Du er her

Nye standarder bidrar:

Tilgjengelig og forutsigbar persontransport

Interesseorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne har deltatt i utviklingen av nye standarder som skal gjøre persontransporten mer tilgjengelig og forutsigbar for passasjerene, fastslår Rudolph Brynn.

Av Rudolph Brynn
Prosjektleder, Standard Norge

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I dag opplever rundt 20 prosent av befolkningen at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport, ifølge Statistisk Sentralbyrås reisevaneundersøkelser.

Dette skyldes flere faktorer; at selve transportmidlet er utilgjengelig (trapper, for høyt trinn inn i transportmidlet), at det er vanskelig å orientere seg og finne riktig buss, eller at passasjeren skal reise over en lengre strekning og må skifte transportmiddel underveis og alle er ikke like tilgjengelige.

Standardiserte krav gir forutsigbarhet for de viktigste aktørene på persontransportmarkedet – passasjerene selv.

Standard Norge lanserte nylig tre norske standarder som vil være et viktig bidrag til å sikre forutsigbar og tilgjengelig persontransport. Disse omhandler krav til universell utforming av busser, til hvordan bestillere og leverandører legger til rette for oppfyllelse av passasjerrettigheter og til utforming av transporttjenester slik at alle kan benytte dem, herunder opplæring av personell osv.

For at markedet for produkter og tjenester på transportområdet skal fungere, kreves forutsigbarhet for så vel leverandører som bestillere gjennom felles kravspesifikasjoner og regelverk, både nasjonalt og internasjonalt.

Standarder er et sentralt verktøy for å oppnå slik forutsigbarhet, fordi de er utviklet gjennom konsensus mellom alle relevante parter og utgjør et sett med krav som vil gjelde på nasjonalt, eventuelt europeisk eller internasjonalt plan.

De tre standardene som er lansert, supplerer andre standarder på områder som universell utforming av byggverk, uteområder, akustikk og andre felter som er relevante for transportområdet.

De nye standardene dekker tre hovedtemaer:

  • NS 11031 Universell utforming – Persontransport – Krav til bussutforming angir krav til busser for å sikre likeverdig bruk for alle passasjerer. Standarden ivaretar passasjerer med ulike utfordringer, som allergikere, personer med nedsatt syn, hørsel, kognisjon, bevegelse (for eksempel rullestolbrukere) og passasjerer med barnevogn eller tung bagasje. Standarden kan brukes som vedlegg til kontrakter og kan benyttes sammen med den kommende standarden NS 11050 for krav til busser generelt som utgis i høst.
  • NS 11032 Universell utforming – Persontransport – Passasjerrettigheter angir krav til bestillere og transportører som ivaretar passasjerenes rettigheter innenfor persontransport. Dette omfatter rettigheter i forbindelse med informasjon, billettering, assistanse, rettigheter før, under og etter transport på vei, bane, sjø og i luft. Standarden kan brukes som vedlegg til kontrakter ved inngåelse av avtaler mellom bestillere og transportører, og ved utlysninger av anbud for beskrivelse av anbudets omfang.
  • NS 11033 Universell utforming – Persontransport – Tjenester på transportområdet angir krav til utvikling, planlegging, utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester. Den omfatter overordnede krav til persontransportrelaterte tjenester på bane, i luft, på sjø og vei. Videre tar den opp krav til sikring av kvalitet i transporttjenester, definisjon av utøvere, assistanse og opplæring av tjenestepersonell. Standarden kan brukes som vedlegg til kontrakter ved inngåelse av avtaler mellom bestillere og transportører, og ved utlysninger av anbud for beskrivelse av anbudets omfang.

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk overlevert standardene i mai, uttalte han at han bare ser fordeler ved å innføre nye, enhetlige standarder, og at det er viktig for menneskers frihet å ha tilgang på kollektivtransport. «Det er kjedelig og upraktisk å være avhengig av andre. Derfor trenger vi universell utforming», sa han.

Interesseorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne har deltatt i utviklingen av standardene. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon melder at rundt 46 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne opplever transport som en utfordring i hverdagen, og Norges Blindeforbund at 80 prosent av synshemmede har problemer med å oppfatte hvilken buss som kommer.

Når standardene tas i bruk som underlag for avtaler om blant annet innkjøp av nye busser, vil det være til stor hjelp i folks hverdag og bidra til at flere kan benytte offentlig persontransport.

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS