Du er her

  • Hjem
  • /
    2010
  • /
    Nr 5
  • /
    Oslo svakest i Norden på interkontinentale flytilbud

Oslo svakest i Norden på interkontinentale flytilbud

Passasjerer som skal fra Oslo til andre verdensdeler har tilgang til langt færre direkteflyvninger enn passasjerer som skal ut på tilsvarende langreiser fra Helsingfors, København og Stockholm.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Illustrasjonsfoto: F. Dahl
Artikkelforfatteren er Forsker I ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

AV JON MARTIN DENSTADLI

Få langdistansefly tar av fra Oslo lufthavn Garder­moen (OSL) for å fly direkte til destinasjoner utenfor Europa. Passasjerer fra Norge reiser i stor grad via et europeisk knutepunkt utenfor Norge – eksempel­vis Amsterdam, København og Frankfurt (bildet) – når de skal til andre verdensdeler

Fra Oslo går det daglig direkteflyvninger til New York, Philadelphia og Bangkok – mens Helsingfors, København og Stock­holm tilbyr tilnærmet daglige direkteflyvnin­ger til henholdsvis ti, syv og fem byer i andre verdensdeler.

De siste årene har tilbudet av direkteruter fra Norge til utlandet økt betydelig, både fra Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) og fra de øvrige store lufthavnene. Man kan nå komme seg direkte fra Norge til mer enn 100 ulike byer i utlandet, mens det i 2003 var direkteruter fra Norge til om lag 50 byer.

Nesten bare Europa-ruter
Men så godt som alle nye ruter som er etablert de senere årene har vært til byer i Europa. Fortsatt er tilbudet av ruteflyvninger direkte fra Norge til interkontinentale destinasjoner beskjedent.

Fra OSL er det i dag tre interkontinentale ruter med minst én daglig avgang; Thai Airways til Bangkok, US Airways til Philadelphia og Continental til New York. I tillegg flyr Pakistan Airways to ganger i uken til Lahore/Islamabad via København og Norwegian én gang per uke direkte til Marrakech (Norwegian har i tillegg en sesongrute direkte til Dubai). 

Tabell 1. Tilbudet til interkontinentale desti­nasjoner direkte fra de nordiske hovedstedene.

  

Tilbudet på langflyvninger fra de andre nor­diske hovedstedene er bedre. Tabell 1 viser at man tilnærmet daglig kan fly direkte til fem byer utenfor Europa fra Stockholm, til syv fra København og til ti fra Helsingfors. Helsing­fors har satset på ruter østover til Asia, mens København har ruter både til Asia og Nord-Amerika.

OSL hadde i 2009 9,5 millioner passa­sjerer på utland (ut- og innreiser inkludert). Til sammenligning var utenlandstrafikken på Arlanda 12,1 millioner, Kastrup 17,7 millio­ner og Helsingfors 11,4 millioner. Målt i total trafikk (inn- og utland inkludert) er imidlertid OSL nest størst etter Kastrup. Til tross for at utenlandstrafikken totalt fortsatt er noe lavere på OSL, er det grunn til å hevde at tilbudet av interkontinentale direkteruter ut fra OSL rela­tivt sett er dårligere enn fra de andre nordiske hovedstedene.

Tall fra Avinors reisevaneundersøkelse viser at den interkontinentale trafikken fra og til Norge (direkte og via utenlandske knutepunkt inkludert) var på 1,9 millioner reiser i 2009, tilsvarende 15 % av total utenlandstrafikk. 85 % av utenlandstrafikken går med andre ord til destinasjoner i Europa. I perioden 2003–2009 vokste det interkontinentale markedet fra Norge med 55 %, som var noe lavere enn vek­sten i Europa-trafikken.

Figur 1. Interkonti­nentale rei­ser fra og til Norge etter reisemål. Antall pas­sasjerer årlig 2003–2009. Kilde: Avinors reisevaneun­dersøkelsen på fly 2009.

Nord-Amerika og Asia størst
Figur 1 viser at Nord-Amerika og Asia er de klart største markedene, med henholdsvis 740 000 og 615 000 reiser i fjor. Trafikkøknin­gen har vært spesielt stor til Asia, som hadde en årlig vekst på 10,9 % i perioden 2003–2009. Til sammenligning var veksten til Nord-Ame­rika på 4,3 % per år og Europa på 9,0 %. Trafik­ken til de øvrige verdensdelene er forholdsvis beskjeden.

86 % via knutepunkt ute
Tabell 2 viser de 10 største interkontinentale destinasjonene fra/til Norge. New York og Bangkok skiller seg klart ut med henholdsvis 170 000 og 140 000 reiser i 2009. Thailand har i tillegg et betydelig antall charterreiser (ca. 65 000 i 2009). Både New York og Bangkok har direkte forbindelse fra OSL, men tre av fire flyr likevel via en lufthavn i utlandet når de reiser til en av de to byene. København er det stør­ste knutepunktet på reiser til Bangkok, mens trafikken til New York fordeler seg på mange knutepunkt.

Tabell 2. Reiserute for de 10 største interkontinen­tale destina­sjonene knyt­tet til Norge (2009). Kilde: Avinors reisevaneun­dersøkelse på fly 2009.

I gjennomsnitt kostet en t/r-reise til New York ca. 7000 kroner i 2009, mens man betalte om lag 9500 kroner for en t/r-reise til Bang­kok. Prismessig skiller det lite mellom direkte­reiser og reiser via et knutepunkt. Man betaler med andre ord ingen «premium price» for å fly direkte, og grunnen til at så mange reiser via en lufthavn i utlandet er nok mer knyttet til tilgjengelighet til billetter, avreisetider og frekvens.

De øvrige destinasjonene på topp 10 hadde et passasjergrunnlag på mellom 35 000 og 45 000 i 2009. Drøyt hver tredje reise til og fra Dubai gikk med Norwegian. Amsterdam er det største knutepunktet i utlandet, nesten hver fjerde reise går via Schipol (figur 2). Men det er også betydelig «lekkasje» til de nordiske hoved­stedene, som i alt tar 20 % av den interkonti­nentale trafikken fra Norge.

  

Figur 2. Interkontinen­tale reiser til og fra Norge, et stort flertall via lufthavn i utlandet. Kilde: Avinors reisevaneun­dersøkelse på fly 2009.

Med få unntak (Houston og Singapore) er den interkontinentale trafikken fritidspreget. Total sett skjer 29 % av reisene i forbindelse med arbeid, mens Europa-trafikken har en for­retningsandel på 36 %.

Kamp om kundene
Det har lenge vært et ønske om flere langdis­tanseruter fra Norge. I dag går bare 14 % av den interkontinentale trafikken direkte, og OSL taper kampen om disse passasjerene.

Et problem med tanke på nye ruter er imid­lertid at trafikken sprer seg på mange destina­sjoner. Med unntak av New York og Bangkok er passasjergrunnlaget i dag forholdsvis beskje­dent. På disse to byene vil det sannsynligvis komme konkurranse i løpet av det neste året. Det er lite trolig at Continental og Thai Airways skal få beholde disse rutene alene etter hvert som markedet tar seg opp igjen etter finanskri­sen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS