Du er her

 • Hjem
 • /
  MENINGER
 • /
  Godskapasitet, klimakutt – NTP gir ikke svar

Godskapasitet, klimakutt – NTP gir ikke svar

DEBATT: Osloregionen er kritisk til det lave ambisjonsnivået for effektiv og klimavennlig godstransport i Nasjonal transportplan (NTP). 

Av Øyvind Såtvedt
Direktør i Osloregionen interkommunalt politisk råd

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Med bakgrunn i vårt omfattende utredningsarbeid om godstransport i hovedstadsregionen mener vi at NTP etterlater flere spørsmål enn løsninger for godstransport i og gjennom Norge – ikke minst gjennom det sentrale Østlandsområdet.

Planen demper ambisjonene om å overføre gods fra vei til bane og sjø, noe vi mener er svært uheldig.

Godstransport fremstår kanskje mindre spennende enn persontrafikken, men er helt sentral både for næringslivets konkurransekraft og for muligheten til å nå norske klimamål. 

Vi trenger et krafttak for utbygging av lade- og energistasjoner slik at tungtransporten på vei kan kjøre utslippsfritt. Det må satses mer på gods på bane, og bedre terminalkapasitet må prioriteres. 

Hele 70 % av godstransport på vei til og fra Norge går gjennom Osloregionen.

Godsmengdene vil øke kraftig

Osloregionen har utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag for gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen. Geir Berg i Flowchange har vært engasjert som konsulent i utredningsarbeidet og har levert flere delrapporter i prosjektet.

Utredningen ble ferdigstilt mot slutten av 2020, men Osloregionen har brukt rapporten som bakgrunn for innspill til vårt innspill til NTP og til et webinar avholdt 20. april 2020.

Osloregionens godsprosjekt viser at gods på vei har økt betydelig de siste 10 årene, ikke minst i den sentrale delen av Osloregionen, særlig nord og sør-øst for Oslo. 

Tungtrafikken på E6 og E18 i randsonene til Oslo har i gjennomsnitt økt med ca. 40 % de siste 10 årene. Utredningene viser også at: 

 • Godstransporten forventes å øke med 55 % mot 2050, 70 % av veksten antas å komme på vei. Veikapasiteten utfordres også gjennom økt andel lengre kjøretøy.
 • Gods- og varebiler står for over 40 % av utslippene i veitrafikken. Omstilling fra fossilt drivstoff for de tyngre kjøretøyene er i svært tidlig fase.
 • Gods på bane har tapt konkurransekraft. Banenettet i Norge er ikke utbygd med sikte på effektiv, grensekryssende godstransport til markedene i Europa. 
 • Arealer i byområdene til gods- og logistikkformål er en kritisk faktor, både terminaler og ladeinfrastruktur.
 • I 2016 utgjorde massetransport og avfall hele 43 % av næringstransporten (transportert volum) i Oslo. Mange store infrastrukturprosjekter er på gang i Osloregionen, denne type transporter må effektiviseres og optimaliseres. 

Osloregionens utredning gir tre svar på hvordan disse utfordringene må møtes: Vi trenger et taktskifte for overgang til nullutslipp og fornybare drivstoff i tungtransporten. Vi må redusere det totale transportarbeidet gjennom mindre tomkjøring, kortere kjørestrekninger, større transportenheter og bedre utnyttelse av lasten. Og vi må få mye mer gods over på skip og tog. 

Forventer at Stortinget tar grep

Osloregionen deltok i transportkomiteens høring om NTP 13. april. Godstransport var ett av fire hovedelementer i høringssvaret, sammen med jernbanesatsing, klima og satsing på byområdene.

Nå har vi forventninger om at Stortinget i sin behandling av NTP særlig forbedrer planen på følgende punkter: 

 • Økt godsoverføring fra vei til bane, både med større investeringer på grenbanene, InterCity og de grensekryssende strekningene.
 • Konkrete tiltak for å nå teknologimålet i NTP om at alle nye, tunge varebiler og halvparten av alle nye lastebiler skal være utslippsfrie innen 2030, og en strategi for utbygging av ladeinfrastruktur.
 • Osloregionen er et nav for gods- logistikkhåndtering i Norge. Alnabruterminalen må prioriteres høyere, og tiltakene i Godspakke Innlandet med blant annet elektrifisering og godstilsvinger må gjennomføres.
 • Godstransport og næringslivets behov må ivaretas i forhandlinger om byvekstavtalene.
 • Samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter som er viktige for næringslivet bør prioriteres, som f.eks. Riksvei 4. Det er også behov for andre omkjøringsveier for næringstransport utenom Oslo. 
 • Det må settes av tilstrekkelig med midler til utbedring av innseilingen til Borg havn for å sikre en reell utdyping av innseilingen.

Stortinget må ta sitt ansvar for å løse gods- og logistikkflokene, men kommunene og fylkeskommunene har også en viktig rolle. De kan gjøre mye innenfor arealplanlegging, legge til rette for god bylogistikk og stille strengere krav til anleggssektoren gjennom offentlige anskaffelser. De kan også bidra til effektiv saksbehandling samt bedre samarbeid mellom kommuner og ulike forvaltningsnivåer.

Men de største grepene for en effektiv og klimavennlig godstransport må nasjonale myndigheter ta.

---

Om Osloregionen

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Osloregionen er en av hovedstadsregionene i Europa med raskest befolkningsvekst. Pr. 1. januar 2020 var innbyggertallet på nær 2,5 millioner. Det betyr at nesten halvparten av Norges befolkning bor i Osloregionen.

Veksten vil øke, og i 2040 vil det være nærmere 2,7 millioner innbyggere i denne regionen. I 2019 stod regionen for ca. 24 % av totale klimagassutslippene i Norge og ca. 51 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS