Du er her

 • Hjem
 • /
  2013
 • /
  Nr 4
 • /
  Europeisk luftfart: Nedtur innenfor EU – opptur utenfor

Europeisk luftfart: Nedtur innenfor EU – opptur utenfor

 • Måned etter måned sender ny statistikk sjokkbølger gjennom de rundt 150 store og små flyselska­pene med regulær trafikk i Europa - og, ikke minst, gjennom mange flyplasseiere.
 • Det var ventet at flytrafikken etter dårlige tall i 2011 skulle ta seg opp i 2012 og etter hvert bedre seg i 2013. Dette har ikke skjedd. 2013 blir etter alt å dømme nok et dårlig år for europeisk luftfart.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Artikkelforfatteren er luftfartsrådgiver i Toulouse
einar.sorensen@wanadoo.fr

AV EINAR SØRENSEN

Passasjerveksten er svak – og det er en sterk nedgang i antall flybevegelser, dvs. antall flygninger. Antall flybevegelser i Europa (basert på statistikk fra 44 land) sank i perioden mars 2012–mars 2013 med hele 5,6 prosent og er nå på det laveste nivået siden 2004.

Foreløpige tall for april er også dystre, sett med europeiske luftfartsøyne – og håpet om at 2013 skulle bli et vendepunkt til det bedre, svinner mer og mer.

Den dramatiske utviklingen fremgår av stati­stikk fra en av Europas viktigste organisasjoner for sivil luftfart, Eurocontrol i Brussel. Gjennom sin «Industry Monitor» følger Eurocontrol måned for måned utviklingen i europeisk luftfart, og den nyeste rapporten (30. april) er en fortsettelse av de dystre tallene for de foregående månedene i år.

Langt etter prognosene
Flytrafikken i Europa utvikler seg tradisjonelt med bunn om vinteren og topp om somme­ren, men allerede nå ligger de reelle tallene langt etter prognosene. Riktignok sees en forsiktig vekst i antall passasjerer, men færre flyvninger betyr at flyselskapene har tatt fly ut av trafikken – som følge av de trange tider.

Chartertrafikken (målt i flybevegelser) skiller seg ut ved at den økte med 2,6 prosent fra mars 2012 til mars 2013. Alle andre mar­kedssegmenter falt:

Tradisjonelle flyselskaper ned 5,7 prosent, flyfrakt ned 7,5 prosent – og lavkostselskapene ned 3,2 prosent (disse Eurocontrol-tallene viser flybevegelser innen de 44 land som statistik­ken omfatter: Eurocontrol Statistical Reference Area – ESRA).

Flyselskapenes driftstall viser antall flypas­sasjerer (NB! ikke flybevegelser), og ifølge fly­selskapsorganisasjonen IATA (International Air Transport Association) øker passasjertrafikken fra februar 2012 til februar 2013 med 0,8 prosent.

Færre, men fullere fly
Som følge av at flyselskapene tok fly ut av pro­duksjon på grunn av manglende etterspørsel, økte kabinfaktoren fra 76,0 prosent i 2011 til 77,4 prosent i 2012. Dette gir tilsvarende posi­tivt utslag finansielt for en presset næring.

I 2012 gikk hele 10 flyselskaper overende, og 2013 blir et kritisk år for en rekke andre. Til og med lavprisselskaper må nå slåss for å klare seg. For å tjene penger må de europeiske flyselskapene satse utenfor Europa. Hele 25 prosent av trafikkveksten, målt i antall passasje­rer for selskapene, kommer nå fra trafikk gene­rert via ruter til og fra Europa.

For å sitere generalsekretær Olivier Janko­vec i bransjeorganisasjonen for flyplasser, Air­ports Council International Europe (ACI):

«Vi har nå i realiteten et delt europeisk fly­trafikkmarked som beveger seg i to hastigheter. Det ene er innenfor EU og er i klar tilbakegang. Det andre utenfor EU er i sterk vekst og ledes av Russland og Tyrkia. Det er bemerkelsesverdig at det er ekstern trafikk til og fra Europa som vok­ser, mens problemene internt i Europa slår sterkt negativt ut. Utviklingen er en enorm utfordring både for den daglige drift og enda mer for plan­legging og utbygging for mange år fremover.»

Flyplasser rammes hardt
De negative konsekvensene slår sterkt ut på de vel 400 flyplassene med regulær trafikk i Europa. Gjeldsbelastningen har økt fra 48 mil­liarder euro i 2009 til 61 milliarder euro i dag, selv om flyplassene som sektor har redusert investeringene med opp mot 70 prosent! Mange flyplasser klarer ikke å betjene sin gjeld, og i dag går 48 prosent av disse 400 flyplassene med underskudd, opp fra 41 prosent i 2009.

Vinnerne i den globale trafikkutvikling er, ikke uventet, asiatiske land. ACIs foreløpige tall (26. mars 2013) for trafikken på over 1000 fly­plasser verden under ett, viser en passasjervekst på 4,0 prosent i 2012, mens antall flybevegelser var omtrent likt for 2012 og 2011. Av de 1000 flyplassene, stikker fem seg frem med tosifrede veksttall for passasjertrafikken: Istanbul (pluss 20,6 prosent, hjemmebane for fremadstormende Turkish Airlines); Dubai (pluss 13,2 prosent, hjemmebane for fremadstormende Emirates); Jakarta (pluss 12,1 prosent); Bangkok (pluss 10,6 prosent); Singapore (pluss 10,0 prosent). De 32 store europeiske flyselskapene som er medlemmer av AEA (Association of European Airlines) ser tilbake på 2012 som et år med et operativt tap på 1,3 milliarder euro. Hele 17 000 arbeidsplasser i næringen er forsvunnet, gjen­nom bl.a. store konkurser som ungarske Malev.

På plussiden er en effektiviseringsgevinst: Fly tas ut av trafikk, kostnader reduseres og utnyttelsen av tilbudt kapasitet blir bedre.

Inntil 2009, da finanskrisen for alvor gjorde seg gjeldende, var utviklingen for europeisk luftfart noenlunde bra, og mange hadde trodd at 2011 skulle bli et vendepunkt til det bedre – men 2012-tallene og 2013-tall så langt tyder på det motsatte.

Europeiske utfordringer
I korthet står luftfarten i Europa overfor føl­gende utfordringer:

- Vedvarende økonomisk krise, nedgang i næringslivet og sterk økning i arbeidsledig­heten – med utslag i færre reiser med fly.
- Spesielt 2010 – 2012: Vulkanutbrudd på Island og ekstremt vintervær i flere land i Nord-Europa.
- Et generelt høyere kostnadsnivå enn i andre verdensdeler.
- Luftfartsspesifikke kostnader i Europa: Avgif­ter både på bakke og i luft høyere enn i andre regioner.
- Næringspolitiske, kostbare rammer i Europa, f.eks. den spesielle skatten på utslipp til luft (CO2-skatt).
- Behov for sterk rasjonalisering av infrastruk­tur for luftfarten (flyplasser, luftkorridorer, flynavigasjonstjenester).
- Konkurransefortrinn spesielt for luftfart lokalisert i Midt-Østen, det øvrige Asia og etter hvert også Afrika.

Utviklingen har nå tvunget EU til å endre reglene for reduksjon av farlige miljøut­slipp, Emission Trading Scheme (ETS), som nå kun gjelder flygning internt i EU og der­med er sterkt begrenset i forhold til EUs mål om at ordningen skulle gjelde all fly­ging, også til og fra EU. FNs luftfartsorgani­sasjon ICAO er koblet inn for å finne en global løsning.

Norge – et annerledesland også i luften

Over 46 millioner passasjerer reiste via (til eller fra) Avinors lufthavner i 2012. Det er 2 millioner flere enn i 2011 og rekord.

«Mens mange europeiske land opplever nedgang eller stagnasjon i pas­sasjertrafikken, nærmer Avinor seg 50 millioner passasjerer i året. Vi bruker nå flere milliarder kroner på å øke kapasiteten for å møte beho­vene til næringslivet og reisende over hele landet», sa konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i januar.

For mens ACI (Airports Council International) Europe rapporterer om lavkonjunktur, nedgang og stagnasjon i flytrafikken i EU-området, har passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner økt med nærmere 5 prosent. Men Avinor-sjefen advarte mot å tro at den økonomiske krisen ikke kan påvirke utviklingen også i Norge: «Vi ser tegn på utflating i flytrafikken også hos oss», sa han.

Utlandstrafikken økte mest i 2012 med 7,2 prosent, men innlands­trafikken økte med 3,3 prosent. Antall flybevegelser har gått opp med 3,5 prosent for Avinor-flyplassene.

Dette relativt gode bildet av norsk luftfart bekreftes også av Euro­controls statistikk for januar og februar 2013. Oslo Gardermoen seiler i statistikken forbi Kastrup København (målt i antall passasjerer), i hovedsak fordi Kastrup hadde en nedgang på 5,8 prosent, mens Oslo holdt stillingen med 0,7 prosent økning.

Oslo er nå på 12. plass i Europa, med Kastrup like bak. Arlanda lig­ger på 16. plass. Blant Europas 50 viktigste flyplasser ligger Flesland som nr. 39 og Stavanger som nr. 45.

Denne artikkelen for Samferdsel bygger på følgende kilder/referanser:
1. IATA, 31.01.2013: Air Transport Analysis, December 2012.
2. Eurocontrol, 21.02.2013: 2013 – the Aviation Year in Europe.
3. Eurocontrol, January 2013: Directorate Network Management Report.
4. Eurocontrol, February 2013: 7-Year IFR Flight Movements and Ser­vice Unit Forecast 2013–2019.
5. Avinor: Årsstatistikk norsk flytrafikk 2012.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS