Du er her

Trafikksikkerhet

 • Norge er blitt en sinke i trafikksikkerhet

  Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken i Norge er på vei nedover. I 2010 var antallet drepte det laveste siden 1954. Men ser vi utenfor landets grenser, oppdager vi fort at Norge er blitt en sinke i trafikksikkerhet.

 • Stor betalingsvilje for transportforbedring

  Ola og Kari verdsetter tiden sin til 80 kroner pr. time når de kjører bil på korte private reiser. De som bruker kollektivtransport verdsetter tiden sin til vel en femtilapp pr. time. Folk er også villige til å betale mye for å få ned risikoen for å omkomme i trafikkulykker og for å redusere luftforurensninger og støy fra transport. Å unngå et dødsfall i trafikken er verdt vel 30 millioner kroner.

 • Bedre økonomi i Norge er en del av forklaringen:

  Derfor er Sverige bedre på trafikksikkerhet

  • Mer satsing på møtefrie veier, også på å beskytte myke trafikanter – dette er blant de velkjente forklaringene på at Sverige figurerer med færre årlig trafikkomkomne i forhold til folketallet enn hva Norge gjør.
  • Men artikkelforfatteren poengterer at også en periodevis svakere økonomi i Sverige enn i Norge spiller inn, fordi folk – og ikke minst notorisk risikoutsatte ungdommer – kjører mindre når økonomien ikke er god.
 • Mange liv spart takket være sikrere biler

  Siden 2000 har den økte utbredelsen av sikre biler forhindret at drøyt 600 personer ble drept eller hardt skadd i trafikkulykker i Norge. De to viktigste tiltakene er forbedret passiv sikkerhet og antiskrenssystemer. Kollisjonsputer og bilbeltevarslere har også bidratt til reduksjonen av antall drepte og hardt skadde.

 • Ungdommer i dødsulykker:

  Fra manglende ferdigheter til overdreven tro på seg selv

  Begrenset kjøreerfaring og manglende ferdigheter er ofte medvirkende årsaker til dødsulykker der 18–19-årige bilførere er utløsende part. Disse ulykkesfaktorene blir imidlertid fort erstattet med «for gode» ferdigheter, og høyrisikoatferd utgjør dermed det største trafikksikkerhetsproblemet for 20–24-åringer.

 • Myndighetene sier A, men ikke B:

  Dårlige vedlikehold undergraver syklismen

  Syklistenes ulykkesrisiko øker – og deres trygghetsfølelse og fremkommelighet blir redusert – gjennom mangelfullt vedlikehold av sykkelanlegg og vegskuldre. Hvis man skal få flere til å velge sykkelen fremfor bilen, er det nødvendig ikke bare å bygge mer og bedre sykkelinfrastruktur, men også å bedre vedlikeholdet.

 • Mange alvorlige ulykker med unge menn bak rattet:

  Mer kjøretrening og gradert førerkort kan redusere risikoen

  Unge menn har lenge vært og er fortsatt sterkt overrepresentert blant bilførere som innblandes i dødsulykker. Dette skyldes både bevisst risikofylt atferd og manglende kjøreferdighet. Mer kjøretrening før og begrensninger på førerkortet den første tiden etter førerprøven, er tiltak som vil kunne redusere de unges ulykkesrisiko, konkluderer forfatteren i denne artikkelen.

 • Supplerende tiltak gjør gangfelt bedre

  Gangfelt kan gi falsk trygghetsfølelse og dermed forverre sikkerheten for fotgjengerne. Men supplerende tiltak, i form av eksempelvis trafikkøyer og innsnevringer av vegbanen, kan eliminere dette problemet.

 • Midtstilt felt positiv effekt for syklister

  Midtstilt sykkelfelt – som er et oppmerket sykkelfelt i kryss, til venstre for bilenes høyresvingsfelt – forbedrer trolig syklistenes sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet. TØI anbefaler derfor at tiltaket inkluderes i sykkelhåndboken og at tiltaket brukes mer i bykryss enn i dag.

 • Vanskelig å bygge sykkelveger i Norge, men:

  Umulig bare når en ikke vil

  Et stort gap mellom planer om sykkelve­ger og realisering av planene, fastslår artikkelforfatteren, som søker forklarin­ger på gapet

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS