Du er her

Politikk

 • Deregulering gir ikke nødvendigvis lavere priser

  De siste to ti-årene har det foregått en omfattende deregulering av samferdselssektoren, i Norge, Sverige og flere andre europeiske land. Målet har vært både lavere priser for konsumentene og bedre produktivitet innen de enkelte næringer. En utredning foretatt på oppdrag for den svenske regjeringen viser imidlertid at prisene til forbruker innen de deregulerte sektorene, med ett unntak, har økt vesentlig mer enn konsumprisindeksen for samme periode. Prisene på jernbanetjenester økte med 125 prosent fra 1988 til 2004. I samme periode steg konsumprisindeksen med 57 prosent. Unntaket er telekommunikasjoner der prisene har sunket. For produktiviteten er bildet mer sammensatt. Noen næringer har opplevd en forbedring, andre det motsatte.
 • SINTEF satser sterkere på Samferdsel

  SINTEF  i Trondheim omorganiserer og satser på å vokse innen samferdselsområdet. Lillian Fjerdingen er kvinnen som skal trekke i samferdselstrådene i den nye organisasjonen
 • Europeisk forskningsformidling i endring

  I Europa eksisterer det over 8 000 forskningstidsskrifter med såkalt peer-review ordning. Dette en den viktigste kanalen for formidling av ny forskning til fagmiljøene, og funger også som et kvalitetssikringssystem. Mye tyder på at systemet innen kort tid vil gjennomgå store endringer, blant annet som en følge av internett og at prisen på publikasjonene synes å øke dramatisk. EU- kommisjonen lanserte i midten av juni en studie som skal utrede veien videre.
 • Etableringstoppen for kjøpesentre er opphevet

  I februar 1999 ble den rikspolitiske bestemmelsen om ”midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder” innført. Den varte i fem år; fra februar 2004 er det opp til fylkene å avgjøre om det skal bygges flere slike megabutikker ved motorveiene i byenes periferier.
 • Et felles Europeisk forskningsområde for transport: Samferdselsdepartementet deltar i utformingen

  Ved årsskiftet 2003/2004 ble det etablert et prosjekt mellom 11 partnere i ni land med sikte på å fremme metoder og virkemidler som skal gjøre det enklere å få til et internasjonalt samarbeid om transportforskning. Samferdselsdepartementet deltar som norsk partner.
 • Forpliktende storbypakker

  Forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene er viktige stikkord for bypolitikken i Nasjonal transportplan. De byene som satser på å bygge ut kollektivtrafikken og samtidig fører en restriktiv bilpolitikk, kan vente seg påskjønnelser i form av ekstra investeringsmidler fra staten.
 • Optimal vegprising vil gi høyt avgiftsnivå for bilistene

  Frem mot 2015 vil det være samfunnsøkonomisk optimalt å tredoble avgiften i bomringen i rushtiden samtidig som kollekttivtakstene reduseres. Når et finstemt satellittbasert vegprisingssystem er modent for å innføres omkring 2015, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve avgiftstrykket for bilistene ytterligere. De økte inntektene kan brukes blant annet til utbygging av kollektivsystemet og redusert inntektsskatt.
 • Knut Østmoe: Containerhavn i Drammen beste alternativ til Oslo

  Dersom containertrafikken skal flyttes ut av Oslo i 2011 er en ny storhavn i Drammen sannsynligvis den beste løsningen. Det sier Knut Østmoe ved Transportøkonomisk institutt.
 • Den foreslåtte kalkulasjonsrenten er for høy og for unyansert
 • Den risikofrie delen av kalkulasjonsrenten er for høy
 • Risikotillegget er for mange vegprosjekter også for høyt
 • Å investere i veg kan i dag være god motkonjunkturpolitikk
 • Statens vegvesen: Generelt god kostnadskontroll, men tunnelprosjektene sprekker

  Statens vegvesen har fått et ufortjent dårlig rykte når det gjelder overskridelser på vegprosjekter. En undersøkelse av alle prosjekter i 2002 viser at de gjennomsnittlige overskridelsene kun var på 5,8 prosent. Dette er godt innenfor det som er akseptabelt. Når det gjelder tunnelprosjekter var overskridelsene på vel 20 prosent, og her er det et betydelig forbedringspotensiale, skriver James Odeck og Åge Brudeseth i denne artikkelen.
  • Tweets

  Bunnbilde
  SAMFERDSEL, TØI
  Gaustadalléen 21,
  0349 Oslo.
  Telefon: 22 57 38 00
  Telefaks: 22 60 92 00

  PÅ VEIEN
  I LUFTEN
  PÅ SKINNER
  PÅ SJØEN
  TRANSPORT
  REISELIV
  MILJØ
  TEKNOLOGI

  ARKIV
  AKTUELT
  ANNONSERE

  TØI
  DEBATT
  KONTAKT OSS
  OM OSS

   

  Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

  Designet og utviklet av CoreTrek AS