Du er her

EU-medlemskap kan bety kroken på døra for flere av danske-fergene

Et fremtidig norsk EU-medlemskap kan få utilsiktede virkninger for transportsektoren. Fire av seks helårs fergeforbindelser mellom Norge og kontinentet kan bli nedlagt om tax-free salget forsvinner.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 
Et eventuelt fremtidig norsk EU-medlemskap vil knytte Norge tettere til de politiske prosessene som foregår i Europa. Kommunikasjonsmessig kan imidlertid det paradokset oppstå at forbindelsen sjøveien til Kontinentet kan bli markert dårligere ved at flere av dagens fergeruter blir ulønnsomme. Kristiansand – Hirtshals og Oslo – Kiel vil være de fergerutene som har best mulighet for å overleve, ifølge beregninger utført ved Transportøkonomisk institutt.


Store tax-free inntekter
– Salg av tax-free utgjør sammen med restaurantdrift omkring 45 - 65 prosent av inntektene til fergene mellom Norge og Kontinentet. Mye av inntektene kommer fra folk som er på ”svipptur”, det vil si passasjerer hvor hovedformålet med reisen er restaurant- eller handleaktiviteter, sier forsker Viggo Jean-Hansen ved Transportøkonomisk institutt. Godstransporten genererer til sammenlikning mellom 10 og 15 prosent av inntektene til fergeselskapene, mens resten (omkring 30 prosent) kommer fra personer som har et annet reisebehov enn handle- og restaurantbesøk. Selv om inntektene fra de ulike reisegruppene varierer fra fergerute til fergerute, er tax-free salget en svært viktig inntektskilde for alle fergene.

Tax-free omsetningen ble avskaffet i alle EU land fra 1. juli 1999. Hvis Norge blir EU-medlem vil ordningen falle bort også her og den gruppen som i dag reiser med fergene primært for å handle tax-free, vil skrumpe inn.

- En mulig utvikling er at fergeselskapene i en overgangsfase vil forsøke å kompensere inntektstapet med høyere priser både på persontransport og godstransport. Billettprisene kan i så fall komme til å øke med mellom 60 og 200 prosent i de ulike fergesambandene (se tabell 1). Det er også nærliggende at selskapene vil forsøke seg med mindre lukseriøse ferger for å få ned kostnadene, sier Viggo Jean Hansen. Likevel vil sannsynligvis en del av de strekningene som i dag trafikkeres bli nedlagt, mener han. Innen fergevirksomheten vil mellom 1700 og 2900 arbeidsplasser stå i fare for å forsvinne, ifølge beregningene. Hvis en tar med eventuelle virkninger for turistnæringen vil bortfallet fort komme opp i 4000 arbeidsplasser, tror Jean-Hansen.

Fergemodell
For å analysere hvilke fergeruter som er mest utsatt har han konstruert en fergemodell av logit-typen som dekker fergemarkedet i Skagarak. Modellen bygger på at reisende fra for Danmark, Tyskland eller andre steder på kontinentet vil forsøke å minimalisere sine generaliserte reisekostnader ved en endring i fergetilbudet. De kan velge mellom ulike fergestrekninger til ulike priser og med ulike avgangstider. I tillegg kommer reiseavstanden med bil til og fra anløpstedet med fergen. Tilsvarene vurderinger gjøres av norske passasjerer.

Det er i dag ni fergestrekninger som konkurrerer om trafikken mellom Sør-øst Norge og Kontinentet. Seks av dem er fra havner i Norge og tre er fra Sverige.

- Ruten Bergen-Egersund-Hanstholm er ikke med i analysen fordi den ligger utenfor modellområdet. Ruten Sandefjord – Strømstad er heller ikke med fordi denne ruten betyr lite som transportlenke og er i stor grad en ren svipptur-ferge eller benyttes til rundturer med buss, sier Jean-Hansen.

Dramatisk passasjersvikt
Analysen viser at alle fergestrekningene fra norske havner vil komme dårligere ut om tax-free salget forsvinner, mens fergene fra Sverige vil øke trafikken. Dårligst ut kommer sambandene Larvik – Fredrikshavn, Oslo – Hirtshals, Oslo – Fredrikshavn og Oslo – København. På disse rutene vil transportbehovet være så lite at det er vanskelig å oppnå lønnsomhet uten inntektene fra tollfri omsetning av alkohol.

Kristiansand Hirtshals er det sambandet fra Norge som kommer best ut. Selv om analysen viser at 42 prosent av dagens passasjerer vil forsvinne selv i dette tilfellet, er avstanden mellom Norge og Danmark så kort og transportbehovet så stort at det sannsynligvis vil være mulig å opprettholde en lønnsom forbindelse.

- Kielferja fra Oslo vil ifølge beregningene få mer enn halvert sin trafikk, men her er det likevel muligheter for å få til et lønnsomhet, sier Jean Hansen og ruten mellom Oslo og København vil muligens kunne lønne seg i somerhalvåret.

Mye av trafikken som nå går med ferge fra Oslo og Larvik vil i fremtiden kanaliseres via Sverige om tax-free salget forsvinner og fergerutene legges ned. Sambandene Gøteborg-Fredrikshavn, Gøteborg – Kiel og Helsingborg – Helsingør vil få en trafikkøkning på omkring 40 prosent i gjennomsnitt ifølge beregningene. Disse fergene selger ikke tax-free i dag og kan følgelig beholde samme prisene selv om fergene fra Norge blir tvunget til prisøkninger.

Andre skip enn i dag
Sambandet Kristiansand - Hirtshals har i motsetning til sambandene på Østlandet ikke noen konkurranse fra fergene i Sverige, men fergesambandet vil uten tax-free salg muligens bli et helt annet.

- Dersom tax-free salget forsvinner og dermed mange av svippturpassasjerene, vil anløpsstedet for fergen i Kristiansand i fremtiden ikke være knyttet til selve byen slik som i dag. I og med at de fleste skal videre fra det stedet fergen anløper både i Norge og utlandet, vil passasjerene om bord ofte ha med seg transportmiddel i form av personbil, buss eller lastebil. Da er det heller en ulempe at fergekaien ligger midt i sentrum med de trafikkmessige komplikasjoner det medfører, sier Jean-Hansen.

Fergeanalysen som Jean-Hansen har gjort er en del av en bredere transportanalyse som Jean-Hansen har gjort for Kristiansand kommune. Fergemodellen er utviklet tidligere ved TØI og en del av dataene som ligger til grunn er også tatt fra Gjestestatistikken som TØI har ansvar for. Hvilke konsekvenser det generelt sett vil ha, for eksempel for turistnæringen dersom fergene går i opplag, er ikke vurdert i sin fulle bredde.

Overdrevet
En analyse av fremtidig trafikkutvikling over Oslo havn utført av Sjöfartens Analys Institut i Gøteborg sammen med TFK-Hamburg og Shippax Information på oppdrag av Oslo Havnevesen og Oslo kommune, mener konsekvensene av et bortfall av tax-free salg vil være mindre dramatisk enn det som framkommer av TØIs analyse. De viser blant annet til erfaringer andre steder i Europa der tax-free salget har falt bort og anslår at antall arbeidsplasser i fergenæringen som risikerer å forsvinne ligger i størrelsesorden 800 – 1500, altså omkring halvparten av TØIs anslag.

Fergeforbindelsen Oslo – København mener man vil miste omkring en tredjedel av passasjerene, men at det i fremtiden fortsatt vil være en trafikkøkning, men på et lavere nivå. Forbindelsene Oslo – Hirtshals og Oslo – Fredrikshavn vil ha vanskelig for å overleve. Oslo – Hirtshals har størst potensial av de to på grunn av størst andel gods.

Referanser:
Viggo Jean-Hansen: Kristiansand – utfordringer og muligheter innenfor person- og godstransport. Arbeidsdokument TØ/1391/2002

Viggo Jean-Hansen: An evaluation of effects of abolishing sales of duty-free goods. TØI Working paper, TØ/959/1997

Analys av utvicklingstendenser. Färjor i utenlandstrafikk, i Norden och till Oslo, Sjöfartens Analys institut Research, Göteborg 2001, Rapport 0312

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS