Du er her

 • Hjem
 • /
  FORSKNING
 • /
  Elsparkesykkelen – få regelbrudd, men høy risiko

Danmark:

Elsparkesykkelen – få regelbrudd, men høy risiko

En evaluering av det første året med elsparkesykkel i Danmark viser at flertallet av brukerne faktisk følger de fleste reglene for bruk av kjøretøyet. Evalueringen viser imidlertid også at ulykkesrisikoen er høy.

Av Michael W. J. Sørensen, Morten L. Jensen og Annette D. Pedersen
Sørensen er markedssjef i danske Via Trafik, der Jensen og Pedersen er trafikkplanleggere

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I januar 2019 begynte forsøksordningen med elsparkesykkel i Danmark. Ordningen fungerer samtidig med en forsøksordning for speed pedelecs (høyhastighetselsykler) og en forsøksordning for andre små elektriske kjøretøyer, som elrullebrett og ståhjulinger.

Varigheten av de tre ordningene er ikke fastsatt, men skal løpende evalueres.

Den første evalueringen er nå gjennomført og publisert. Via Trafik har hjulpet Færdselsstyrelsen i Danmark med evalueringen og har hatt ansvar for de deler som omhandler registrert og selvrapportert adferd, sikkerhet og holdninger (Færdselsstyrelsen, 2020; Sørensen m.fl., 2020).

I denne artikkelen fokuseres det på sikkerhet og adferd for elsparkesykkel. Vi henviser til evalueringsrapportene for mer informasjon om de andre effektene, de andre kjøretøyene eller de benyttede datainnsamlings- og analysemetodene.

Fire metodetilnærminger

Formålet med delevalueringen til Via Trafik har vært å undersøke:

 • Brukernes selvrapporterte ulykker og nestenulykker
 • Brukernes adferd i trafikken
 • Kjennetegn ved brukerne og kjøretøyene
 • Holdninger blant både brukere og ikke-brukere.

Evalueringen er basert på fire delundersøkelser gjennomført i primært København og Aarhus:

 1. Manuel registrering av adferd og kjennetegn ved 2335 elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøyer
 2. Videoobservasjon i fire kryss av adferd og kjennetegn ved 369 elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøyer
 3. Vegkantspørreundersøkelse blant 211 brukere av elsparkesykkel
 4. Webbasert spørreundersøkelse blant 1465 brukere og ikke-brukere av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøyer.

Unge menn i fritiden

Tellingene viser at elsparkesykkel utgjør ca. 1,5 % av kjøretøyene på sykkelvegene på utvalgte lokaliteter i København og Aarhus. Samtidig ser vi at elsparkesykkel utgjør hele 94 % av alle de små elektriske kjøretøyene, mens elrullebrett og ståhjulinger står for hhv. 5 % og 1 %.

Det er rundt 70 % delte elsparkesykler og 30 % private. I Aarhus er nesten halvparten private, mens det i København bare er en femtedel som er private.

Tre fjerdedeler av brukerne er menn, og de fleste (70 %) brukerne er unge voksne på 18–30 år. Bare rundt 1 % er 55 år eller eldre. 3 % er under 15 år gamle, og da aldersgrensen for bruk i Danmark er 15 år, kjører disse dermed i utgangspunktet ulovlig på elsparkesykkel. Noen av disse er i følge med en voksen, noe som gjør handlingen lovlig.

Elsparkesykkel benyttes mest i fritiden og til sightseeing (ca. 50 % av turene) og i mindre grad til f.eks. pendling til/fra arbeid/utdannelse og i arbeidstiden (20–30 %). Den gjennomsnittlige turlengden er 3–4 km.

Større regeletterlevelse enn ventet

 

Bare rundt 5 % av elsparkesyklene kjører ulovlig på danske fortau, ifølge evalueringen. Foto: Via Trafik

 

I Danmark er det markant flere regler for bruk av elsparkesykkel enn i Norge (se Sørensen, 2019a), men ifølge debatten i medier får man det inntrykk at disse reglene i liten grad etterleves. Våre registeringer viser dog at de fleste brukerne faktisk overholder de fleste reglene for bruk.

I Danmark skal man kjøre på sykkelvegen eller -feltet, og dette etterleves av de fleste (93 %). Bare 5 % bruker ulovlig fortauet og 2 % bruker kjørebanen, der det er sykkelinfrastruktur som skal brukes.

Det er ulovlig med passasjer, og det er registrerte at denne regelen bare brytes av mindre enn 3 %.

Det er krav til kjørelys både natt og dag, og dette følges av 97 % av de delte elsparkesyklene. Andelen er imidlertid noe mindre for private elsparkesykler (46 %). Den lave andelen kan forklares med at ikke alle private elsparkesykler har fastmontert lykter og at lykter som benyttes må tennes manuelt. Stadig flere private elsparkesykler har imidlertid fastmontert lys.

Bare 0,5 % bruker mobiltelefon mens de kjører. Til sammenligning er mobilbruken på sykkel tre ganger så høy. Den lave andelen mobilbruk kan bl.a. forklares med at det i praksis er nærmest umulig å bruke telefon samtidig med at man kjører, da man må bruke begge hender til enten å bremse eller gi gass.

Rundt 10 % har musikk i ørene. Dette er ikke ulovlig, men kan distrahere. Andelen med musikk i ørene blant de syklende er til sammenligning 20–30 %, og dermed 2–3 ganger så høy.

Det er ingen krav om hjelmbruk. Likevel viser registeringene at en tredel av brukene av private elsparkesykler i Aarhus bruker hjelm. Det er nesten en likeså høy andel som for de syklende (42 %). Hjelmbruken er mindre i København (16 %). For de delte elsparkesyklene er hjelmbruken som ventet meget lav (2 %).   

Men også eksempler på lav regeletterlevelse

Det kniper i større grad med å overholde regler om kjøring mot rødt og tegngivning. 33 % av brukerne kjører mot rødt ved høyresving, mens andelen for de syklende er 25 %.

Det er også rundt 3 % som kjører mot rødt når de skal rett frem i krysset, og her er andelen blant de syklende bare 0,5 %.

Ifølge reglene skal man gi tegn ved sving og stans ved å rekke armen ut eller opp. Bare 5 % følger denne regelen. Til sammenligning er det rundt 40 % av de syklende som gir tegn.

Forklaringen på den lave andelen er (som ved mobiltelefon) at det er meget vanskelig å slippe styret på en elsparkesykkel, i særdeleshet hvis man skal bremse eller svinge. Danske politi har da også uttalt at de har forståelse for at det er nesten umulig å følge denne reglen.

Høy ulykkesrisiko som ventet

Flere tidligere studier har funnet at det er høy ulykkesrisiko forbundet med å kjøre på elsparkesykkel. Vår del av evalueringen omfatter ikke politi- eller sykehusregistrerte ulykker, men selvrapporterte ulykker og nestenulykker. Konklusjonen er dog den samme.

Basert på selvrapporterte ulykker og eksponering (km) har vi estimert at ulykkesrisikoen for elsparkesykkel er 0,5–1 ulykke pr. 10 000 kjørte km. Til sammenligning har Odense Universitetshospital (OUH) med utgangspunkt i skadedata fra sykehuset estimert risikoen til 0,7 skader pr. 10 000 km. De to estimatene er dermed i samme størrelsesorden.

Vi har ikke sammenlignet med ulykkesrisikoen for syklister, men OUH har estimert at risikoen er 7–10 ganger høyere for elsparkesykkelbrukere enn for syklister.

Færdselsstyrelsen har undersøkt de politiregistrerte ulykkene (den offisielle ulykkesstatistikken) og sammenlignet med eksponering funnet via loggdata fra selskapene som leier ut elsparkesykkel pluss tillegg for kjøring med private elsparkesykler. De har funnet at ulykkesrisikoen er 0,07 ulykke pr. 10 000 km. Dette svarer til ca. 10 % av tallene funnet av Via Trafik og OUH, men var ventet, når vi tar hensyn til de store mørketallene for de politiregisterte ulykkene.

Færdselsstyrelsen finner at ulykkesrisikoen for sykkel er 0,01 ulykke pr. 10 000 km, og de finner således også, som OUH, at ulykkesrisikoen er ca. syv ganger høyere for elsparkesykkel enn for sykkel. 

Elsparkesykkelens fremtid i Danmark

Den danske forsøksordningen med elsparkesykkel kommer til å fortsette. Neste evaluering er planlagt til høsten 2021.

Evalueringen viser at den trolig største utfordringen er den høye ulykkesrisikoen. Det er her den fremtidige innsatsen bør ligge.

Heldigvis kan mye gjøres for å forbedre trafikksikkerheten. Via Trafik har f.eks. utviklet en form for tiltakskatalog (Sørensen, 2019b) som beskriver 16 ulike tiltak rettet mot bruker, kjøretøy og infrastruktur som kan medvirke til å redusere den høye risikoen.

 

«Den trolig største utfordringen er den høye ulykkesrisikoen», skriver artikkelforfatterne. Foto: Via Trafik

 

De viktigste tiltakene er: Lovpålagt hjelmbruk, opplæring, informasjon og kontroll, intelligent fartstilpasning, justering av kjøretøyets utforming så det blir mer stabilt og bruken mer intuitiv samt justering av infrastrukturen i form av især bredere sykkelveger og bedre drift og vedlikehold.

Lykkes det å redusere ulykkesrisikoen, og lykkes det å finne løsninger på de to andre store utfordringene (som ikke er behandlet her), som er at å dele elsparkesykkel skaper kaos i bybildet, og at miljøeffekten grunnet især kort holdbarhet av elsparkesykkelen ikke er helt så positiv som ventet.

Da er det potensial for at forsøksordningen på sikt kan bli en velfungerende ordning som kan medvirke til å sikre god, sikker og miljøvennlig mobilitet i fremtidens byer.

 

Kilder

Færdselsstyrelsen (2020). Evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer, www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Regler-om-koretojer/Forsogsordning-for-smaa-motoriserede-koretojer.aspx.

Sørensen, Michael; Jensen, Morten; Pedersen, Annette & Feldens, Mathias (2020). Forsøgsordningerne med elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs - Evaluering af de adfærds– og sikkerhedsmæssige aspekter, Via Trafik-rapport, https://viatrafik.dk/2020/02/28/evaluering-af-forsoegsordningerne-for-smaa-motoriserede-koeretoejer-er-klar/.

Sørensen, Michael (2019a). Elsparkesykkel trolig farligere i Norge enn i Danmark, Samferdsel, 04.08.2019, https://samferdsel.toi.no/forskning/elsparkesykkel-trolig-farligere-i-norge-enn-i-danmark-article34260-2205.html.

Sørensen, Michael (2019b). Små motoriserede køretøjer – Hvordan kan ulykkesrisikoen minimeres? Vejforum i Nyborg, www.vejforum.dk, december 2019.

 

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS