Du er her

Sykkel

 • Redusert ulykkesrisiko for synlige syklister

  Syklister blir ofte oversett i trafikken og dermed utsatt for høy ulykkesrisiko. Synlige klær i fluoriserende farger og med refleks som viser syklistens bevegelser har vist seg å gjøre det lettere for andre å oppdage syklister og å vurdere farten. Sykkellys reduserer også ulykkesrisikoen, men er trolig ikke like effektivt som de beste sykkelklærne

 • LEDER

  Så enkelt – og så komplisert

  Folk som for et par år siden sto i startgropen for å satse på lyntogforbin­delser mellom norske storbyer, må i disse tider kunne trekke et lettel­sens sukk over at de ekspertisetunge utrederne vendte tommelen ned for noe sånt - med den følge at lyntogtanken i praksis ble lagt på is

 • KRONIKK

  Slutt å utrede – begynn å bygge i og ut fra Oslo

  Vi trenger jernbanen som en viktig del av transportsystemet på Østlandet. Men heller enn å strides om hvor omfattende jernbanens Inter- City-satsing på Østlandet bør bli, bør vi starte bygging av sentrale parseller i og nær Oslo, der trafikkgrunnlaget er størst og vi raskt kan nyttiggjøre oss investeringene når anlegget er ferdigstilt.

 • TEMPONYTT

  Hårete mål – for beskjedne virkemidler?

  Regjeringen har i klimameldingen (Meld. St. 21 (2011–2012)) satt ambi­siøse mål for reduksjon av klimagassutslippene fra samferdsel.

 • Jobbreiser:

  Avgift på innfartsparkering kan begrense bilbruken

  På flere innfartsparkeringer i Akers­hus er over halvparten av brukerne bosatt mindre enn én kilometer fra stasjonen. En tilpasset avgift på mange av fylkets innfartsparkeringer kan frigi plasser til dem som har mest bruk for tilbudet og samtidig redusere behovet for videre utbyg­ging av kostbare og arealkrevende innfartsparkeringer.

 • Innfartsparkering: Hvorfor, hvor og hvor mye?

  Ideelt sett skal innfartsparkering få flere til å reise kollektivt, men artik­kelforfatterne stiller seg tvilende til om effekten alltid blir som forventet. Med tanke på en målrettet utbygging av nye innfartsparkeringer, etterlyser de «bedre føringer både for lokalise­ring og behov samt klare ansvars­forhold når det gjelder planlegging, prioritering og gjennomføring».

 • DEBATT

  Tenk om sykkel- og togturistene heller reiste med cruise eller fly…

  I Samferdsel nr. 10, 2012 konkluderer Eivind Farstad og Petter Dybedal at «å motta turister til Norge som cruisepassasjerer kan være ganske gunstig i et miljø- og samferdselsper­spektiv». Ut fra analyser gjort av Vestlandsfor­sking, trekker vi motsatt konklusjon.

 • Slik kan kollektivfeltet bli en bedre løsning for syklistene

  • Det er lov å sykle i kollektivfeltet, men det vet bare halvparten av de syklende, og bare en tredjedel velger kollektivfeltet fremfor fortauet.
  •  Mange syklende føler seg utrygge i kollektivfeltet, der de imidlertid har god fremkommelighet – og der deres nærvær ikke synes å medføre store trafikksikkerhetsproblemer.
  •  Kollektivfeltet har potensial til å bli en god løsning for syklende ved å øke bredden på det, endre skilting og oppmerking samt forbedre drift og vedlikehold
 • Kommentar

  NSB har ikke monopol

  Aftenposten hevder den 24.11., i over­skrifts form, at ’NSB kan miste monopo­let’. Det er vanskelig å miste noe man ikke har. Avisens overskrift er villedende.

 • Bildeling som bidrag til bedre miljø

  Voksende byers behov for å redusere forurensning og forhindre trafikkaos driver fram jakten på alternative mobilitetsløsninger. Bildeling kan være ett av flere svar på pro­blemet med for mange biler og for store utslipp fra fossilt drivstoff.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS