Du er her

 • Hjem
 • /
  2015
 • /
  Nr. 7
 • /
  På tide å droppe snakket om overføring fra veg til sjø og bane

Alle transportformer må bli mer klimavennlige:

På tide å droppe snakket om overføring fra veg til sjø og bane

 • Den nye rapporten NTP Godsanalyse presenterer flere mulige tiltak for reduksjon av klimaeffektene fra transport, poengterer kronikkforfatteren.
 • «Men ingen av tiltakene er i stand til å redusere vegtransporter til under dagens nivå, de kan bare bremse utviklingen», skriver han.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Kronikk. VignettKlimagassutslippene og de alvorlige konsekvensene de kan medføre er transportsektorens største utfordring. Den seneste rapporten fra IPCC(1 forsterker alvoret. En reduksjon av økningen i temperaturen, slik at økningen ikke blir på mer enn 2°C, krever utslipp som er 40–70 prosent lavere i 2050 og som deretter forsetter nedover.

 

Men utviklingen går i motsatt retning – gods-transporter på veg øker mer enn godstransporter på sjø og bane

Samtidig ser vi at den globale handelen øker og dermed gir økninger i godstrans-porten. Handelen øker hurtigere enn BNP vokser, og OECD/ITF prognostiserer at økninger i handelen gir økninger i internasjonal godstransport på 4,3 ganger i perioden 2010–2050(2. Sentrum forskyves fra Atlanterhavet til Stillehavet, og «hinterland»-transport i Asia og Afrika øker kraftig. Utslippene av klimagasser øker med 400 prosent til 2050 hvis trenden fortsetter.

Også godstransporter i Norge kommer til å øke. Prognosene som ligger til grunn for arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP 2018–2029) peker på langt over en dobling i transportarbeidet for norsk import (for eksporten er veksttallet betydelig lavere), og en liknende dog lavere økning forutses for innenlands godstransport (TØI-rapport 1393/2015, Grunnprognoser for godstransport til NTP 2018–2027).

Vi ser for oss en fremtid med mer enn dobbelt så mange tunge kjøretøy på våre veger. År 2050 er bare 35 år frem i tiden – eller like langt borte som år 1980 er. Det er for så vidt naturlig at politikerne sier at «mer gods må flytte fra veg til sjø og bane …» (3.

GrafikkMen utviklingen går i motsatt retning – godstransporter på veg øker mer enn godstransporter på sjø og bane. For at få en bedre forståelse har de norske transportetatene (Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) og Avinor presentert en analyse av godstrans-porter. En av konklusjonene sier at «målene kan kun nås ved å gjøre all godstransport mer sikker, effektiv og miljøvennlig – uavhengig av transportmiddelfordelingen. (Side XIV).

Hvis vi velger å kalle en spade for en spade, skulle en sammenfatning av konklusjonene i sluttrapporten (NTP Godsanalyse(4) snarere kunne lyde slik: Dagens politikk har ikke fungert; en politikk med fokusering på overflytting fra veg til sjø og bane har feil utgangspunkt.

Valg av transportform bestemmes av individuelle aktører på markedet – små bedrifter eller, vanligere, store globale logistikkforetak. Disse valgene blir tatt innenfor et rammeverk som omfatter infrastrukturkvalitet, reguleringer og priser – tre faktorer som delvis kan påvirkes politisk. Men etatene og Avinors godsanalyse løfter frem to områdene som viktigere for utviklingene – geografi og varegruppene.

 

Dagens politikk har ikke fungert; en politikk med fokusering på overflytting fra veg til sjø og bane har feil utgangspunkt

Mens EU utvides østover gjennom innlemmelsen av Baltikum og Polen, og handelen med Sverige øker, skapes nye vilkår for hvilke transportformer som kan benyttes. Godstransport på veg blir da mer konkurransedyktige, mens det blir vanskeligere for sjø og bane å fremstå som attraktive alternativer. Geografien bestemmer hva som er mulig. Når godset samtidig utvikles til produkter – for eksempel sjømat – som taper seg i verdi hvis de ikke når kunden hurtig, øker vegtransportenes konkurransefortrinn ytterligere. At også sjøtransport i oljenæringen reduseres ved at rørledninger overtar, bildelegger mye av utviklingen.

Endrede handels- og transportmønstre er ikke uavhengige av politiske rammevilkår. Økt global konkurranse og åpne markeder innen EU har redusert transportkostnadene kraftig, og mest innen lastebiltransport. Dette medfører at det blir relativt sett mer fordelaktig å handle og dermed transportere på land. Det er et resultat av en europeisk (transport)politikk (og av den tekniske utviklingen). Global konkurranse og åpne markeder reduserer samtidig muligheten for et individuelt land som Norge til å ha reguleringer, skatter og avgifter som er helt annerledes enn dem som finnes i omverdenen.

De analyser som presenteres i NTP Godsanalyse inkluderer flere ulike tiltak for å redusere klimaeffektene av transport. Men ingen av tiltakene er i stand til å redusere vegtransporter til under dagens nivå, de kan bare bremse utviklingen. Så av dette følger sluttsatsen i etatene og Avinors godsanalyse – all godstransport må gjøres mer sikker, effektiv og miljøvennlig, uavhengig av transportmiddelfordelingen. Det er en sunn endring av fokus.

Vi skal ikke bryte koblingen mellom velstand og handel. Vi må bryte koblingen mellom transport og klimagassutslipp. Men kan vi bryte koblingen mellom handel og transport?

Dagens transportmønster er en effekt av stordriftsfordeler i produksjon og lagerhold, høye kapitalkostnader og relativt lave transportkostnader – det er bedre å konsentrere produksjonen, redusere lagerbeholdningene og transportere oftere. Kan noe bryte dette mønster på lang sikt?

3D-printing er en form av ny produksjonsprosess som flere og flere taler om. Teknikken egner seg for spesialisert produksjon i små volumer – prototyper, spesialiserte deler og kanskje reservedeler til sykkelen eller bilen. Men dersom teknikken utvikles, kan vi se flere og flere muligheter – individuelle sko produsert lokalt, individuelt porselen eller nye legobiter til barna.

Da trenger vi ikke å transportere sko av enhver design, kulør og størrelse fra lavkostnadsland i Asia til butikker i Norge. Vi trenger å transportere råmateriale til lokale produksjonsprosesser, hvilket vil medføre et helt annet logistikk- og transportsystem.

Men dette ligger langt frem. Og frem til da må vi gjøre alle transportformer mer effektive og redusere klimagassutslippene fra all godstransport. 

 

1) IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

2) ITF/OECD Global Outlook 2015

3) Størst andel av veksten i de lange transportene skal skje på bane eller sjø (Nasjonal transportplan 2014 – 2023)

4) NTP Godsanalyse; Hovedrapport August 2015

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS