravær, noe som ikke tidligere har vært tatt med i denne typen analyser.
 • Hovedflyplassen gir betydelige ringvirkninger på Øvre Romerike

  Hovedflyplassen på Gardermoen genererer direkte eller indirekte minst 25 000 arbeidsplasser. Omkring en fjerdedel av disse er nå lokalisert på Øvre Romerike. Flyttingen av flyplassen har følgelig skapt betydelige ringvirkninger lokalt.
 • Samferdselskomitéen kritisk til utformingen av NTP

  Medlemmene av Stortingets samferdselskomité opplevde Nasjonal transportplan 2002- 2011 (NTP) som svært vanskelig tilgjengelig og brukte i liten grad den metoden og planleggingsformen dokumentet bygde på da de behandlet planen. Det viser en evaluering utført ved Transportøkonomisk institutt.
 • Mobility management – en ny måte å takle byens trafikkproblemer?

  Mange søker etter nye løsninger i kampen mot økt biltrafikk, trengsel- og miljøproblemer. I Europa lanseres nå et nytt samlebegrep for alternative tiltak som skal føre til at flere velger andre transportmidler enn bil – Mobility Management. Hans Silborn fra Vegdirektoratet deltok i fjor høst på den første nordiske konferansen om dette temaet.
 • Slipp ekspressbussene fri!

  Opphev reguleringen av ekspressbussene i forhold til jernbanen, la ekspressbussene konkurrere mot hverandre og ikke beskytt lokalrutene. Det er konklusjonene i en evaluering av ekspressbusspolitikken.
 • Nottingham velger avgifter på privat parkering framfor vegprising

  Myndighetene i Nottingham i England velger å avgiftsbelegge private parkeringsplasser for å dempe rushtidstrafikken framfor å innføre vegprising. Fra 2004 skal bedrifter i sentrum betale nær 2000 kroner årlig pr parkeringsplass om alt går etter planen. Pengene skal gå til investeringer og drift av kollektivtrafikken.
 • Transport i by - et nytt etatsprosjekt i Vegdirektoratet

  Vegdirektoratet arbeider med å etablere et nytt etatsprosjekt som skal fokusere på Transport i by. Prosjektet vil starte neste år og gå fire år framover, med en samlet økonomisk ramme på 12 millioner kroner.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS