Du er her

Trafikksikkerhet

 • Mange forklaringer på dødsulykker med vogntog

  Vogntog er utløsende part i kun en tredjedel av dødsulykkene de er invol­vert i. For høy fart, uoppmerksomhet, feilhandlinger, sovning, tidspress og vogntogets blindsone er de viktige risi­kofaktorer i ulykker der vogntoget er utløsende part.

 • Bevisst blanding av myke og harde trafikanter:

  Uvisst om det reduserer ulykkesomfanget

  Utenlandske studier konkluderer med at en bevisst uregulert sammenblanding av myke og harde trafikanter i begren­sede byområder skaper økt trafikksik­kerhet, men en kritisk gjennomgang av studiene viser at konklusjonene bør tas med en klype salt.

 • Tre gode sykkeltiltak – men de brukes ikke i Norge

  For kryss i byer har andre land gode erfaringer med tre sykkeltiltak som knapt nok benyttes i Norge. Artikkelfor­fatteren anbefaler at de blir tatt i bruk også her.

 • Lavere promillegrense, men ikke færre ulykker

  Det viktigste målet da promillegrensen ble senket i 2001 var å redusere den andelen av trafikkulykkene der alkoholpåvirkede førere er innblandet, men dette målet ser ikke ut til å være nådd.

 • Stockholm satser ambisiøst: Færre alvorlige trafikkulykker

  Målet i den nye trafikksikkerhetsplanen for Stockholm for 2010–2020 er en reduksjon på 40 prosent i antall drepte og alvorlig skadde pr. år. Det er et ambisiøst mål, men det er også oppnåelig – forutsatt at byen fokuserer på de viktigste trafikksikkerhetsproblemene og foretar en løpende og systematisk målstyring

 • Veldig få av veldig mange trafikkforseelser blir oppdaget

  Det er store muligheter for å bedre trafikksikkerheten ved å redusere omfanget av trafikkforseelser, men i praksis blir veldig få av veldig mange trafikkforseelser her i landet oppdaget

 • LEDER

  Det gjelder å ta ansvar!

  Det er forunderlig hvor flinke noen er til ikke å tenke! Se bare på det som nå heter universell utforming. Det skal bety at et transportsystem som er universelt utformet, skal kunne brukes av alle – også funksjonshemmede. Dette er høyt prioritert i Nasjonal transportplan.

 • De farlige gangfeltene

  Kvalitetssikring av 85 gangfelt på riks­veger i 50-soner i Oslo viser at bare 10 gangfelt kan bevares uten endringer. 23 gangfelt bør fjernes, ett bør flyttes og 16 bør bevares bare hvis de blir oppgra­dert vesentlig. I de resterende 35 gang­feltene bør det foretas små endringer.

 • LEDER

  Godt kjørt, godtfolk!

  Gratulerer, Kari og Ola og alle andre nordmenn som har bidratt til at 2009 ble det beste trafikksikkerhetsåret siden bilens frislipp i 1960, ja faktisk siden 1955 – en tid det knapt fantes biler på norske veier, sammenlignet med i dag.

 • Trafikkulykkene i 2009:

  Hvorfor ble færre drept?

  I fjor på denne tida spådde vi at færre ville omkomme i trafikkulykker i 2009 enn i 2008 på grunn av finanskrisen (Samferdsel 1/2009). Det stemte – vi fikk færre drepte – 214 mot 255 året før.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS