Du er her

Sykkel

 • Vegdirektoratet har innført P-avgift for ansatte: Feier for egen dør, men ikke med kraftig kost

  • For å bidra til den politiske målset­tingen om redusert bilbruk, har Vegdirektoratet innført en parke­ringsavgift for ansatte på 25 kro­ner dagen. Avgiften har medført redusert bilbruk.
  • Ansatte i direktoratet gir imid­lertid uttrykk for noe som i manges øyne er ganske åpen­bart, nemlig at en høyere avgift ville gitt en større reduksjon i bilbruken.
  • Det hører med til bildet at direktoratet selv betaler en årlig leie for p-plassene og at det dermed, den nye avgiften til tross, subsidierer hver p-plass med over 20 000 kroner årlig, til mulig irritasjon for ikke-bilbrukende ansatte.
 • De fleste foretrekker å kjøre selv til jobben:

  Hva kollektivtransporten kan gjøre for å utkonkurrere bilen

  • Manglende muligheter til å jobbe underveis, for få avganger i timen, for mange transportmiddelbytter underveis...
  • Disse faktorene bidrar til at de som bruker bilen, generelt er mer tilfreds med jobbreisen enn de som reiser kollektivt, viser en undersøkelse blant ansatte i en Oslo-bedrift.
  • «Det er på tide å tenke nytt om hvordan en definerer kvalitet på kol­lektivtransporter i byer og tettsteder», konkluderer artikkelforfatterne.
 • KRONIKK

  Svakheter i den norske målsettings- og utredningskulturen: Samferdselssektoren bør lære av 22. juli-rapporten

  22. juli-kommisjonen har pekt på et trekk ved det norske samfunnet som, vil jeg tro, mange av oss har sett på nært hold innenfor de saksområdene i sam­funnet vi måtte ha nærkontakt med.

 • Med gode virkemidler kan arbeidsgivere lykkes:

  Stimulerer ansatte til å la bilen stå

  En rekke offentlige og private arbeidsgivere har lagt opp til at ansatte skal la bilen stå hjemme når de drar til jobben, og resultatene er i mange tilfelle målbare. Statens vegvesen og virksomheter i Kongsberg Teknologipark er blant eksemplene

 • De daglige reisene i et 25-årsperspektiv:

  Vi bruker bilen mer, men går og sykler mindre

  Mindre sykling og gange, mer bilkjø­ring… Randi Hjorthol beretter i denne artikkelen om en utvikling som ikke i alt og ett er i harmoni med politiske ønsker og målsettinger.

 • Kraftig redusert risiko på norske veier

  Risikoen for å bli skadet som fotgjen­ger er bortimot halvert fra 2005 til 2010, skriver Torkel Bjørnskau i denne artikkelen.

 • Syklistenes ekspressveger vinner terreng

  • Bare for syklister, god fart, gjerne flere felter – og kanskje noen servicestasjoner underveis… Dette er karakteristiske trekk ved en sykkelekspressveg
  • I noen land finnes slike veger allerede, i Norge ligger en og annen slik veg an til å kunne bli et faktum i løpet av få år
  • Fra 500 000 kroner til 30 millioner kroner per kilometer – det er hva en sykkelekspressveg kan anslås å ville koste her i landet
  • Årlige driftskostnader per kilometer sykkelekspressveg i Norge kan anslås til over 50 000 kroner
  • Anlegg og drift av sykkelekspressveger vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, ifølge TØIs vurderinger
 • KOMMENTAR

  Tiden er inne for et statlig skippertak

  Denne kommentaren springer ut av en lenge følt frustrasjon grunnet i det jeg opplever som en nærmest absurd dis­krepans mellom målformuleringer og praksis i arbeidet med kollektivtransport i de større byene våre

 • Elektriske kjøretøy i kø for å overta: «Peak Car» er nådd

  Står vi nå foran en tid hvor vi vil opp­leve at mennesker i hopetall vil velge å la bilen stå og heller satse på andre fremkostmidler? Ja, hevder Dr. Peter Harrop i denne artikkelen. Han forutser en elektrifisering av persontransporten, og han sikter da slett ikke bare til elek­triske biler. I tillegg mener han å kunne fastslå at det finnes et metningspunkt for antall personbiler i et samfunn – et «Peak Car».

 • Trafikkdøden herjer i Brasil

  Ni av ti dødsfall og skader i trafikken her i verden skjer i utviklingslandene, ifølge tall fra Verdens helseorganisa­sjon (WHO). Bare i Brasil krever trafikken hvert år mer enn 57 000 menneskeliv

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS