Du er her

Politikk

 • Triveligere og sikrere uten regler

  Når ingen skilt, lys eller paragrafer forteller oss hva vi og de andre skal gjøre, må vi ta ansvar selv. Og det klarer vi veldig bra, viser det seg! Shared Space er et pågående EU-støttet prosjekt hvor syv nord-europeiske byer og kommuner prøver dette ut i praksis
 • Hurtigruten trenger et mottaksapparat på land: Hvem skal ta trossa?

  Foto: Hurtigruten ASA
  Skal Hurtigruten fortsatt frakte gods, må det finnes et mottaksapparat på land i de havnene der godset lastes og losses. I endel havner hevder skipsekspeditørene at det ikke lenger er regningssvarende å opprettholde en slik virksomhet, og Finnmark fylkeskommune har bedt om å få undersøkt hvorvidt man er i ferd med å miste Hurtigrutens mottaksapparat på landsiden i Finnmark
 • Vegprising rammer ikke nødvendigvis de fattige

  Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ga nylig uttrykk for en positiv holdning til å ta i bruk vegprising som et trafikkregulerende virkemiddel i norske byer. Tilbakemeldingen fra politikere er negativ: Dette vil ramme de fattige, hevdes det. Men norsk og internasjonal forskning tyder på at det ikke behøver å være tilfelle.
 • Politikk, lover og rettspraksis hemmer trafikksikkerhetsarbeidet

  0-visjonen øker forventningene til målrettet trafikksikkerhetsarbeid der relevante virkemidler benyttes for å nå fastsatte mål og der nødvendige ressurser bevilges. Men trafikksikkerhetsarbeidet hemmes av mangel på helhetlig tenkning og viljen til å fordele ansvar. Trafikantenes sikkerhet og førernes rettssikkerhet blir ikke godt nok ivaretatt.
 • Offentlig vegforvaltning må endres

  Et bærende prinsipp i forvaltningen er at innbyggerne skal sikres et likeverdig tjenestetilbud på tvers av geografiske områder. Det har ikke vegforvaltningen lykkes med.
 • Bussjåfører på anbud

  Bussjåførene er en utsatt gruppe når kollektivtransport settes ut på anbud. I en vurdering av hvordan dagens reguleringer tar vare på ansattes rettigheter ved anbud, finner Transportøkonomisk institutt at det i første rekke er jobbsikkerheten som er truet. Denne kan bedres på ulike måter.
 • Raske tog krever mye energi

  Miljøhensyn og reduserte CO2-utslipp er blant de viktigste argumentene som er lagt på bordet til fordel for høyhastighetstog mellom Norges største byer. Men er det så miljøvennlig å fyke over eller under fjord og fjell i 200-300 km/t?

 • Mer vegkapasitet i byene gir mer trafikk

  Uten restriksjoner av betydning på bilbruken, vil trafikken øke når folketallet, bilholdet, mv. øker. Det er en generell trafikkøkning som vi kan beregne. Men når vi investerer i mer vegkapasitet, vil vi i tillegg få ”nyskapt trafikk” som det ofte er svært vanskelig å definere og beregne omfanget av.
 • RVU 2005: Bilen er viktig i hverdagen

  Korte reiser med bil er egentlig ikke så korte fordi de inngår i en kjede av korte turer som til sammen blir en lang. Bilen spiller en viktig rolle i hverdagen: Barnefamilier klarer seg ikke uten, og blant de eldre – spesielt kvinner – øker andelen med førerkort raskt, viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, RVU, 2005.
 • -Husk mennesket i kriseplanene!

  Terrorbombene som smalt i London 7. juli i fjor lærte byens myndigheter en viktig lekse: Det er et stort antall enkeltmennesker som rammes når byen lammes av angrep som dette. Det var det ikke tatt tilstrekkelig høyde for i kriseplanene.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS