Du er her

 • Hjem
 • /
  2011
 • /
  Nr 7
 • /
  Blir en intercity-forbindelse Bergen-Stavanger utredet?

Debatt

Blir en intercity-forbindelse Bergen-Stavanger utredet?

Et intercity-tog som tar en time og 15 minut­ter fra Bergen til Stavanger vil revolusjonere bosettingsmønsteret og pendlingsmuligheten for en million mennesker og vil dermed styrke regionens attraktivitet og sikre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. En slik utvikling vil være med på å øke verdiskapingen for hele Norge. Blir denne muligheten nå tilstrekkelig utredet?

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Asbjørn Algrøy er administrerende direktør i Business Region Bergen

AV ASBJØRN ALGRØY

Denne høsten er fremtiden for jernbane- Norge til utredning. Samferdselsdeparte­mentet har bestilt et formidabelt utrednings­arbeid som skal overleveres i februar neste år. Vi er foreløpig usikre på om Stillesby-utvalget, som har fått det overordnede ansvaret for utred­ningene, gjør en reell vurdering av et intercity-alternativ mellom Bergen og Stavanger langs kysten, med stopp på Stord og i Haugesund.

Vi vil derfor følge prosessen tett framover for å kommentere de forutsetninger som leg­ges til grunn for de råd som vil bli lagt fram for Jernbaneverket i februar 2012. Selv om vi måtte være litt kritiske til premissene, må vi berømme Stillesby og hans rådgivere for en åpen og inklu­derende prosess.

Intercitytog (IC) ser fremdeles ut til å være forbeholdt det sentrale østlandsområdet. For de tre delstrekningene av intercity-triangelet på Østlandet utarbeider Jernbaneverket en konseptvalgutredning for intercity-tog. En viktig forutsetning er jo selvsagt at det i dag alt går tog på de aktuelle strekningene. Det ser ikke ut til at noe tilsvarende utredes for andre regioner. Vår oppgave har derfor vært å bidra til å argu­mentere for at intercity-togforbindelse også må vurderes for strekningen mellom Stavanger og Bergen.

Business Region Bergen og Bergen Nærings­råd har engasjert Analyse & Strategi til å utarbeide rapporten Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen–Stord–Hau­gesund–Stavanger, for å belyse virkningen for samfunnet av en moderne intercity-jernbane.

Rapporten viser blant annet at avgangsfre­kvens og reisetid er helt avgjørende for hvor viktig en ny togstrekning vil bli i et regionut­viklingsperspektiv. Høyhastighetsutredningen ser på mulighetene for å bygge ut en høyhastig­hetsbane mellom Bergen og Stavanger. Hoved­grepet for høyhastighetsutredningen ser ut til å ta utgangspunkt i jernbanespor fra begge byene som sammen med spor fra Haugesund møtes på Røldal, for samlet å danne et godt kunde­grunnlag for et høyhastighetsspor til Oslo. En slik løsning representerer for stor avstand og reisetid til at IC er et reelt alternativ. En sitter da gjerne tilbake med et regiontog med noen avganger i døgnet. Frekvensen blir kanskje som dagens Bergensbane, med fire daglige avganger mellom Bergen og Oslo.

   Mulig trasévalg

 • Kostnadsberegnet til 65 mrd kr
  • Felles bro for veg og bane gir besparelser
  • Øvrige synergier ved felles trasé
 • Godt egnet for OPS/prosjektfinansiering
 • Små negative pressvirkninger i økonomien (rente og inflasjon) av å legge dette prosjektet på toppen av øvrige samferdselsprosjekter

 

Ovenstående er vedlagt av innsenderen 

Et intercity-tog med avganger hver time, gjerne flere ganger i timen morgen og ettermiddag, gir regionen et helt annet tilbud og virker i langt større grad som et bindeledd i regionen. Et tog som bruker en time og 15 minutter på den 200 km lange strekningen mellom Bergen og Stavanger, vil gjøre det mulig å skape en felles bolig- og arbeidsregion for en million mennesker, og være med på å øke ver­diskapingen for hele Norge. Med hastigheter på opp til 250 km/t øker personmobiliteten i regionen betraktelig. Når nå E39 mellom Hau­gesund og Bergen er under planlegging, har vi en unik mulighet til å se på utbygging av tog og vei samtidig.

Sammen med Oslo-regionen ligger Hordaland og Roga­land helt i tet når det gjelder verdiskaping i landet. Aksen mellom de to byene med en befolkning som nærmer seg en million mennesker, vil med den riktige nasjonale satsin­gen på infrastruktur kunne bli det eneste området i Norge som kan supplere Oslo-regionen framover ut fra det økonomene kaller nok «kritisk masse». Skal regionen kunne utvikles videre, er vi avhengig av å rekruttere arbeidskraft til det ingeniørin­tensive næringslivet på Vestlan­det. Vi mener at intercity-tog på en helt annen måte enn regiontog vil gi dynamikk, være regionsutviklende og være med på å tilby et mang­fold og en bredde av spennende jobber som unge, flinke men­nesker ønsker.

Andre regioner som har fått en god og hensiktmessig jernbanetrasé med hyp­pige avganger, viser blant annet at arbeidspendlingen vokser enormt. Øresundforbindel­sen, som åpnet i 2000, er et eksempel hvor pendlingen har økt fra 4000 daglige pendlere i 2001 til 14 000 i 2006. Høye boligpriser i København har bidratt til at danskene flytter til Malmø, men beholder jobben i København. Også i våre store byer er boligprisene høye. Med et intercity-tog vil det i vår region være mulig å bo på Stord og jobbe i Bergen eller Stavan­ger, noe som også ville virke inn på boligprisene i regionen.

Langs kysten mellom Bergen og Stavanger har vi i dag store, tunge miljøer som er i rivende utvikling innen olje, gass og forny­bar energi. Regionen har en oppdrettsnæring i vekst og en marin næring og fors­kning som er ledende i Europa, og en maritim klynge som er stor på verdensbasis. Det regionen mangler, er en helt nødvendig infrastruktur.

Kyststamvei og intercity-tog vil legge grunnlaget for at regionen skal kunne kapi­talisere på den unike kompetansen som er bygget opp i forbindelse med petroleumsvirk­somheten og andre viktige eksportnæringer i regionen.

Se rapporten «Regionale virknin­ger av Intercityforbindelse mellom Ber­gen–Stord–Haugesund–Stavanger» på våre hjemmesider www.brb.no; direkte lenke: http://www.brb.no/page/10/article/227/ ta-toget-fra-bergen-til-stavanger-paa-n-time.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS