Du er her

Sykkel

 • Hva hvis næringslivet tar et ansvar for arbeidsreisene? Arbeidsreiser – en utfordring i klimapolitikken

  For bedrifter med mange arbeidsplasser er det mulig å utforme effektive tiltak for å begrense ansattes bruk av bil til og fra jobben. Det kan skje i samarbeid med lokale myndigheter og trafikkselskaper. Gevinster kan hentes ikke minst i form av reduserte klimagassutslipp
 • Stadig sikrere sykkelvei

  Anlegging av separat gang- og sykkelvei fører ikke nødvendigvis til færre ulykker, ifølge Trafikksikkerhetshåndboka. Ulykker langs sykkelveier skjer hyppigst i kryss med bilveier, men faren for ulykker reduseres over tid – fordi bilister og syklister lærer å håndtere samhandlingen.
 • Trygt eller truende på reisen?

  Tog oppfattes som trygt i forhold til andre transportmidler – både når det gjelder bekymring for ulykker og ubehagelig hendelser. Dette kommer fram i en større undersøkelse om opplevd utrygghet blant brukerne på ulike transportmidler
 • Aktiv parkeringspolitikk – et alternativ til vegprising

  Målsetninger om redusert personbiltrafikk og økt kollektivandel i våre store byer har vist seg vanskelig å oppnå. Mer aktiv bruk av parkeringspolitikken kan være et alternativ til vegprising. Slik kan både mer miljøvennlig transport og større rettferdighet oppnås
 • Rullering av Nasjonal sykkelstrategi: Vil øke tempoet i sykkelsatsingen

  Manglende tilrettelegging for sykkel som et effektivt transportmiddel på korte reiser, er den viktigste årsaken til at ikke flere sykler. Nasjonal sykkelstrategi er nå rullert som et grunnlagsdokument for NTP 2010-2019. Det legges opp til en raskere tilrettelegging gjennom bedre samarbeid mellom stat og kommuner
 • London og Paris: Vil gi metropolene tilbake til fotfolket

  Storbyene London og Paris har noe viktig felles: De er i ferd med å gi byene tilbake til menneskene som bor og oppholder seg der. Bilene presses ut, og fotgjengere, syklister og kollektive transportmidler får friere spillerom. Virkemidlene som brukes i de to byene er ikke like. Men begge har klart å redusere biltrafikken med rundt 20 prosent i løpet av få år.
 • Mobilitetsplanlegging i Oslo: Næringslivet viser liten interesse

  Gode råd er ikke dyre i Samferdselsetaten i Oslo kommune. I et treårig forsøksprosjekt hvor etaten tilbyr Oslo-bedrifter gratis råd og veiledning for et mer miljøvennlig transport- og reisemønster, drøyer det foreløpig med konkrete resultater. Av 150 bedrifter som er kontaktet, har bare 8 gjennomført forberedende undersøkelser, men ingen har gjennomført konkrete tiltak.
 • Rammebetingelser for valg av transportmiddel: Bilbruk favoriseres fortsatt

  Omfattende, utenlandske erfaringer viser at både offentlige og private virksomheter kan bidra til avlastning av vegnettet og begrensing av miljøulempene fra vegtrafikken. Dette skjer gjennom en bevisstgjøring.  Også positive virkemidler kan få folk til å velge alternativer til bilen, men i dag blir bilbrukerne favorisert gjennom skattelovgivningen
 • Fra ulykkespunkter til ulykkesbelastede strekninger

  Flere og flere av de mest trafikksikre landene i verden har begynt å supplere arbeidet med utbedring av ulykkespunkter (black-spots) med mer strekningsbaserte tiltak. Men slik arbeidet med det strekningsbaserte trafikksikkerhetsarbeidet er lagt opp, er det ikke å anbefale
 • Ungdom sykler mest

  For de fleste er ikke sykkelen et viktig transportmiddel i det daglige. Bare fem prosent av alle reiser foregår med sykkel. Unntaket er unge gutter som sykler mye mer enn alle andre. De er spreke, har sykkel, og kan ikke kjøre bil. Dette viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 som blant annet kartlegger gårsdagens reiser for dem som er 13 år og eldre.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS