Du er her

God utdannelse av fagfolk, god trafikksikkerhet

Norge, Danmark, Sverige, Nederland og England er blant verdens mest trafikksikre land. En av forklaringene kan være at det er et høyt faglig nivå blant landenes trafikksikkerhetsmedarbeidere, dels takket være gode muligheter for etterutdannelse.

Av Michael W. J. Sørensen
Avdelingsleder, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det finnes ingen desidert fulltidsutdannelse (bachelor eller mastergrad) i (veg)trafikksikkerhet i Norge eller andre land. Det som kommer nærmest i Norge er vel utdannelser som disse:

Mastergrad i samfunnssikkerhet ved UiS; bygg- og miljøingeniørutdannelsene ved NTNU med spesiale i trafikksikkerhet; andre utdannelser som psykologi ved UiO eller planlegging ved NMBU, der kandidaten selv velger temaet som spesialfelt.

Men en gjennomgang av 26 etterutdannelsesmuligheter i trafikksikkerhetsarbeid (kalt kurs i det følgende) i de fem landene – Norge, Danmark, Sverige, Nederland og England – samt internasjonalt for øvrig viser at det finnes gode muligheter for å bli etterutdannet innenfor trafikksikkerhetsområdet (se tabell nederst i artikkelen).

Slik etterutdannelse gir økt kompetansenivå blant trafikksikkerhetsmedarbeidere, noe som kan medvirke til at det lages gode og «riktige» analyser, løsningsforslag, vurderinger, prioriteringer og evalueringer i trafikksikkerhetsarbeidet.

Dette kan igjen være en medvirkende forklaring på det høye trafikksikkerhetsnivået i de fem landene.

Tilbydere og målgrupper

Det er primært universiteter (som NTNU, Aalborg, Lund, Delft, Newcastle og Birmingham) som tilbyr disse kursene. De har jo både fagkompetanse og undervisningserfaring. Men det finnes også private konsulenter, som tmsconsultancy i England, som tilbyr kurs.

I Danmark er etterutdannelse satt i system via «Vejsektorens efterutdannelse» (Vej-EU). Det er en selvstendig forening som tilbyr kurs på dansk om veg og trafikk. Foreningen er dannet av vegsektoren og består bl.a. av Vejdirektoratet, kommunene og ingeniørskolene.

Ansvarlige for de internasjonale kursene er også ulike organisasjoner som IRF, ICTCT, ECTRI, FEHRL og FERSI (se tabell 1 for forklaring).

Målgruppen for kursene er primært (nasjonale) fagpersoner fra offentlige vegmyndigheter (kommune, region eller stat) eller private konsulentselskaper. Kursene er primært rettet mot veg- og trafikkingeniører eller personer med anden teknisk bakgrunn.

Det finnes både grunnleggende kurs, rettet mot personer som ikke har jobbet med trafikksikkerhet før, og mer avanserte kurs, rettet mot personer som allerede jobber med trafikksikkerhet. Andre – som politi, interesseorganisasjoner og folk fra akademia – kan typisk også delta.

Kurset fra Delft skiller seg fra de andre, idet målgruppen her er fagpersoner fra lav- og middelsinnkomstland (LMICs). Målet er her å overføre kompetanse fra de beste trafikksikkerhetslandene til land med høyere ulykkesrisiko.

Den tredje typen målgruppe er PhD-studerende og andre unge forskere. Her er målgruppen internasjonal, og kursene inngår her typisk som en del av forskerutdannelsen. Mens kursene rettet mot fagpersoner (fra eget land eller LMICs) omhandler trafikksikkerhetsarbeid i praksis, er kursene for forskerne mer teoretiske/ akademiske. Det er dog ofte mulig, og det kan være en fordel, om praktikere deltar på forskerkurs og omvendt.

Innhold og kvalitet

Kursene (ekskl. forskerkursene) er primært laget av ingeniører for ingeniører, og inneholder således tradisjonelle trafikksikkerhetsingeniør-disipliner (Road safety magnement) som:

Ulykkesregistering og -data

Sikker vegutforming og -regulering

Utpekning, analyse og utbedring av ulykkessteder

Ulykkesanalyse

Trafikksikkerhetstiltak (valg, vurdering og evaluering)

Risikofaktorer og -vurderinger

Trafikksikkerhetsrevisjon og -inspeksjon (med eller uten sertifisering)

I tillegg til vanlige ulykkesanalyser, har Lund Universitet også (som eneste tilbyder) kurs i konfliktstudier. Dette er en tilnærming som de seneste årene har fått en renessanse, i bl.a. mange evalueringsstudier, som følge av lave ulykkestall (og store mørketall) og bedre kamera- og analyseverktøy.   

Tradisjonelt har trafikksikkerhetskurs hatt særlig fokus på biltrafikken, men som følge av økt fokusering på miljøvennlig transport og helse tilbys det nå etterhvert flere separate kurs om trafikksikkerhet og myke trafikanter.

Det finnes i liten grad kurs i tema som trafikantatferd og -påvirkning, men dette er delelementer i noen kurs, og Vej-EU har også nylig etablert et målrettet kurs om dette.

Kvaliteten på kursene virker generelt overbevisende. Kursinnholdet synes godt og relevant, og det er flinke folk som underviser.

Ved universitetene og ved forskerutdannelsene er det vanligvis trafikksikkerhetsprofessorer eller lignende som er ansvarlig/underviser. I tillegg til å ha høy formell kompetanse, er disse i mange tilfeller også personer som er anerkjente i fagmiljøene som flinke forskere/fagpersoner. Endelig er de typisk vant med å undervise og lage studieoppgaver.

Danske Vej-EU bruker undervisere med ulike bakgrunn, men de er alle kjente personer fra fagmiljøet og har  lang erfaring med både trafikksikkerhetsarbeid i praksis og undervisning.

Hyppighet og omfang

De fleste kursene ser ut til å bli gjennomført årlig. Men avholdelse av kursene er selvfølgelig avhengig av at det er tilstrekkelig med kursdeltakere, så i noen tilfeller avlyses kurs grunnet manglende påmelding.

Noen få kurs avholdes med lavere frekvens (hvert annet eller tredje år). Det gjelder kurs rettet mot PhD-studerende, unge forskere og/eller mer spesialpregede kurs. Her er det et mindre «kundegrunnlag» og dermed ikke grunnlag for årlige kurs.

Lengden av kursene varierer mellom én dag og to uker. En stor andel av kursene varer i én til tre dager. Dette er kurs rettet mot fagfolk som allerede jobber med eller skal jobbe med fagområdet hos vegmyndighet eller konsulent. Disse har ofte mye å gjøre i forveien og har derfor vanskelig for å avsette mer enn maksimalt tre dager til deltakelse på slike kurs.

Det er også en gruppe kurs med en varighet på én-to uker. Dette er kurs som:

Kan inngå i mastergradsforløp og/eller gir mulighet for eksamen/sertifikat (f.eks. som trafikksikkerhetsrevisor)

Er rettet mot PhD-studerende og/eller andre unge forskere

Er rettet mot fagpersoner fra LMICs

Avholdes av UoH-sektoren i sommerferien («sommerskole»)

Kostnader

Kostnadene for å delta på kursene varierer fra 1700 til 49 000 NOK for én dag–to uker, dvs. at dagsprisen varierer mellom 850 og 7000 NOK med et gjennomsnitt på 4000 NOK/dag og en median på 2750 NOK/dag. Det varierer hva kursgebyr dekker av kost, losji og kursmateriale, men prisene kan unner alle omstendigheter ikke beskrives som avskrekkende.

Det dyreste kurs er Delft Road Safety Courses, noe som er et lite paradoks, da dette kurset er rettet mot personer fra LMICs, men her er det ofte mulighet for finansiering via ulike stipend og sponsorat.

Fremtidige kursbehov

En gjennomgang viser at det i Norge og nabolandene våre er gode muligheter for etterutdannelse i trafikksikkerhetsarbeid, især innenfor de mer tradisjonelle trafikksikkerhetsingeniør-disiplinene. Samtidig konkluderes det med at disse kursene har høyt faglig nivå og er med til å sikre god fagkompetanse hos både offentlige vegmyndigheter og private konsulenter som jobber med trafikksikkerhet.

Et mulig kritisk punkt kan være den utpregede ingeniør/teknolog-fokuseringen, og dermed den litt manglende orienteringen mot mer «myke» problemer og løsninger, og samtidig den manglende helhetsorienteringen. Dette er imidlertid noe som flere tilbydere, som f.eks. Vej-EU og det danske Vejdirektoratet, eksplisitt jobber med. Samtidig kan det være ønskelige med mer kurs i statistiske analyser/metoder i trafikksikkerhetsarbeid, herunder også gode evalueringsdesign.

Endelig endrer verden seg, og det er viktig at kurstilbudet følger med. I de kommende år vil følgende tema trolig bli etterspurt mer, og det er derfor viktig at tilbyderne begynner å utvikle kurs innenfor disse temaene:    

Sikkerhet for syklende, gående og kollektivtrafikk

Sikkerhet, automatisering og digitalisering (selvkjørende kjøretøy)

Datainnsamling/observasjon av atferd og konflikter samt analyse via nye metoder (store/nye data, dvs. data fra registre, mobilapps, videokamera og droner samt software til analyse)

Om gjennomgangen

Denne gjennomgangen er basert på et oppdrag for danske Vej-EU. Formålet var å gi en oversikt over hva som finnes av trafikksikkerhetsetterutdannelse i ulike land og med utgangspunkt i dette komme med innspill til utviklingen av nye trafikksikkerhetskurs i Vej-EU-regi.

Formålet var ikke å gi en oversikt om hva som finnes av heltids/flerårig utdannelse, trafikksikkerhetskonferanser og -seminarer, on-line-kurser/webinar og lærerbøker.

Resultatene av gjennomgangen ble dokumentert i en Power-pointpresentasjon på et møte med Vej-EUs «Review-gruppen for trafikksikkerhet» i Billund (DK) den 7. mars 2018.

 

Tabell 1. Etterutdannelse/kurs i trafikksikkerhetsarbeid i utvalgte land.

 

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS