Du er her

 • Hjem
 • /
  2014
 • /
  Nr. 09
 • /
  Behov for å tenke nytt om organiseringen av ferjeanbud

Kronikk: For å oppnå reduserte klimautslipp:

Behov for å tenke nytt om organiseringen av ferjeanbud

 • Dersom vi skal redusere klimautslippene, må store deler av utslippsreduksjonen tas i transportsektoren. Maritim næring kan bidra til at Norge blir lavutslippssamfunn i et 20–30-års perspektiv. Dette krever imidlertid målrettet innsats.
 • Ved å overføre ansvar for ferjesamband fra staten til fylkeskommunene, har man gitt slipp på et effektivt verktøy for innovasjon og næringsutvikling i maritim sektor. Det er derfor behov for innovativ tenkning også rundt måten man organiserer offentlige innkjøp av ferjetjenester på.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 

Initiativene fra myndighetenes side har imidlertid stoppet opp. En viktig årsak til dette er at staten har gitt fra seg ansvaret for nærmere 80 ferjesamband

 

I slutten av oktober ble batteriferjen «Ampere» døpt av næringsminister Monica Mæland. Ferjen er bygget ved Fjellstrand Verft i Hardanger og eies av Norled. Prosjektet har fortjenestefullt blitt viet stor oppmerksomhet.

Omtrent samtidig med skipsdåpen i Hardanger vedtok EU nye mål for klimautslipp. EU er i ferd med å klare målene som er satt for reduksjon fram til 2020, og setter seg nye ambisiøse mål fram til 2030. Mens CO2-utslippene er redusert i EU, har de i Norge økt med nesten 5 % fra 1990 til 2013. I sin rapport Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling peker Miljødirektoratet på at storskala elektrifisering i transportsektoren er av stor betydning for utslippsnivåene i 2030 og 2050.

-Dersom klima-utslippene skal ned, står altså transportsektoren overfor store omstillinger de nærmeste årene. Hvorfor ikke da starte med de tiltakene som faktisk virker? I tillegg til å stimulere til økt bruk av kjent teknologi, som gassdrevne fartøyer, må det satses ytterligere på teknologiutvikling i transportsektoren. Mye av teknologien som vi vet vil bidra til å redusere klimautslipp finnes allerede. Utfordringen er å sette sammen ulike komponenter til sluttprodukter som både virker og kan selges. «Ampere» har ikke norske batterier, men Norge har kompetansemiljøer i verdensklasse som klarer å sette batteriene i systemer som faktisk fungerer om bord i skip. 

 

Når fylkespolitikere lager kravspesifikasjoner til ferjeanbud, viser det seg ofte at servering av kortreist mat er viktigere enn klimaforpliktelser og nasjonal næringsutvikling

Satsing på nye løsninger er altså ikke bare samferdselspolitikk og miljøpolitikk, men også næringspolitikk. I Norge har vi nå 13 års erfaring med gassferjer. Kunnskapen vi fikk gjennom bygging av de første gassferjene er benyttet til å utvikle nye løsninger som også er tatt i bruk på andre typer skip. På samme måte kan rederier og industrien bruke kunnskapen fra «Ampere» til å utvikle nye fullelektriske skip, eller forbedre hybridløsninger som allerede benyttes i dag.

Endringsvilje og risikovilje er en forutsetning for innovasjon. I ferjenæringen har vi rederier som først tok risiko ved å satse på LNG-drift, og nå også elektrifiserte ferjer. Batteriferjen ville imidlertid ikke blitt realisert uten en innovasjonsstrategi fra oppdragsgiver, som i dette tilfellet er staten.

I Nasjonal transportplan heter det at det skal stimuleres «til økt innovasjon og raskere innføring og bruk av miljøvennlige teknologier gjennom statens kjøp av sjøtransporttjenester». I NTP er det også vist til at 70 ferjesamband er egnet for elektrifisering. Den tverrpolitiske ambisjonen er god. I motsetning til mange andre politiske ambisjoner, er den nye batteriferjen også dokumentasjon på at ambisjonene har vært fulgt opp gjennom innovasjonskonkurransen som Statens vegvesen gjennomførte i 2011. Initiativene fra myndig-hetenes side har imidlertid stoppet opp. En viktig årsak til dette er at staten har gitt fra seg ansvaret for nærmere 80 ferjesamband. Dette ansvaret er overført til fylkeskommunene.

Når fylkespolitikere lager kravspesifikasjoner til ferjeanbud, viser det seg ofte at servering av kortreist mat er viktigere enn klimaforpliktelser og nasjonal næringsutvikling. Ikke et vondt ord skal sies om lokal geitost og selvfisket torsk, men her er miljø- og teknologisatsingen ofret på lokaldemokratiets alter. Det kan ikke være andre statsråder enn Sylvi Listhaug som er fornøyd med denne utviklingen. Ansvaret er for stort for fylkeskommunene, og det er derfor behov for å tenke nytt om organiseringen av ferjeanbud. Her har regjeringen Solberg en gyllen anledning til å vise politisk handlekraft.

-Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen, næringsminister Monica Mæland og klima- og miljøminister Tine Sundtoft har en felles interesse i at ansvar for at ferjeanbud samordnes og at det stimuleres til klimavennlige løsninger som kan bidra både til god og trygg transport for publikum og videre utvikling av maritim industri og rederier. Kunnskap er ferskvare, og det er nå industrien har konkurransefortrinnet som tidligere satsing på miljøvennlige ferjer har gitt oss. Andre land kommer etter, og om et par år kan norske kompetansemiljøer være forbigått. Vi kan derfor ikke vente på kommunalminister Jan Tore Sanner sine kommunereformer. 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS