Du er her

Politikk

 • KRONIKK

  Slutt å utrede – begynn å bygge i og ut fra Oslo

  Vi trenger jernbanen som en viktig del av transportsystemet på Østlandet. Men heller enn å strides om hvor omfattende jernbanens Inter- City-satsing på Østlandet bør bli, bør vi starte bygging av sentrale parseller i og nær Oslo, der trafikkgrunnlaget er størst og vi raskt kan nyttiggjøre oss investeringene når anlegget er ferdigstilt.

 • DEBATT

  Trafikkberegninger og InterCity-utbygging

  Mens Jernbaneverket anbefaler at dobbelt­sporutbyggingen fullføres til Grenland, Lil­lehammer og Halden, finner Dovre/TØI ikke grunnlag for noen utbygging i Ytre IC (utenfor Tønsberg, Hamar og Fredrikstad)

 • TEMPONYTT

  Hårete mål – for beskjedne virkemidler?

  Regjeringen har i klimameldingen (Meld. St. 21 (2011–2012)) satt ambi­siøse mål for reduksjon av klimagassutslippene fra samferdsel.

 • Jobbreiser:

  Avgift på innfartsparkering kan begrense bilbruken

  På flere innfartsparkeringer i Akers­hus er over halvparten av brukerne bosatt mindre enn én kilometer fra stasjonen. En tilpasset avgift på mange av fylkets innfartsparkeringer kan frigi plasser til dem som har mest bruk for tilbudet og samtidig redusere behovet for videre utbyg­ging av kostbare og arealkrevende innfartsparkeringer.

 • KRONIKK

  Når kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag: Utbydere og tilbydere bør skjerpe seg!

  «Jo flere ansatte som kommer inn i departements- og direktoratskontorene, dess større ser det ut til at behovet blir for å utlyse oppdrag», skriver kronikkforfatteren. Han kaster et kritisk blikk på en hverdag der kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag.

  «Slike utlysninger er selvfølgelig nyttige for en tørstende og profitthungrig konsulentstand, men jeg spør om det ikke fra tid til annen kunne vært stanset opp på utlyserkontorene og spurt; er dette noe vi trenger å lyse ut? Kan vi ikke like gjerne prøve å gjøre jobben selv?»

 • Forskningssjef om norsk transportforskning:

  «For svak og for lite konsentrert»

  Slik foregår det

  Spørsmål og svar pr. e-post.
  Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål

 • KRONIKK

  Svakheter i den norske målsettings- og utredningskulturen: Samferdselssektoren bør lære av 22. juli-rapporten

  22. juli-kommisjonen har pekt på et trekk ved det norske samfunnet som, vil jeg tro, mange av oss har sett på nært hold innenfor de saksområdene i sam­funnet vi måtte ha nærkontakt med.

 • LEDER

  Planpenger og virkelige penger

  Noe tyder på at det kan være et politisk klimaskifte i emning når det gjelder holdninger til alternativ finansiering av store infrastrukturprosjekter også her i landet. Siste nytt fra utlandet er at Storbritannias statsminister, David Cameron, vil vurdere muligheten for å delprivatisere britiske riks- og motorveier for å få penger til nybygg og sårt tiltrengt vedlikehold (The Guardian 19. mars 2012)

 • DEBATT

  Investeringskriterier for økt vegkapasitet

  Det er en nær sammenheng mellom et veganleggs kapasitetsutnyttelse og når kapasiteten bør utvides. Det er bare når anlegget er optimalt utnyttet, reelt eller simulert, at man kan se forutsetningene for en lønnsomhetskalkyle som kan bestemme hvorvidt kapasiteten bør utvides. Det er ikke nok å vite om den resulterende køreduksjon av investeringen verdsettes høyere enn anleggskostnadene dersom kapasiteten i utgangspunktet er overutnyttet.

 • Budsjett som gir håp

  Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett for 2011 gir økninger på flere områder. Til tross for dette vil det ta svært mange år før kvali­teten på infrastrukturen er på et akseptabelt nivå

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS