Du er her

Sykkel

 • Det skal være trygt og attraktivt å sykle

  Det nytter å satse på økt sykkelbruk, også i Norge. I byer og tettsteder hvor kommuner og fylkeskommuner og Statens vegvesen over tid har satset på tilrettelegging for sykling, ser vi gode resultater; bedre infrastruktur og mer sykling. Men utfordringene står i kø for årene som kommer.
 • Fortsatt uklart om uklar vikeplikt

  Sykling på fortau bør etter hvert forbys – unntatt for barn og funksjonshemmede – og syklister bør ha forkjørsrett i kryss når de kommer fra en gang-/sykkelveg, men ikke når de kommer fra ”frittliggende” gang-/sykkelveg og skal krysse en veg, foreslår SINTEF.
 • Sykkelen inntar London

  Bomber og kaos har skremt londonerne ut i gatene – på sykkel. Sykkelinnslaget i den tette London-trafikken har øket med 50 prosent de siste fem årene, særlig etter at bombene smalt i undergrunnen og i en buss 7. juli 2005. Nå regner myndighetene med at det hver dag sykles ca. 450 000 turer i hovedstaden.
 • Sykkelveger og sykkelfelt i København: Viktig å bygge riktig!

  Trafikksikkerheten blir ikke alltid bedre når syklistene får egne felt å kjøre på, i eller atskilt fra vegbanen. Hvordan man anlegger sykkelfelt og -veger i en by, spesielt i kryssene, er helt avgjørende for om det blir sikrere eller farligere å sykle. Men når forholdene legges til rette for sykling, velger flere å ta pedalene fatt. Det er uansett bra for folkehelsen.
 • Aktive barn bruker bil

  Forestillingen om et høyt aktivitetsnivå blant våre minste, også etter skoletid, bekreftes i en ny undersøkelse. Til og fra organiserte fritidsaktiviteter blir de aller fleste barna kjørt i bil. Men nesten alle barn har også tilgang til leke- eller aktivitetsområder nær der de bor – områder som de bruker mye.
 • Risikabelt for innvandrere i svensk trafikk

  Mannlige, utenlandskfødte personbilførere har dobbelt så høy relativ ulykkesrisiko som menn født i Sverige. Kvinner født i utlandet har 70 prosent høyere relativ risiko, sammenlignet med svenskfødte, kvinnelige personbilførere.
 • Mer vegkapasitet i byene gir mer trafikk

  Uten restriksjoner av betydning på bilbruken, vil trafikken øke når folketallet, bilholdet, mv. øker. Det er en generell trafikkøkning som vi kan beregne. Men når vi investerer i mer vegkapasitet, vil vi i tillegg få ”nyskapt trafikk” som det ofte er svært vanskelig å definere og beregne omfanget av.
 • RVU 2005: Bilen er viktig i hverdagen

  Korte reiser med bil er egentlig ikke så korte fordi de inngår i en kjede av korte turer som til sammen blir en lang. Bilen spiller en viktig rolle i hverdagen: Barnefamilier klarer seg ikke uten, og blant de eldre – spesielt kvinner – øker andelen med førerkort raskt, viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, RVU, 2005.
 • Hallo frå Idar Mo, Sogndal

  Hvorfor skal vi la mennesker reise langt med tog når det er mye bedre for både miljøet og nasjonaløkonomien å la dem kjøre buss? Og hvorfor skal gods sendes langt med lastebil når jernbane og skip kan gjøre jobben mindre energikrevende og billigere?
 • Reisevanene våre i 2005

  RVU 2005 er den 5. nasjonale reisevaneundersøkelsen i rekken – den forteller hvor, hvor mye og hvor langt vi reiser, hvordan vi reiser, hvilke transportressurser vi har tilgang til og hvorfor vi reiser. I denne utgaven av Samferdsel presenteres noen nøkkelfunn.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS