Du er her

 • Hjem
 • /
  2015
 • /
  Nr. 7
 • /
  Revisjon av Oslopakke 3 – på miljøets premisser

Revisjon av Oslopakke 3 – på miljøets premisser

Oslopakke 3, som er finansieringsplanen for utbygging av kollektivtransport og vegnett i Oslo og Akershus, skal reforhandles i 2016. Det store behovet for kollektivutbygging samt økte kostnader for flere store prosjekter, som E 18, gjør at planen må revideres.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

debatt vignettNaturvernforbundet legger til grunn at klimaforlikets mål om nullvekst i personbiltrafikken skal innfris, noe som også er slått fast i både Oslos og Akershus’ klimapolitikk og i andre styrende dokumenter. Vi forutsetter også at det må føres en transportpolitikk som innfrir grenseverdiene for luftkvalitet. Vi er kjent med at tiltaksutredningen for Oslo og Bærum har presentert et sett virkemidler som er nødvendige for å innfri grenseverdiene, som forutsetter en trafikkreduksjon på nær 20 prosent, i tillegg til betydelige teknologiske forbedringer.

Basert på dette har Naturvernforbundet presentert et innspill til forhandlingene. Det må ikke betraktes som den ideelle planen, sett fra et miljøståsted. Innspillet trekker opp hovedlinjer som det bør være mulig å få politisk flertall for. Innspillet må kombineres med en offensiv politikk på blant annet arealbruk, parkering, disponering av veiarealer og statlig jernbanesatsing.

KakediagramNaturvernforbundets alternative forslag til Oslopakke 3 for perioden 2017–2036 innebærer i hovedtrekk at:

 • Kollektivtilbudet bygges ut, i tråd med Ruters strategidokument M2016
 • Det blir kraftig sykkelsatsing i Akershus og Oslo
 • Det bygges ingen sammenhengende, ny E 18 Asker–Oslo, men det gjennomføres omfattende kollektiv-, sykkel-, nærmiljø- og byutviklingstiltak, som kan bety nybygd E 18 på kortere strekninger
 • Finansieringsopplegget innrettes slik at det i sterkere grad bidrar til trafikkreduksjon og miljøforbedring. Det trengs en kombinasjon av statlige og lokale bidrag. Total bompengebelastning i regionen vil være på om lag samme nivå som om E 18 skulle vært bygd etter gjeldende planer

Største kollektivsatsing er å få realisert ny T-banetunnel gjennom Oslo, som er viktig for hele regionen, i tillegg til Fornebubanen, og ytterligere storsatsing på bane, trikk og buss. Hele 60 milliarder kroner settes av til Ruters kollektivplaner i regionen. Til drift av kollektivtransporten settes det også av 20 milliarder kroner.

 

Etter hvert må det bli et mer intelligent innkrevingssystem med flere betalingssnitt og tidsdifferensierte satser, der bompengene sammen med parkeringsrestriksjoner og bedre kollektivtilbud utformes med tanke på å redusere biltrafikken og oppnå miljøforbedringer

Utover dette kommer satsing på økt kapasitet og nye reisemuligheter for jernbanen gjennom Oslo, som er viktig for de noe lengre reisene (som står for et betydelig transportarbeid) samt for nasjonal godstransport. Vi forutsetter at utbygging av jernbanen fortsatt skal finansieres 100 prosent av staten og legger derfor ikke inn penger til dette i vår alternative Oslopakke 3.

Noe vi imidlertid legger stor vekt på i vårt innspill, er penger til sykkelsatsing. Både Akershus og Oslo gjennomført utredninger som viser et stort behov for investeringer, i første omgang på henholdsvis 2,3 og 4,3 milliarder kroner. Dette handler om å kunne gi folk reell frihet til å velge miljøriktig og effektiv transport. Vi setter derfor av 15 milliarder kroner til tiltak for sykkel og gange, utover det som trengs langs E 18 mellom Oslo og Asker.

Til vegprosjekter inneholder forslaget 30 milliarder kroner, primært til miljøforbedrende tiltak og ikke til prosjekter som gir økt kapasitet. Halvparten av summen øremerkes E 18 fra Asker til Filipstad i Oslo. Utfordringen her er å redusere lokale miljøproblemer som dagens veg skaper, uten at det gir økt trafikk og dermed større miljøbelastning og mer kø på tilstøtende vegnett. Framfor å bygge en sammenhengende, ny motorveg over hele strekningen, ønsker Naturvernforbundet å målrette innsatsen på byutviklingstiltak i form av miljølokk, eventuelle miljøtunneler og støyskjerming, ny ekspress-sykkelveg og tiltak som gir bedre flyt for bussene.

Det siste betyr blant annet at det blir bussfelt i begge retninger på eksisterende veg, i tillegg til at det bør iverksettes en prøveordning der ett felt i hver retning reserveres elbiler, øvrige personbiler med minst tre personer om bord samt alle næringstransporter. Det er også viktig at det legges bedre til rette for bussmating til stasjoner som Asker, Sandvika, Høvik, Stabekk og Lysaker.

Dagens Oslopakke 3 er et spleiselag som i stor grad finansieres av bomringen. Ny E 18 etter dagens planer er tenkt finansiert dels gjennom Oslopakke 3, dels gjennom statlige midler og dels gjennom egne bomstasjoner som ikke inngår i spleiselaget og kun skal finansiere E 18. Vi mener det er mest ryddig å se all finansiering under ett og legger derfor alle kollektiv- og veginvesteringer, også E 18, inn i Oslopakke 3.

Ny E 18 etter dagens utbyggingsplaner innebærer at det skal brukes flere titalls milliarder kroner på prosjektet. I debatten får vi ofte høre av tilhengerne at disse pengene i liten grad kan omprioriteres, i og med at vegprosjektet skal få egne, dedikerte bomstasjoner. Følgelig kan ikke pengene brukes på for eksempel kollektivutbygging. Vi mener dette er feil. Det er grenser for hvor mye penger politikerne vil kreve inn i form av bompenger i regionen. Skal det tas inn 20–25 milliarder kroner i bompenger til E 18, er det høyst tvilsomt om det er politisk vilje til å øke bompengene enda mer, for å få realisert nødvendige kollektiv- og sykkeltiltak.

TabellI vårt finansieringsopplegg vil bompenger fortsatt stå for det viktigste bidraget. Det trengs ikke egne innkrevingspunkter for E 18, men bompengesatsene økes i alle korridorene inn mot Oslo og i Oslo by. Etter hvert må det bli et mer intelligent innkrevingssystem med flere betalingssnitt og tidsdifferensierte satser, der bompengene sammen med parkeringsrestriksjoner og bedre kollektivtilbud utformes med tanke på å redusere biltrafikken og oppnå miljøforbedringer. Elbiler bør ikke fritas, men kan få noe lavere satser, og det bør være ekstra avgift for dieselkjøretøy som gir høy lokal luftforurensing.

I gjeldende Oslopakke 3 skal det kreves inn 2,1 milliarder kroner i bompenger de neste åra. I tillegg kommer ekstra bompengeinnkreving på E 18. Naturvernforbundets forslag, inkludert E 18, innebærer at det må kreves inn bompenger på 3,3 milliarder kroner årlig, noe som bare er marginalt mer enn hva som vil måtte kreves inn med gjeldende Oslopakke 3, gitt at E 18 skulle vært realisert etter gjeldende planer.1

Regjeringen har signalisert at den vil gi investeringsbidrag til lokale kollektivutbygginger. Vi tar dette på alvor og forutsetter at 50 prosent av kollektiv- og sykkelinvesteringene dekkes av staten. Av øvrige vegutbygginger legger vi til grunn et statlig bidrag på 30 prosent.

Å få til gode transportløsninger på miljøets premisser handler i stor grad om prioriteringer. Det handler om å bruke arealer, kjørefelt, penger og realkapital på en slik måte at regionen kan takle en befolkningsvekst og samtidig innfri ambisiøse, men høyst nødvendige miljømål. Vi har herved gitt et bidrag til debatten og håper å få gjennomslag når politikerne om ikke altfor lenge skal reforhandle Oslopakke 3 og dermed transportplanene for Oslo-regionen.

Referanse
Bakgrunnsnotat (med nærmere kildehenvisninger)

1) I vårt finansieringsopplegg har vi ikke inkludert akkumulert gjeld i Oslopakke 3, som ved utgangen av 2016 vil være på vel 5 milliarder kroner, samt tilhørende og eventuelle nye rentekostnader. Skal dette dekkes inn med bompenger, må disse i så fall økes ytterligere

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS