Du er her

Godshavn på Ågotnes:

Et eksempel på manglende helhetstenkning

Å legge Bergens fremtidige godshavn til Ågotnes vil direkte motvirke regjeringens mål om å overføre mer gods fra vei til sjø. Dersom varetransport skal blir grønnere og mer lønnsom, er det avgjørende å samlokalisere knutepunkt for ulike transportformer.

 

Av Siri Hatland og Nanna Lilletvedt Sæten
Innsenderne er hhv. adm. direktør og praksisstudent i Kystrederiene

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Foreløpig er planen til Bergen kommune å legge den nye havnen til Ågotnes på Sotra. Parallelt er det planlagt en ny godsterminal på Hordnesskogen. Problemet med utbyggingene er at man ignorerer viktigheten av enkel overføring av gods mellom ulike transportformer.

Dersom skipene kommer til havn på Ågotnes, vil last som skal fraktes videre på land nærmest uunngåelig ende opp på vei. I tillegg har Sotrabroen allerede sprengt kapasitet, det vil føre til forsinkelser for eventuell videre veitransport.

Dermed risikerer man at vareeierne heller går til havner der havn, godsterminal og veitransportmuligheter er samlokalisert. Det er både enklere og billigere.

 

Det kan virke som om politikerne i lokalisering av havnen i liten grad tar hensyn til de samfunnsmessige konsekvensene på sikt

En større utbygging av Sotrasambandet er heller ikke et godt alternativ. Når det blir flere biler og mer tungtransport på veiene, er det en belastning for miljøet. I tillegg øker det risikoen for ulykker, da tungtransporten dominerer ulykkesstatistikken på norske veier.

En utbygging på Ågotnes går dermed direkte mot målet om mer gods fra vei til sjø. Dersom vi skal ta miljøspørsmålet på alvor, er det avgjørende at man tenker taktisk om plassering av fremtidens infrastruktur.

Forslaget om godshavn på Ågotnes vitner om manglende forståelse for sammenhengen mellom tilgang på konkurransedyktige alternativer og det endelige valget av transport.

Å frakte mer gods på sjø er helt nødvendig for å møte fremtidens miljøutfordringer og økte transportbehov. En samfunnsanalyse som Avinor, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket har utarbeidet viser at det bare er visse typer frakt som egner seg for overføring fra vei til sjø. Det største potensialet ligger i gods som i dag fraktes med veitransport over lengre distanser, og der det ligger tilgjengelige havner nærmere enn 40 kilometer fra der transporten starter eller slutter.

Med andre ord er logistikk-knutepunkt med havn, jernbane og flyplass i nærhet av hverandre en forutsetning for at mer gods skal fraktes på andre måter enn med bil. Ellers vil veitransport fortsette å være det billigste og raskeste alternativet. Det må politikerne ta inn over seg.

Ny godshavn på Ågotnes er ikke et godt alternativ dersom man ønsker at Bergens godshavn skal være en foretrukket havn, og et godt alternativ for vareeiere og kunder som ønsker å velge mer miljøvennlig frakt.

Det kan virke som om politikerne i lokalisering av havnen i liten grad tar hensyn til de samfunnsmessige konsekvensene på sikt; det er et gjennomgående problem i samferdselsdebatten. Kortsiktige perspektiver trumfer ofte de gode løsningene, og perspektivet til politikere og næringsliv strekker seg ikke lenger enn til neste stortingsvalg.

Et eksempel er Bergen Næringsråds «Veikart for fossilfri transport», der sjøfart i praksis utelukkes som en del av løsningen på miljøproblemene i Bergen. Det vitner om et perspektiv der utslipp kun måles som lokal forurensning uten tanke for klimaavtrykk i form av transport mellom Bergen og andre norske byer, eller kontinentet.

Dersom gods fraktet med skip skal være konkurransedyktig, må man se ulike transportformer i sammenheng; vei, jernbane og sjø. Bare da kan man sørge for en bærekraftig utvikling innen transportnæringen.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS