Du er her

Sykkel

 • Stor betalingsvilje for transportforbedring

  Ola og Kari verdsetter tiden sin til 80 kroner pr. time når de kjører bil på korte private reiser. De som bruker kollektivtransport verdsetter tiden sin til vel en femtilapp pr. time. Folk er også villige til å betale mye for å få ned risikoen for å omkomme i trafikkulykker og for å redusere luftforurensninger og støy fra transport. Å unngå et dødsfall i trafikken er verdt vel 30 millioner kroner.

 • Bedre økonomi i Norge er en del av forklaringen:

  Derfor er Sverige bedre på trafikksikkerhet

  • Mer satsing på møtefrie veier, også på å beskytte myke trafikanter – dette er blant de velkjente forklaringene på at Sverige figurerer med færre årlig trafikkomkomne i forhold til folketallet enn hva Norge gjør.
  • Men artikkelforfatteren poengterer at også en periodevis svakere økonomi i Sverige enn i Norge spiller inn, fordi folk – og ikke minst notorisk risikoutsatte ungdommer – kjører mindre når økonomien ikke er god.
 • Ungdommer i dødsulykker:

  Fra manglende ferdigheter til overdreven tro på seg selv

  Begrenset kjøreerfaring og manglende ferdigheter er ofte medvirkende årsaker til dødsulykker der 18–19-årige bilførere er utløsende part. Disse ulykkesfaktorene blir imidlertid fort erstattet med «for gode» ferdigheter, og høyrisikoatferd utgjør dermed det største trafikksikkerhetsproblemet for 20–24-åringer.

 • LEDER

  Preventiv omtanke er gratis

  Et gjennomsnittlig benbrudd, behandlet på sykehus, koster drøyt 22 000 kroner, og en yrkesaktiv, sykemeldt person koster ca. 1500 kroner per dag, ifølge professor Terje P. Hagen ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Det betyr at det fort blir dyrt når noen er uheldig og sklir og brekker en arm eller et bein på hålka, og hålkeføre med tilhørende brudd i armer og bein har det vært mer enn nok av i alle landsdeler denne vinteren.

 • TEMPO-Konferansen "Policy change for sustainable transport"

  Vanskelig vei fram mot karbonfri mobilitet

  Transportaktivitet er fremdeles fullstendig fossil, det vil si mer enn 95 prosent karbonbasert. Mens klimagassutslippene i andre sektorer går ned, fortsetter klimagassutslippene fra transport å øke. En klimapolitisk kursendring synes uomgjengelig nødvendig.

 • Myndighetene sier A, men ikke B:

  Dårlige vedlikehold undergraver syklismen

  Syklistenes ulykkesrisiko øker – og deres trygghetsfølelse og fremkommelighet blir redusert – gjennom mangelfullt vedlikehold av sykkelanlegg og vegskuldre. Hvis man skal få flere til å velge sykkelen fremfor bilen, er det nødvendig ikke bare å bygge mer og bedre sykkelinfrastruktur, men også å bedre vedlikeholdet.

 • Supplerende tiltak gjør gangfelt bedre

  Gangfelt kan gi falsk trygghetsfølelse og dermed forverre sikkerheten for fotgjengerne. Men supplerende tiltak, i form av eksempelvis trafikkøyer og innsnevringer av vegbanen, kan eliminere dette problemet.

 • Den nasjonale reisevane-undersøkelsen 2009:

  Flere bor i husholdning med to biler - og mange har et bedret kollektivtilbud

  Andelen personer i Norge som bor i en husholdning med minst to biler, økte til 42 prosent i 2009 fra 39 prosent i 2005, ifølge nyeste utgave av den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

  Blant det øvrige som fremgår av undersøkelsesrapporten, som offentliggjøres i disse dager, er at 25 prosent av befolkningen i 2009 hadde et kollektivtilbud med minst fire avganger i timen på dagtid, opp fra 23 prosent i 2005.

 • Midtstilt felt positiv effekt for syklister

  Midtstilt sykkelfelt – som er et oppmerket sykkelfelt i kryss, til venstre for bilenes høyresvingsfelt – forbedrer trolig syklistenes sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet. TØI anbefaler derfor at tiltaket inkluderes i sykkelhåndboken og at tiltaket brukes mer i bykryss enn i dag.

 • Erfaringer fra et EU-prosjekt:

  Smidigere transport kan styrke turismen

  En bedre samordning av tilbudene for langdistanserreiser og lokale reiser kan lette situasjonen for turistene og dermed gjøre turistdestinasjonene mer attraktive, fremgår det av et EU-prosjekt.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS