Du er her

DEBATT

Bør dieselbilene fredes?

Innsenderen antyder at nylige signaler fra samferdselsminister Marit Arnstad kan stanse nedgangen i dieselbilsalget i de største byene

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Harald Aas har vært prosjektleder for en utredning av lavutslippssoner som TØI har utført på oppdrag fra Statens vegvesen.

AV HARALD AAS

Den andre oktober sa samferdselsminister Marit Arnstad i TV-programmet Aktuelt på NRK2 at det ikke ville bli aktuelt å gi kommu­nene noen hjemmel for å innføre lavutslippsso­ner for å bedre luftkvaliteten i byene, slik Veg­direktoratet få dager i forveien hadde foreslått. «Å rette tiltakene inn mot én gruppe bileiere synes ikke vi er hensiktsmessig», sa ministeren og siktet til dieselbileierne. Tidsskriftet Sam­ferdsel fulgte saken opp på lederplass og kalte beslutningen «en klok beslutning».

Dieseldilemmet ble kommentert på lederplass i forrige utgave av Samferdsel

Faglig sett er det neppe rasjonelt å frede dieselbilene dersom man ønsker å få ned utslip­pene av NO2 i de største byområdene.

TØI gjennomførte før sommeren en utred­ning om lavutslippssoner på oppdrag fra Sta­tens vegvesen for å se om dette kunne være et egnet virkemiddel for å redusere den lokale luftforurensningen. Vi konkluderte med at mot­standen mot å innføre lavutslippssoner kunne bli så stor at det kunne bli vanskelig for poli­tikerne å innføre slike. Rapporten anbefaler likevel at det bør utarbeides en hjemmel for å innføre slike soner, og at det bør iverksettes tiltak for å redusere innfasingen av dieselbiler i byene.

En hjemmel for lavutslipps­soner vil være et sterkt signal om at det i framtiden kan komme restriksjoner på biltrafikken i byområdene og dermed påvirke framtidige bil­kjøpere til å velge mest mulig miljøvennlig.

Byene Oslo, Bergen og Trond­heim sliter med overskridelser av NO2- nivåene. Dette gjelder både akuttforurensning hvor grensen for timesmiddel overskrides, samt gjennomsnittnivåer på årsbasis. På lengre sikt er det viktig å redusere biltrafikken generelt for å få ned utslippene, men på kort sikt er det viktig å angripe de bilene som forurenser mest, nemlig dieselbilene. Dagens diesel-personbiler slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn tilsva­rende biler med bensinmotor. Slik vil det være i alle fall fram til ca. 2015 når de nye Euro 6-utslippskravene trer i kraft.

Ved akutt luftforurensning vil det være et mer effektivt tiltak å forby dieselbiler enn å gjennom­føre «datokjøring», som kommu­nene nå har hjemmel til.

Det er svært mye å tjene på å unngå at dieselbiler fases inn i bytrafikken fram til 2015. I Bergen har andelen som velger ny dieselbil sunket fra 74,5 prosent til 48,9 prosent i løpet av ett år (fra oktober 2011 til oktober 2012). En viktig årsak er sannsynligvis sig­nalene om at det i framtiden kan komme restriksjoner på bruken av dieselbiler i byene. Også i andre byer selges det færre dieselbiler nå enn tidligere, selv om nedgangen ikke er så stor.

Dieselebiler er miljøvennlige på landsbygda på grunn av lavere CO2-utslipp, men ikke i de største byene på grunn av høye NO2-utslipp. Kanskje er det på tide å eta­blere en politikk som fremmer en annen bilpark i byene enn på landsbygda?

Grafikk: Samferdsel

På miljøfeltet er det et etablert prinsipp at foru­renser betaler. Mange hevder at det i dette tilfellet er urett­ferdig å straffe dieselbileierne siden det kun er fem år siden engangsavgiften på slike biler ble satt ned, og mange dermed lot seg «lokke» til å kjøpe 

 slike biler. Dette er i beste fall et relevant argument for dem som allerede har skaffet seg diesel­bil, men ikke for dem som nå står i en kjøpssituasjon.

I både Oslo og Bergen etterlyser politikerne en hjem­mel for å innføre lavutslipps­soner, slik som Vegdirektoratet har anbefalt. Det er lokalpolitikerne som eier problemet og som til syvende og sist ville måtte ta den politiske belastningen ved å innføre slike soner, om de hadde fått den nødvendige hjemmel.

Når lokale myndigheter ikke har dette verk­tøyet i verktøykassa, mister de troverdighet når de truer med framtidige restriksjoner i et forsøk på å få dagens bilkjøpere til å velge miljøvenn­lig. Det blir interessant å se om signalene fra samferdselsministeren nå fører til at den nedad­gående trenden i salg av dieselbiler i de største byene stopper opp.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS