Du er her

Politikk

 • Snever debatt om trikkekutt

  Oslo kommune, Oslo Sporveier og Staten er alle skyld i de problemene som kollektivtransporten i Oslo sliter med. Forskningsleder Bård Norheim ved Transportøkonomisk institutt er skuffet over at de grunnleggende spørsmålene omkring kollektivtransporten i Oslo ser ut til å drukne i en følelsesmessig og forenklet ”nei til bussen – ja til trikken” debatt.
 • Samferdselspolitikkens betydning for fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

  Regjeringen ønsker å gjøre fylkeskommunen til en viktig regional utviklingsaktør, og har satt kniven på fylkeskommunenes strupe; synlige resultater skal vises raskt. Større frihet i disponeringen av de regionale og distriktspolitiske utviklingsmidlene samt større påvirkningskraft når det gjelder prioritering av riksvegnettet utenom stamvegene er viktige virkemidler som fylkeskommunen får til rådighet. Endringene som finner sted gir håp om en enklere, mer strategisk og helhetlig regional planlegging og gjennomføring
 • Skarpere lut må til for å gjenreise kollektivtrafikken

  Kreativitet er et nøkkelord. I tillegg bør man satse på full etableringsfrihet slik at det kan bli en effektiv konkurranse om kundene. Fylkeskommunene har vist sin utstrekkelighet og må kobles ut fra styringen av kollektivtrafikken, skriver to av kollektivtrafikkens nestorer, Hans Jacob Eide og Erling Sæther i denne artikkelen om hva som er nødvendig for å gjenreise kollektivtrafikken i Norge. Ny lovgivning og nye organisasjonsformer vil stå sentralt, og det vil måtte legges langt større vekt på direkte innsats overfor markedet.
 • Økt kontroll kan gi færre trafikkulykker - gratis

  Trafikkulykkene er et stort samfunnsproblem, men antall drepte og skadde kan reduseres sterkt gjennom økt kontrollaktivitet uten at det koster staten et øre, skriver sosialøkonom Kristen Knudsen i denne artikkelen. Trafikkontroll kan gjøres selvfinansierende og bøtene belaster ikke betalerne på samme måte som skatt. Til nå er det ikke tatt hensyn til at dette setter trafikkontroll i en særstilling blant offentlige aktiviteter
 • RVU 2001: Lengre innkjøpsreiser og mer bilbruk

  Mens vi for 10 år siden i gjennomsnitt reiste fem kilometer for å gjøre våre innkjøp av dagligvarer, reiser vi nå åtte kilometer. Butikkdød i grisgrendte strøk er en viktig årsak til en økte reiselengden, men vi blir også stadig mer selektive i våre innkjøp, og velger oftere å kjøre til kjøpesenteret fremfor å gå til nærbutikken
 • RVU 2001: Arbeidsreisene strukturerer folks hverdag - og skaper trafikkproblemer

  Arbeidsreisene er sentrale i forhold til organiseringen av hverdagslivet, og samfunnsmessig har de store konsekvenser ved at de er dimensjonerende for kapasiteten i veg- og kollektivsystemet
 • RVU 2001: Offentlig ansatte reiser hyppig på kurs og konferanser

  Forretningsreiser for offentlig og privat ansatte varierer veldig. Mens nærmere halvparten reisene som offentlig ansatte gjør skjer i forbindelse med kurs og konferanser, er bare hver fjerde forretningsreise for privat ansatte en konferansereise
 • Skoleskyss svekker barns helse

  Skoleelever som fraktes med bil eller buss til skolen har betydelig dårligere helse enn elever som går eller sykler. Dette viser en doktergradsavhandling ved Universitetet i Bergen skrevet av forsker og fysioterapeut Astrid Noreng Sjølie
 • Bilskyss til tross for kort skoleveg

  En fjerdedel av norske førsteklassinger blir kjørt til skolen selv om avstanden er under 500 meter. Dersom skolevegen er mellom en halv og en kilometer er andelen som blir kjørt hele 40 prosent. Dette viser en ny undersøkelse utført ved TØI. -Dårlig tid, dårlig vær og ”man skulle samme vegen”, oppgis av foreldrene som viktige grunner for å frakte barna. Farlig skoleveg nevnes av få når avstanden er under en kilometer.
 • Etterprøving av store investeringer i samferdselssektoren

  Et stort forskningsprosjekt i Danmark har evaluert planlegging, implementering og evaluering av store internasjonale transportinvesteringer – blant annet for å forsøke å finne årsaken til de mange store budsjettoverskridelsene. Nå er en liknende studie under oppseiling i Norge. Forskningsleder Sverre Strand oppsummerer i denne artikkelen resultatene fra første del av den danske undersøkelsen
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS