Du er her

Planlegging

 • LEDER

  Planpenger og virkelige penger

  Noe tyder på at det kan være et politisk klimaskifte i emning når det gjelder holdninger til alternativ finansiering av store infrastrukturprosjekter også her i landet. Siste nytt fra utlandet er at Storbritannias statsminister, David Cameron, vil vurdere muligheten for å delprivatisere britiske riks- og motorveier for å få penger til nybygg og sårt tiltrengt vedlikehold (The Guardian 19. mars 2012)

 • Kan gi store gevinster:

  Obligatorisk brikke i alle kjøretøy

  AutoPASS-brikker har muliggjort effektiv innkreving av bompen­ger og medført forenklinger for bilistene. Når det nå skal innføres obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 7,5 tonn, bør vi også vurdere om vi skal gjøre brikken obligatorisk for alle andre kjøre­tøy. Det vil kunne gi betydelige forbedringer i fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø

 • Syklistenes ekspressveger vinner terreng

  • Bare for syklister, god fart, gjerne flere felter – og kanskje noen servicestasjoner underveis… Dette er karakteristiske trekk ved en sykkelekspressveg
  • I noen land finnes slike veger allerede, i Norge ligger en og annen slik veg an til å kunne bli et faktum i løpet av få år
  • Fra 500 000 kroner til 30 millioner kroner per kilometer – det er hva en sykkelekspressveg kan anslås å ville koste her i landet
  • Årlige driftskostnader per kilometer sykkelekspressveg i Norge kan anslås til over 50 000 kroner
  • Anlegg og drift av sykkelekspressveger vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, ifølge TØIs vurderinger
 • KRONIKK

  Hvis Norden tenkte stort om infrastruktur ….

  Hvis ikke vi sammen – i Danmark, Sverige, Norge og Finland, i Den nor­diske Triangel og i STRING – kan få nogle større perspektiver i infrastruk­turplanlægningen i Norden og få den til at række ud over både de nationale grænser og de nationale regnskaber, så taber vi kampen om udviklingen i Europa,» skriver Jacob Vestergaard i denne kronikken.

 • Transportplanlegging: Mangelfulle analyser, men tegn på god norsk praksis

  Internasjonal forskning hevder at trans­portplanleggere er mer opptatt av å få prosjekter finansiert og bygd enn av å presentere riktige prognoser, med den følge at beslutningstakere blir forledet til å velge prosjekter som fremstår i et urealistisk gunstig lys. Norske eksem­pler antyder at situasjonen er noe bedre her i landet

 • KRONIKK

  Mot et felles Europeisk transportområde

  Hvitbøker for transportpolitikk har i flere tiår meislet ut EUs strategi på området. Utviklingen har gått fra et fokus på markedsadgang, til overgangen fra vei til jernbane, og endt opp med tanken om flermodalitet, altså bruken av ulike transportformer som utfyller hverandre.

 • DEBATT

  Investeringskriterier for økt vegkapasitet

  Det er en nær sammenheng mellom et veganleggs kapasitetsutnyttelse og når kapasiteten bør utvides. Det er bare når anlegget er optimalt utnyttet, reelt eller simulert, at man kan se forutsetningene for en lønnsomhetskalkyle som kan bestemme hvorvidt kapasiteten bør utvides. Det er ikke nok å vite om den resulterende køreduksjon av investeringen verdsettes høyere enn anleggskostnadene dersom kapasiteten i utgangspunktet er overutnyttet.

 • Slik kan kommuner sikre bærekraftig handelsutvikling

  • Kommunene har verktøy i sine planer som gjør dem i stand til å styre handelsutviklingen i bærekraftig retning, men ikke alle bruker dem. Dersom kommunene ønsker å sikre at krav til lokalisering og størrelse følges opp, bør føringene gis i form av juridisk bindende bestemmelser.
  • Klare og bindende føringer vil styrke kommuneplanleggernes handlingsrom og gi forutsigbarhet for næringsutviklere og utbyggere. Dette vil i sin tur gi mindre rom for skjønn i saksbehandlingen, dessuten vil det redusere lobbyvirksomheten og bruken av dispensasjoner.
 • Inntrykk fra en reise i Kina:

  Gjennomføringskraft og store utfordringer

  «Det mest imponerende for transportforskere på EXPO 2010 var China Rail’s presentasjon av høyhastighetstog,» skriver reisebrevforfatterne. Tilbake fra et besøk i Kina, forteller de om floden Yangtzes betydning som transportåre, om imponerende  flyplasser og T-banesystemer, om en mindre imponerende trafikksikkerhet og om et motto som sier «economic development – traffic first».

 • Vanskelig å bygge sykkelveger i Norge, men:

  Umulig bare når en ikke vil

  Et stort gap mellom planer om sykkelve­ger og realisering av planene, fastslår artikkelforfatteren, som søker forklarin­ger på gapet

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS