Du er her

Sykkel

 • Innfartsparkering: Hvorfor, hvor og hvor mye?

  Ideelt sett skal innfartsparkering få flere til å reise kollektivt, men artik­kelforfatterne stiller seg tvilende til om effekten alltid blir som forventet. Med tanke på en målrettet utbygging av nye innfartsparkeringer, etterlyser de «bedre føringer både for lokalise­ring og behov samt klare ansvars­forhold når det gjelder planlegging, prioritering og gjennomføring».

 • DEBATT

  Tenk om sykkel- og togturistene heller reiste med cruise eller fly…

  I Samferdsel nr. 10, 2012 konkluderer Eivind Farstad og Petter Dybedal at «å motta turister til Norge som cruisepassasjerer kan være ganske gunstig i et miljø- og samferdselsper­spektiv». Ut fra analyser gjort av Vestlandsfor­sking, trekker vi motsatt konklusjon.

 • Slik kan kollektivfeltet bli en bedre løsning for syklistene

  • Det er lov å sykle i kollektivfeltet, men det vet bare halvparten av de syklende, og bare en tredjedel velger kollektivfeltet fremfor fortauet.
  •  Mange syklende føler seg utrygge i kollektivfeltet, der de imidlertid har god fremkommelighet – og der deres nærvær ikke synes å medføre store trafikksikkerhetsproblemer.
  •  Kollektivfeltet har potensial til å bli en god løsning for syklende ved å øke bredden på det, endre skilting og oppmerking samt forbedre drift og vedlikehold
 • Kommentar

  NSB har ikke monopol

  Aftenposten hevder den 24.11., i over­skrifts form, at ’NSB kan miste monopo­let’. Det er vanskelig å miste noe man ikke har. Avisens overskrift er villedende.

 • Bildeling som bidrag til bedre miljø

  Voksende byers behov for å redusere forurensning og forhindre trafikkaos driver fram jakten på alternative mobilitetsløsninger. Bildeling kan være ett av flere svar på pro­blemet med for mange biler og for store utslipp fra fossilt drivstoff.

 • Vegdirektoratet har innført P-avgift for ansatte: Feier for egen dør, men ikke med kraftig kost

  • For å bidra til den politiske målset­tingen om redusert bilbruk, har Vegdirektoratet innført en parke­ringsavgift for ansatte på 25 kro­ner dagen. Avgiften har medført redusert bilbruk.
  • Ansatte i direktoratet gir imid­lertid uttrykk for noe som i manges øyne er ganske åpen­bart, nemlig at en høyere avgift ville gitt en større reduksjon i bilbruken.
  • Det hører med til bildet at direktoratet selv betaler en årlig leie for p-plassene og at det dermed, den nye avgiften til tross, subsidierer hver p-plass med over 20 000 kroner årlig, til mulig irritasjon for ikke-bilbrukende ansatte.
 • De fleste foretrekker å kjøre selv til jobben:

  Hva kollektivtransporten kan gjøre for å utkonkurrere bilen

  • Manglende muligheter til å jobbe underveis, for få avganger i timen, for mange transportmiddelbytter underveis...
  • Disse faktorene bidrar til at de som bruker bilen, generelt er mer tilfreds med jobbreisen enn de som reiser kollektivt, viser en undersøkelse blant ansatte i en Oslo-bedrift.
  • «Det er på tide å tenke nytt om hvordan en definerer kvalitet på kol­lektivtransporter i byer og tettsteder», konkluderer artikkelforfatterne.
 • KRONIKK

  Svakheter i den norske målsettings- og utredningskulturen: Samferdselssektoren bør lære av 22. juli-rapporten

  22. juli-kommisjonen har pekt på et trekk ved det norske samfunnet som, vil jeg tro, mange av oss har sett på nært hold innenfor de saksområdene i sam­funnet vi måtte ha nærkontakt med.

 • Med gode virkemidler kan arbeidsgivere lykkes:

  Stimulerer ansatte til å la bilen stå

  En rekke offentlige og private arbeidsgivere har lagt opp til at ansatte skal la bilen stå hjemme når de drar til jobben, og resultatene er i mange tilfelle målbare. Statens vegvesen og virksomheter i Kongsberg Teknologipark er blant eksemplene

 • De daglige reisene i et 25-årsperspektiv:

  Vi bruker bilen mer, men går og sykler mindre

  Mindre sykling og gange, mer bilkjø­ring… Randi Hjorthol beretter i denne artikkelen om en utvikling som ikke i alt og ett er i harmoni med politiske ønsker og målsettinger.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS