Du er her

Sykkel

 • Transportanalyser i planleggingen - til hinder for bærekraftig byutvikling

  Transportanalysenes rasjonale var opprinnelig å finne fremtidig biltrafikk og å dimensjonere veikapasiteten etter denne, ”to predict and provide”. I dag er utfordringen å planlegge for redusert vekst i biltrafikken og en mer bærekraftig byutvikling, ”to predict and prevent”. Studier av to planprosesser i Oslo viser at transportanalysene bidrar til å opprettholde gamle tankemønstre og løsninger og er i stor grad til hinder for en mer bærekraftig utvikling, konkluderer Aud Tennøy i denne artikkelen.
 • Nasjonal sykkelkonferanse i Kristiansand: Vegvesenet tar økt ansvar

  Statens vegvesen har gjennom NTP 2006-20015 fått en ny rolle som pådriver for økt sykkelbruk. - Dette er en stor utfordring for etaten som vi tar særdeles alvorlig og som vi er svært glade for, sa assisterende vegdirektør Kjell Bjørvik på den nasjonale sykkelkonferansen i Kristiansand i midten av september.
 • SINTEF satser sterkere på Samferdsel

  SINTEF  i Trondheim omorganiserer og satser på å vokse innen samferdselsområdet. Lillian Fjerdingen er kvinnen som skal trekke i samferdselstrådene i den nye organisasjonen
 • Startskudd for debatt om Oslopakke 3

  Statens vegvesen Region øst presenterte i midten av juni et forslag til utredningsprogram for Oslopakke 3 inkludert en prinsippskisse for trafikantbetaling etter 2007.  La oss nå forsøke å lage en pakke som det er bred politisk enighet om, mener samferdselsbyråd Petter N. Myhre (FrP).
 • Vi bulker hvert niende år, men det går 400 år mellom hver gang vi blir skadet

  Trafikkulykker er et stort samfunnsproblem. Den enkelte opplever imidlertid risikoen for at de skal bli drept eller skadet når de daglig beveger seg ute i trafikken som relativt liten. Statistisk sett bulker vi bilen hvert niende år, men det går i gjennomsnitt hele 400 år mellom hver gang vi som bilfører blir skadet i trafikken.
 • Forpliktende storbypakker

  Forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene er viktige stikkord for bypolitikken i Nasjonal transportplan. De byene som satser på å bygge ut kollektivtrafikken og samtidig fører en restriktiv bilpolitikk, kan vente seg påskjønnelser i form av ekstra investeringsmidler fra staten.
 • Optimal vegprising vil gi høyt avgiftsnivå for bilistene

  Frem mot 2015 vil det være samfunnsøkonomisk optimalt å tredoble avgiften i bomringen i rushtiden samtidig som kollekttivtakstene reduseres. Når et finstemt satellittbasert vegprisingssystem er modent for å innføres omkring 2015, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve avgiftstrykket for bilistene ytterligere. De økte inntektene kan brukes blant annet til utbygging av kollektivsystemet og redusert inntektsskatt.
 • Få eksempler på helhetlig parkeringspolitikk

  Myndighetene ser på parkering som et sentralt transportpolitisk og miljøpolitisk virkemiddel, men det er langt mellom kommunene som bruker dette systematisk. Et stadig økende antall private parkeringsplasser gjør det også vanskelig å utforme en effektiv parkeringspolitikk.
 • Statens vegvesen: Generelt god kostnadskontroll, men tunnelprosjektene sprekker

  Statens vegvesen har fått et ufortjent dårlig rykte når det gjelder overskridelser på vegprosjekter. En undersøkelse av alle prosjekter i 2002 viser at de gjennomsnittlige overskridelsene kun var på 5,8 prosent. Dette er godt innenfor det som er akseptabelt. Når det gjelder tunnelprosjekter var overskridelsene på vel 20 prosent, og her er det et betydelig forbedringspotensiale, skriver James Odeck og Åge Brudeseth i denne artikkelen.
 • Ingen sikkerhetseffekt av Bilist2000

  Trafikksikkerhetskampanjen Bilist2000 har ikke bidratt til å bedre trafikksikkerheten. Kampanjen fikk 140000 norske bilister til å klistre et merke på bakruta som et tegn på at de forpliktet seg til å bruke bilbelte og respektere fartsgrensene. En evaluering utført ved Transportøkonomisk institutt viser en mulig liten atferdsendring hos noen av medlemmene så lenge kampanjen pågikk, men denne opphørte da kampanjen var over.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS