Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Varelevering under sykkel-VM – hva har vi lært?

Varelevering under sykkel-VM – hva har vi lært?

Store folkemengder, toppsyklister i hovedvegnettet, tette gjerder med reklame og avstengte veger skapte store bekymringer for hvordan varer skulle komme frem til sentrum under sykkel-VM i Bergen 16.–24. september 2017.

Av VERONIKA HUSA, KRISTOFFER RØYS OG IVAR ØVRETVEDT
Veg- og transportplanleggere, Norconsult AS

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Sykkel-VM var en folkefest hvor byen fikk vist seg fra sin beste side, med et flott arrangement og ivrige tilskuere i sol og vakre omgivelser.

Byens forretningsliv skulle imidlertid fortsatt fungere. 

Løypene gikk langs det offentlige vegnettet, og store deler av vegnettet i sentrum ble avstengt for vanlig trafikk over store deler av døgnet. Foruten å medføre redusert fremkommelighet og økt reisetid for persontrafikk, var dette en vesentlig utfordring med hensyn til varelevering.

I de mest sentrale delene av Bergen sentrum var det kun åpent for varelevering kl. 05–08 om morgenen. God planlegging måtte til fra arrangør, leverandører og forretningsdrivende for at logistikken skulle gå opp.  

Norconsult AS har utført en evaluering av varelevering i Bergen sentrum under sykkel-VM 2017. Studien ble gjort på oppdrag fra Vegdirektoratet, og inngår som del av deres FoU-program «Bylogistikk».

Hensikten var å vurdere om arrangementet gav erfaringer som kan komme til nytte under andre store arrangementer, både i Bergen og i andre byer. Videre var det interessant å vurdere om nye løsninger kunne gi nytte i vanlig drift.

Evalueringen ble gjennomført basert på kvalitative intervjuer av nøkkelpersoner, herunder vertskap, varemottakere, leverandører og transportører. Det ble gjennomført intervjuer både før og etter mesterskapet.

Store bekymringer i forkant

Funn fra intervjurundene viste at de aller fleste aktørene som ble intervjuet var skeptiske til opplegget for varelevering i forkant av arrangementet. Særlig var leverandører og transportører negativt innstilt til det korte leveringsvinduet på morgenen. De forventet kødannelser og trengsel som kunne medføre at en ikke rakk å få avviklet de nødvendige leveranser i tide.


En rekke tiltak ble iverksatt av de ulike aktørene i forkant av og under arrangementet. De fleste leverandører og transportører valgte å øke antall biler og sjåfører for å kunne transportere de økte varevolumene i morgenrushet. Varemottakere måtte på sin side sørge for å stille med bemanning utenom ordinær arbeidstid for å ta imot varer.

Enkelte leverandører valgte å etablere betjente lagre med utvidet åpningstid hvor kunder kunne komme og hente ut varene sine selv, samt eksternlager med tanke på opphopning av varer under arrangementet. Kunder med egne lagre ble bedt om å bygge opp disse i forkant av arrangementet.

Alle aktørgrupper informerte videre om at de hadde hatt en omfattende planleggings-prosess i forkant av arrangementet.

Bergen kommune la ned mye arbeid i å informere aktørene om hvilke begrensninger og muligheter som fantes under arrangementet.

Leverandører og transportører hadde på sin side utstrakt kontakt med sine kunder, og drev med detaljert ruteplanlegging for å for å finne gode løsninger under arrangementet.

Viktig med god informasjon og bemannede varemottak

I løpet av arrangementet viste det seg imidlertid at de fryktede problemene ikke oppstod i praksis, og de fleste av aktørene som ble intervjuet i etterkant mente at opplegget for varelevering hadde fungert veldig bra.

God og detaljert informasjon fra Bergen kommune i forkant av arrangementet var en suksessfaktor som ble trukket frem av alle aktørgrupper. Dette ga leverandører og varemottakere anledning til å planlegge vareleveransene i detalj, og la til rette for en optimalisert utnyttelse av det korte tidsvinduet hvor sentrum var åpent for varelevering.

I forkant av sykkel-VM sendte de fleste vareleverandører og transportører ut informasjon til sine kunder med oppfordring om å bygge opp sine varelagre for å redusere behovet for leveranser under arrangementet. Mange kunder valgte å følge denne oppfordringen, og dette blir ansett som et viktig tiltak som bør videreføres ved lignende arrangement.                                                                                     

En rekke av de intervjuede leverandører og transportører trekker også frem bemannede varemottak som en viktig årsak til at en klarte å avvikle vareleveransene. Særlig gjaldt dette ved kjøpesentre hvor leverandører til vanlig må bruke flere timer av sine arbeidsdager på å trille varer inne på sentrene.

Ved at mottakerne selv fikk ansvar for å ta imot og distribuere varene ut til butikkene, kunne leverandørene legge opp til en langt mer rasjonell og effektiv driftsituasjon. Ved senere arrangementer anses dette som et viktig tiltak.

Leverandører som valgte å etablere betjente lagre med utvidede åpningstider opplevde at svært få kunder benyttet dette tilbudet. De som hadde ordnet ekstern lagerplass, med tanke på opphopning av varer under arrangementet, fikk heller ikke bruk for dette. I etterkant av arrangementet vurderte en derfor disse som unødvendige tiltak.

Dårlig fremkommelighet og svak opplæring av vaktmannskap

En gjenganger blant forbedringspunkter som ble trukket frem, var knyttet til manglende opplæring av vaktmannskapet som skulle gi leverandørene adgang til sentrumskjernen på nattestid.

For å få adgang til sentrumssonen måtte sjåfører fremvise akkrediteringsbevis til vakthavende politi. Det viste seg imidlertid at vaktmannskapet i mange tilfeller ikke var tilstrekkelig opplært i hvordan ordningen fungerte, noe som medførte at de måtte ta kontakt med kommunen og få avklart reglementet før sjåførene ble sluppet inn.

Dette førte til venting og mye frustrasjon blant sjåførene, og reduserte tilgjengelig tid for å gjennomføre vareleveransene.

Oppsatte gjerder langs løypene ble også oppfattet som problematiske både av leverandører og varemottakere.

Flere leverandører opplevde at gjerdene blokkerte for tilgang til varemottakene. Reklameseil som var festet på fremsiden hindret muligheten for å hekte gjerdene fra hverandre, og varene var vanligvis for tunge til å bli løftet over gjerdene.

Resultatet av dette var at sjåfører ofte fysisk måtte trille varene over lengre strekninger og lete etter åpninger i gjerdet.

Flere varemottakere klaget også på at gjerdene rundt løypene gjorde det vanskelig for kunder å komme inn til butikkene. Dette kan ha bidratt til at de fleste sentrumsvirksomheter opplevde lavere besøkstall og omsetning enn vanlig.

Ved senere arrangementer vil således tilstrekkelig opplæring av vaktmannskaper og bedre tilgjengelighet til butikkområder være viktige læringspunkter.

Muligheter i normal drift

Bergen kommune, samt flere av de intervjuede leverandører og transportører, trekker frem betjente varemottak som et høyaktuelt tiltak som bør vurderes videreført til en normal driftssituasjon. Dette medfører at varemottakere blir pålagt et større ansvar for å håndtere mottak og intern distribuering av sine varer.

For de fleste varemottakere vil dette medføre en økning i kostnader sammenlignet med i dag, og mange stilte seg derfor negative til dette. Det kan likevel tenkes at disse kostnadene vil bli utjevnet ved at transportkostnaden vil gå ned på sikt.

Flere av aktørene som ble intervjuet trekker også frem varelevering på nattestid som et interessant tiltak i normal driftssituasjon. En fordel med dette er at en kan få unnagjort vareleveringen før morgenrushet. En annen fordel vil være økt kapasitet hos transportøren ved at levering kan skje over et lengre tidsrom.

Gods som transporteres med båt og jernbane må i dag ofte mellomlagres før det kan distribueres ut om morgenen. Dette fordrer lagerplass og medfører flere omlastinger. Levering på natt vil derfor kunne gi økonomiske gevinster for leverandør, forutsatt at mottakerapparatet hos kunden er på plass.

At dagens distribusjon av varer i mange tilfeller kolliderer med rushtiden, er ikke gunstig for effektive leveranser og minimering av kostnadene.

For flere varemottakere vil levering på nattestid gi behov for bemanning utenom ordinær arbeidstid. For transportører kan tiltaket føre til behov for økt bemanning, da kjøre- og hviletidsbestemmelser kan gjøre det vanskelig å gjennomføre leveranser både på dag- og nattestid med dagens stab.

Vellykket, men mulig å forbedre

Sett under ett vurderes opplegget for varelevering under sykkel-VM å ha vært vellykket. Fryktede scenarier i forkant av arrangementet om kødannelse, trengsel og uteblivende leveranser viste seg å ikke oppstå i praksis, og de aller fleste varemottakere fikk varene sine uten problemer og til avtalt tid.

Opplegget var likevel ikke uten forbedringspotensial, og evalueringen har avdekket flere læringspunkter som bør tas i betraktning neste gang en planlegger et arrangement av tilsvarende art.

Erfaringene med betjente varemottak og levering på nattestid kan være nyttige som grunnlag for å vurdere nye løsninger i vanlig drift.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS