Du er her

  • Hjem
  • /
    2008
  • /
    Nr 7
  • /
    Reisevaner på fly 2007: Forretningsreiser taper ikke lenger terreng

Reisevaner på fly 2007: Forretningsreiser taper ikke lenger terreng

Antallet ferie- og fritidsreiser med fly mellom Norge og utlandet øker ikke lenger mer enn antallet forretningsreiser. De siste årene har forholdet mellom forretnings- og fritidsreiser med fly vært stabilt, viser en ny undersøkelse

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV Jon Martin Denstadli, Arne Rideng og Mattias Gripsrud hhv. avdelingsleder, forsker II og forsker på Transportøkonomisk institutt (TØI) 

Flyreiser i forbindelse med jobb er fortsatt viktig. Andelen forretningsreisende på utenlandsflyene har vært stabil de siste årene.
Foto: Are Wormnes.

I de siste årene har det vært en sterk vekst i flytrafikken i Norge både innenlands og, ikke minst, mellom Norge og utlandet (figur 1). Det ble i 2007 foretatt 12,75 millioner enkelt­reiser med fly innenlands og 14,8 millioner enkeltreiser mellom Norge og utlandet. Dette betyr en vekst på 24 prosent for innenlandsreiser og hele 56 prosent for utenlandsreiser i perioden 2003-2007.

Økt konkurranse mellom flyselskapene har dannet mye av grunnlaget for denne utvik­lingen. Konkurransen har medført lavere priser, endret prisstruktur samt etablering av en rekke nye direkteruter til og fra utlandet. Men også en stabil økonomisk vekst, både i Norge og i Europa ellers, har bidratt til utviklingen.  

Innenlands er SAS fortsatt klart største operatør. Selskapet har 61 prosent av markedet, mens Norwegian har 24 prosent og SAS-eide Widerøe 13 prosent. På enkelte hovedstrek­ninger der det er konkurranse, har imidlertid Norwegian en betydelig høyere mar­kedsandel. Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er de to største relasjonene, med mer enn 1,6 millioner reisende hver, og her har Norwegian en markedsandel på 44 pro­sent. 56 prosent av tra­fikken innenlands er forretningstrafikk, og dette er en økning fra 52 prosent i 2003.

Også på utenlandsrutene er SAS størst. De har 34 prosent av de reisende, mens Norwegian har hatt sterkest vekst de seneste fire år og har nå 20 prosent av trafik­ken. Det er ferie- og fritidstrafikken som har økt mest i disse årene, og 59 prosent av de reisende oppgir nå at hovedformålet med reisen til og fra utlandet er ferie/fritid eller besøk hos slekt og venner.   

 
Figur 1. Trafikkutviklingen på fly målt ved antall passasjerer kommet og reist (både rute og charter) på norske flyplasser, fordelt på innland og utland. Transfer er ikke inkludert. Indeks =100 i 1990. 1990-2007.

Flytrafikken innenlands
Rutenettet i norsk innenriks luftfart kan deles i stamruter og regionale ruter. Stamrutene trafikkeres dels av SAS og Norwegian i konkurranse og dels av SAS alene. På de regionale rutene er Widerøe dominerende. De kon­kurranseut­satte relasjonene i 2007 var rutene fra Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Harstad/Narvik, Tromsø og Alta, samt relasjonene Bergen–Stavanger og Bergen–Trondheim. På de øvrige relasjonene var SAS alene. Senere har Norwegian gått inn på Oslo-/Kristiansand/Ålesund, Bardufoss og Kirkenes.

Det er liten forskjell mellom stamruter og regionale ruter med hensyn til reise­formål og næringstilknytning. 13 prosent av alle reiser er reiser til og fra arbeid. Av de arbeidsbetingede reisene er 22 prosent knyttet til olje-/gass­­industrien. Lufthavnene i Kristiansund, Stavanger og Haugesund har spesielt høy andel rei­sende i oljebransjen, med henholdsvis 33, 25 og 23 prosent oljerelatert trafikk. 

Det har ikke skjedd store endringer i billettprisene i perioden 2005-2007. Under­søkelsen viser likevel at passasjerene betaler mer på de stamrutene i Sør-Norge hvor det ikke er konkurranse. På den annen side har prisene gått noe ned på noen ruter mellom Sør- og Nord-Norge der Norwegian har gått i konkurranse med SAS.


Figur 2: Antall passasjerer innenlands etter selskap. 2003 og 2007

Flytrafikken mellom Norge og utlandet
Oslo lufthavn (OSL) er den dominerende avreiselufthavnen, 72 prosent av uten­landsreisene med rutefly starter her. Hovedflyplassen holder med andre ord posisjonen som landets knutepunkt for fly­trafikken, til tross for betydelig konkurranse fra andre lufthavner. Konkur­ransen kommer både fra geografisk nærliggende lufthavner (Sandefjord og nå Moss) og som følge av at rutetilbudet ved andre lufthavner utvides, slik at man slipper å reise via Oslo.

Mellom 2005 og 2007 har utenlandstrafikken vokst med tre millioner reiser. Inn­til 2005 var det en jevn økning i andelen private reiser på bekostning av arbeids­betingede reiser, men dette forholdet ser nå ut til å ha stabilisert seg med rundt 60 prosent private reiser og 40 prosent reiser i arbeid. Når det gjelder arbeidsbe­tingede reiser, har det vært en kraftig vekst i reiser til og fra arbeid, og utenlandsk arbeidskraft står for det meste av denne veksten.   

 
Tabell 1: Reiser med rutefly til utlandet etter hovedformål. 1986, 1992, 1998, 2003, 2005 og 2007. Prosent. TØI rapport 974/2008.1) Dette formålet ble ikke spesifisert i 1986–undersøkelsen

København, London (London City, Heathrow, Gatwick og Stansted under ett) og Stockholm er de tre største destinasjonene for utenlandstrafikken. Til sammen er disse tre byene endelig destinasjon for en tredjedel av alle utenlandsreiser fra Norge. Blant de øvrige destinasjo­nene merker vi oss Amsterdam, Paris og Aberdeen, som alle har hatt kraftig vekst de siste to årene. Det har også Warszawa, som nå har erstattet Praha som det største reisemålet i Sentral-Europa.


Tabell 2: Nøkkeltall for de største utenlandske destinasjonene i 2007. TØI rapport 974/2008.

I løpet av de siste årene er det blitt opprettet en rekke nye ruter til byer i utlandet. Dette har blant annet ført til at bare 29 prosent av passasjerene nå må foreta fly­bytte i utlandet for å nå sin endelige destinasjon, i 2005 var denne andelen 36 pro­sent. København er fortsatt den største transferlufthavnen, men Amsterdam har hatt den sterkeste veksten de to seneste årene og er nå på høyde med London som knutepunkt for reiser til og fra Norge.

Norwegian er selskapet som tilbyr flest ruter til utlandet (tabell 3). I 2007 hadde selskapet hele 51 destinasjoner fra en eller flere norske byer på programmet. Til sammen utgjorde dette 77 ulike ruter, mer enn en fordobling fra 2005. Mange er imidlertid tynne med lav frekvens og relativt lite passasjergrunnlag. Bare 13 ruter hadde mer enn 60 000 årspassasjerer. SAS hadde 27 byer på programmet og i alt 42 ruter, hvorav 18 hadde et trafikkvolum på minst 60 000. Tabell 3 viser videre at både Ryanair og Sterling har utvidet tilbudet de siste par årene. Førstnevnte flyr til 12 europeiske byer fra Sandefjord, i tillegg til London fra Haugesund. Sterling fløy kun fra Oslo i 2007, men hadde 10 flere byer på programmet enn i 2005. KLM og Lufthansa hadde det samme rutetilbudet i 2007 som tidligere år.


Tabell 3: Antall ruter mellom norske og utenlandske byer som ble betjent av de største selskapene i 2003, 2005 og 2007.
TØI rapport 974/2008.

Flyet spiller en avgjørende rolle i å bringe turister til Norge. Andelen utenlandske turi­ster som benytter fly på sin norgesreise har vært jevnt økende de siste 10 årene, fra 14 prosent i 1995 til 31 prosent i 2005 og 34 prosent i 2007. Lavere priser og flere direkte­ruter er sentrale faktorer i denne utviklingen. Storbritannia er fremdeles det største markedet, men USA har hatt en sterkere vekst de siste to årene. Amerikanernes ferie­reiser er svært konsentrert til sommermånedene. Det er også mye innkommende turisme med fly fra Tyskland, Danmark, Sverige og Frankrike. 


Figur 3: Antall innkommende turister (i tusen) med minst en overnatting etter transportmiddel.

Om undersøkelsen

Reisevaneundersøkelsen på fly 2007 er den siste av en lang rekke undersøkelser som Avinor har gjennomført. Formålet med undersø­kelsene er å supplere den løpende passasjerstatistikken med data om fly­passasjerene og deres reisevaner. Avinor, Oslo Lufthavn og Transportøkonomisk institutt har samarbeidet om under­søkelsen, som i sin helhet er finansiert av Avinor og Oslo Lufthavn.

Reisevaneundersøkelsen 2007 omfatter i prinsippet all flyging innenlands i Norge og mellom Norge og utlandet..

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS