Du er her

  • Hjem
  • /
    2012
  • /
    Nr 2
  • /
    Kan regjering og storting gjøre vedtak i strid med loven?

DEBATT

Kan regjering og storting gjøre vedtak i strid med loven?

Oslo-området står overfor enorme trafikale utfordringer i årene fremover på grunn av stor forventet innflytting som også øker foru­rensningspresset på hovedstaden. «Tenk stort og helt. Gjør som Stockholm og andre store byer. Bygg gode omkjøringsveier utenom Oslo-gryta», oppfordrer forfatteren av dette innlegget.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Artikkelforfatteren foreslår en fremtidsrettet og bærekraftig trafikkløsning som skjermer bysamfunnene. Illustrasjon: Samferdsel.

AV PAUL BARKVE

Veitrafikken i Oslo-regionen ser ut til å være et uløselig problem. Sterke interesser tryk­ker på for å øke veitrafikkpresset på Oslo-gryta samtidig som vi alt nå har luftforurensning, hver eneste vinter, som butter mot loven. Alle vet at årsaken er manglende utlufting på kalde vinterdager. Det er et fenomen vi ikke kan gjøre noe med!

I årene fremover vil tuse­ner på tusener flere men­nesker flytte til Oslo-området, ifølge Statistisk sentralbyrå. Inn­flytterne bringer ny forurensning med seg. Også de har krav på transport av varer og avfall, håndverkere og servicefolk så vel som egen persontransport.

Oppfordringen til politikerne er: Tenk stort og helt. Gjør som Stockholm og andre store byer. Bygg gode omkjøringsveier utenom Oslo-gryta!

I dag er Alnabru og Skøyen forurensnings­verstinger. Aktuelle veiplaner vil også bringe Sandvika opp i denne klassen. Med sin lave beliggenhet har Sandvika elendig utlufting på dårlige vinterdager. Som knutepunkt for to motorveier, E16 og E18, sammen med mye lokaltrafikk, betyr det meget høy konsentrasjon av bileksos. Verstingområdene er på stø kol­lisjonskurs med forurensningsloven. Regjering og storting kan vel ikke vende «det blinde øye» til det?

Oslo-gryta som veinav er dramatisk under­dimensjonert og svært sårbart for infarkt. Små hendelser skaper store forsinkelser. Køer og forsinkelser fører til solide ekstra utgifter for transport av varer og tjenester. Disse utgif­tene er vi alle med på å betale, innbakt i varer og tjenester vi kjø­per. Forsinkelsene betyr også dår­ligere konkurranseevne for norske eksportvarer.

Kan vi erkjenne at Norge tren­ger et større, mer robust veinett i Oslo-regionen? Et veisystem som åpner alternative kjøreruter for transporten? En veistruktur som tar sikte på å skjerme bysamfunnene i Oslo-gryta for unødig trafikk? En veiplan som sier at nok er nok? Kan vi innse at eneste bærekraf­tige økning av veikapasitet i Oslo-gryta, er bygging av gode omkjørings­veier i randsonen? Slik kan vi frigjøre eksisterende vei­kapasitet i byom­rådene. Det dreier seg ikke bare om å få gjennomgangstrafikken ut av byen. Minst like viktig er det å etablere valgmuligheter for dem som i dag er nødt til å belaste bysamfunnet med kjøringen sin.

At Oslo-politikerne vil ha fort­gang i arbeidet med å gjenåpne Oslo­fjordtunnelen for tungtrafikk, lover godt for nyåret 2012. Og Vegvesenet var imponerende raskt ute med forslag om et nytt løp ved siden av det eksisterende. Et løp til vil bedre sikkerheten og doble kapasiteten. Men stopp ikke der. Fortsett videre via Svelvik til Sande i Vestfold. Da er vi på rett vei.

Uansett hva dagens politi­kere i Bærum foretar seg, vil det i årene fremover komme mange flere innflyttere. I løpet av få tiår vil kommunen få mer enn nok problemer med sine egne utslipp. Den unødvendige gjennomgangs­trafikken på E16 og E18 vil bli en voldsom ekstrabelastning. Dessuten, dagens planer for E16, med mange av- og påkjøringer, blir for lokalvei å regne. En bærekraftig E16-løsning vil kunne være å bygge ny vei, delvis i tun­nel, mellom Skaret (Sollihøgda) og E18, vest av Asker sentrum og derfra videre til Oslofjordtunnelen.

Fremtidig forbindelse mellom E16 og E6 nord for Oslo fremstår naturlig fra E16 ved Norderhov i Hole via Jevnaker og Rv35 gjen­nom Lunner til E6 i Eidsvoll. Rv4 gjennom Nit­tedal vil også nyte godt av denne forbindelsen.

Ved å legge E6 helt utenom Oslo-gryta, opp­nås antagelig den største miljø- og trans­portgevinsten. Løsningen jeg fore­slår følger Rv120 fra Moss, langs vestsiden av Øyeren og kommer inn på dagens E6 i Skedsmo.

Utstrakt bruk av innfartspar­keringsplasser på en rekke knutepunkter i randsonen av Oslo-gryta, er en særs viktig del av forslaget når det gjelder persontransport.

Den erfarne politikeren Annelise Høegh, nestleder i Oslo Høyres bystyregruppe, stor­tingsrepresentant i 1985–2001 (fast vara 1981– 1985) sa det slik i et innlegg i Aftenposten Aften 17. mars 2011:

«Luften er for alle, sa vi som barn. Dess­verre er den ikke det i dag. På kalde, stille vinterdager er luften så full av sveve- og partik­kelstøv at små barn, astmatikere og hjertesyke ikke bør gå utendørs. Slik kan vi ikke være bekjent av å ha det.»

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS