Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Mye kan bidra til at bussjåfører bruker mobilen

Mye kan bidra til at bussjåfører bruker mobilen

I underkant av 20 prosent av bussjåførene som deltok i en TØI-undersøkelse brukte tidvis mobiltelefonen under kjøring. Sjåførene selv antok at hver andre bussjåfør brukte mobil under kjøring i løpet av en uke.

Av Siri Hegna Berge
Forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Håndfri mobil kan i tråd med norsk vegtrafikklov brukes til å gjennomføre samtaler under kjøring såfremt mobilen er plassert i en fastmontert holder i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt som praktisk mulig.

Ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) brukte én av fem bussjåfører i ett av tre busselskap i undersøkelsen mobil ved kjøring av buss, selv om dette stred imot selskapets retningslinjer. Bruken var sporadisk i form av mindre enn én gang i uka.

I undersøkelsen rapporterte bussjåførene selv at de trodde at en av to andre bussjåfører brukte mobil under kjøring i løpet av en uke. Tre prosent oppga at de hadde brukt mobil under kjøring hver dag.

- For å komme med tiltak for å motvirke mobilbruk hos bussjåførene må man kartlegge og forstå de systemiske årsakene til bruk av mobil under kjøring av buss, sier Ross Phillips, som er forsker ved TØI.

Årsaken til mobilbruk er sammensatt

Årsaksforklaringene på mobilbruk blant bussjåførene ligger blant annet i at teknologi har blitt stadig mer utbredt i samfunnet vi lever i. Smarttelefonen har fullstendig endret måten vi bruker mobil på. I kombinasjon med sosiale faktorer har dette medført at kulturen blant noen av bussjåførene kan ha oppfordret til mobilbruk.

Samtidig har bussjåførene opplevd motstridende jobbkrav i arbeidshverdagen, hvor bruk av mobil har blitt sett som en løsning på utfordringer de har stått overfor.

Mobilbruk ved kjøring av buss har også hatt lav opplevd oppdagelsesrisiko blant sjåførene, og i mange tilfeller heller ingen konsekvenser for føreren.

Det er med andre ord ingen enkelt årsak til mobilbruk blant bussjåførene. Årsaken er sammensatt av flere innvirkende faktorer i et system som tilrettelegger for bruk av mobil ved kjøring av buss.

Mobil er en farlig distraksjon

Mange trafikanter, ikke bare bussjåfører, opplever farlige situasjoner på grunn av egen eller andres uoppmerksomhet, og distraksjon ved kjøring er en medvirkende årsak til mange trafikkulykker. Tidligere studier har vist at risikoen for ulykke eller nestenulykke øker betraktelig ved uoppmerksomhet bak rattet.

I en undersøkelse fra 2016 som omfattet norske bilforsikringskunder ble distraksjon ved kjøring opplyst å ha vært en medvirkende årsak til trafikkulykker i 26 prosent av tilfellene. Relativ risiko for ulykke økte med syv ganger ved bruk av håndholdt mobil under kjøring.

I samme undersøkelse oppga 55 prosent av de spurte at de hadde brukt mobil ved kjøring.

I 2018 fant forskere ved TØI at én av fire sjåfører hadde opplevd farlige situasjoner flere ganger i måneden på grunn av andres bruk av telefon i trafikken. Bruk av håndholdt telefon var også den typen sekundæraktivitet – det vil si aktiviteter som ikke er knyttet direkte til den primære kjøreoppgaven – som ble hyppigst observert av forskerne.

I spørreundersøkelsen fra samme 2018-studie svarte nesten 20 prosent av sjåførene at de svært ofte hadde justert utstyr i bilen ved kjøring, og 12 prosent sa at de hadde lest kart på telefonen av og til.

I kombinasjon med lav oppdagelsesrisiko for å bruke mobil ved kjøring utgjør denne type distraksjon og uoppmerksomhet en viktig sikkerhetsutfordring innen vegtrafikken.

Bussjåfører har som ansvar å kjøre sikkert og forsvarlig i henhold til norsk lovverk og de retningslinjene som settes av busselskapene. Dette innebærer at de må minimere elementer som kan være en distraksjon for arbeidet, spesielt bruk av mobil når de kjører buss.

Økende antall kundeklager

I den ferske TØI-rapporten «Bruk av mobiltelefon blant bussjåfører», som offentliggjøres i disse dager, sier selskapet som administrerer kollektivtrafikken i de to norske fylkene i undersøkelsen at de har mottatt et økende antall kundeklager på bruk av mobil blant sine bussjåfører.

Dette kan bety at bruken er økende blant bussjåførene, men også at kundene har blitt mer sikkerhetsbevisste og sier ifra ved overtredelser.

Rapporten om mobilbruk blant bussjåfører tar for seg omfanget av og årsakene til mobilbruk blant bussjåfører. Å sette mobilbruk i sammenheng med faktorer både hos bussjåføren og i omgivelsene gir et mer helhetlig bilde av årsakene til atferden.

Mange faktorer i samspill

Selv om mobilen ikke var i bruk under kjøring, viser den nye rapporten fra TØI at 81 prosent av bussjåførene alltid hadde med seg mobilen på bussen, og at 41 prosent av disse sjåførene hørte innkommende anrop og notifikasjoner.

Teknologisk nyvinning har økt omfanget av mobilbruk og endret måten vi bruker mobil på. Dette har medført at det var enklere for bussjåførene i TØI-undersøkelsen å kommunisere på jobb med andre grupper enn kollegaer, noe som kan ha påvirket den organisatoriske kulturen på pauserommet.

Denne kulturen kan ha blitt påvirket ytterligere av ledelsens forståelse for mobilbruk på holdeplasser og terminaler, og av selskapenes benyttelse av systemer som oppfordret til bruk av mobil i tjenesten.

I kombinasjon med manglende forbud mot mobilbruk hos andre busselskap samt lav opplevd oppdagelsesrisiko og selskapenes prioritering av punktlighet under kjøring, kan dette ha bidratt til å svekke troen blant bussjåførene på at mobilbruk under kjøring kan ha alvorlige følger.

Uoppmerksomhet bak rattet er en kilde til mange ulykker med alvorlige konsekvenser. Mobilbruk ved kjøring utgjør et hinder for trafikksikkerhet. For busselskap og bussjåfører som har passasjeransvar er det ekstra viktig å fokusere på sikkerhet både for passasjerene, bussen og andre trafikanter.

 

Kilder:

Berge, S. H. & Phillips, R. O. (2018). Bruk av mobiltelefon blant bussjåfører: En sosioteknisk tilnærming (1661/2018). Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Elvik, R. & Amundsen, A. H. (2014). Utvikling i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser. En oppdatering (1361/2014). Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Hesjevoll, I. S. & Fyhri, A. (2017). Trafikksikkerhetstilstanden 2016. Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger (1573/2018). Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Lovdata (2018). Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-17-1309/§2#§2

Sagberg, F. (2016). Betydningen av distraksjon og uoppmerksomhet for innblanding i trafikkulykker. Spørreundersøkelse blant kunder i Gjensidige forsikring (1464/2016). Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Sagberg, F. & Johansson, O. J. (2018). Uoppmerksomhet i trafikken. Transportøkonomisk institutt, Oslo.

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS