Du er her

  • Hjem
  • /
    2008
  • /
    Nr 5
  • /
    Bompengenes innflytelse på trafikkmønsteret

Bompengenes innflytelse på trafikkmønsteret

Opphøret av bompengeinnkreving for passering av veg- og tunnelprosjektet Rennfast førte til en betydelig trafikkvekst, fastslår artikkelforfatterne, som her ser nærmere på denne veksten

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV Christin Berg og Per Einar Lædre som er henholdsvis seniorforsker ved IRIS International Research Institute of Stavanger og sjefsingeniør i Statens vegvesen, Region vest

I en undersøkelse, Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger, er det dokumentert at veksten skyldes at folk i den nye situasjonen velger å foreta flere reiser og at flere velger å kjøre selv i stedet for å benytte buss eller sitte på med andre.

Undersøkelsen dokumenterer også at bortfallet av bompenger har ført til et endret reisemønster og at antall reiser i ulik grad påvirkes av prisen på reisen.

Rennfast
Rennfast er, som vist på kartet, en del av E39 Kyststamvegen. I tillegg til å knytte øykommunen Rennesøy til Nord-Jæren, har prosjektet redusert reisetiden mellom Sør- og Nord-Rogaland vesentlig. Prosjektet består av en tunnel under Byfjorden, bru mellom Sokn og Mosterøy, tunnel under Mastrafjorden og veg i dagen til ferjeleiet i Mortavika.

Som en del av E39 er Rennfast en stamvegforbindelse, men nært knyttet til byområdet på Nord-Jæren. Det er 26 km fra Rennesøys kommunesenter Vikevåg til Stavanger sentrum, 38,5 km til Sandnes sentrum og 35 km til Forus, det dominerende næringsområdet på Nord-Jæren.

Anlegget ble åpnet 30. november 1992, og bompengeinnkrevingen ble avviklet 28. juli 2006. Bompengene ble innkrevd ved Sokn bomstasjon, rett ved påhugget til Byfjordtunnelen. I 2006 var full pris pr. passering: Liten bil 90 kr., varebil 280 kr., lastebil/trailer 475 kr.

Problemstilinger
Tidligere studier peker på at det er mangelfull kunnskap om hvordan endring og opphør av bompengeinnkreving påvirker trafikken (jfr. Sandvik 2001 og Kjerkreit 1998). Utgangspunktet for studien har vært å få bedre innsikt i endringer i reisevaner som følge av at innkreving av bompengeavgift opphører. Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger:

 (1) Hvilke trafikale endringer medfører opphør av bompengeinnkrevingen over Rennfast?

(2) Hvordan kan de trafikale endringene etter opphør av bompengeinnkrevingen over Rennfast forklares. 

Vanlig økonomisk teori om tilbud og etterspørsel tilsier at når prisen på et gode går ned, går etterspørselen opp. En kan med andre ord forvente at trafikkvekst som følge av at det blir gratis å benytte Rennfast.

I lys av problemstillingene fokuseres det derfor på spørsmål som: Er det endringer i trafikkvolumet etter at bommen ble fjernet? Er det endringer i hvem som benytter Rennfast? Er det endringer i reisemiddelvalg og reisehensikter? Hvor elastisk er etterspørselen på endringer i pris, dvs. i hvor stor grad påvirkes reisene når prisen endres?

Datagrunnlaget består av referansestatistikk (automatiske tellinger av kjøretøy og registreringer av trafikk på ferje og buss) samt to særskilte reisevaneundersøkelser blant reisende som benytter Byfjordtunnelen. Reisevaneundersøkelsene ble gjennomført henholdsvis ni måneder før og syv måneder etter bompengeinnkrevingen ble avsluttet. Dette for i størst mulig grad å fange opp ”normalsituasjonen”.

Stor trafikkøkning
Tellinger av antall passerte kjøretøy gjennom Byfjordtunnelen viser at trafikken har hatt en jevn økning i perioden 1997-2005. Rennesøy kommunes befolkningsvekst de siste årene kan bidra til å forklare noe av veksten. I det samme tidsom har også ferjetrafikken over Boknafjorden hatt en betydelig trafikkøkning.

Det er et hopp i antall passerende kjøretøy fra 2005 til 2006 og til 2007. Veksten var på 2,6 prosent fra 2004 til 2005, 24,3 prosent fra 2006 til 2007. Dersom vi sammenligner de siste tolv månedene før og de første tolv månedene etter at bompengeinnkrevingen opphørte, var trafikkøkningen var på hele 34 prosent.

Flest menn
Undersøkelsen viser at det er 16 prosentpoeng flere menn enn kvinner som benytter Byfjordtunnelen (58 prosent menn og 42 prosent kvinner). Det er kun marginale forskjeller mellom de to undersøkelses­tidspunktene. Med andre ord ser det ikke ut til at opphøret av bompengeinnkrevingen har forskjøvet menn og kvinners bruk av Byfjordtunnelen, relativt sett.

30- og 40- og 50-åringene står hver for rundt en fjerdedel av reisene. Dette virker rimelig, da denne delen av befolkningen har høy yrkesdeltakelse og fordi arbeidsreiser er en viktig reisehensikt. Undersøkelsen dokumenterer også at over tre av fire reisende er yrkesaktive. Andelen yrkesaktive økte med 3 prosentpoeng fra 2005 til 2007, fra 76 til 79 prosent. Andelen som reiste flere ganger gjennom Byfjordtunnelen på undersøkelsesdagen økte med 10 prosentpoeng, fra 20 til 30 prosent, fra 2005 til 2007.

Flere førere, færre passasjerer
Det var 69 prosent som benyttet privatbil som reisemiddel i 2005 og 78 prosent i 2007. Med andre ord har andelen privatbilreiser økt med 9 prosentpoeng. Samlet steg andel reiser med bil (personbil, varebil, lastebil/trailer) fra 82 prosent i 2005 til 92 prosent i 2007, eller med 4000 reiser (beregnet ut fra antall passeringer på undersøkelsesdagene).

Økningen i andelen bilreiser kan blant annet forklares med at relativt sett er det færre som velger å benytte buss eller å kjøre med andre i 2007 enn i 2005. I 2005 ble 17 prosent av reisene foretatt med buss. I 2007 var andelen redusert til 8 prosent.

Flere handlereiser
For å få vite mer om hensiktene med reisene, ble informantene bedt om å svare på hva de vurderte som viktigste hensikt med reisen (tabell 1). Reise til eller fra arbeid/skole var den viktigste reisehensikten ved siden av samlekategorien besøk, fornøyelse og fritid. Trafikken knyttet til disse formålene økte med henholdsvis 22 og 26 prosent av det totale trafikkvolum.

Den størst økningen, på 120 prosent, var det imidlertid for samlekategorien kjøre/følge andre. Formålet handlereise/ærend har dessuten økt betraktelig, 44 prosent.

 

Prosent

Antall passeringer

Forskjell

 

2005

2007

2005

2007

Antall

Prosent

Til/fra arbeid/skole

38,2

37,4

5127

6247

1120

21,8

Reise/møter i arbeid

16,1

13,8

2158

2301

143

6,6

Kjøre/følge andre

1,8

3,2

240

529

288

120,4

Handlereise/ærend

7,3

8,5

979

1411

432

44,1

Besøk, fornøyelse, fritid

33,8

34,2

4541

5713

1172

25,8

Annet formål

2,8

2,9

375

481

106

28,2

Sum

100,0

100,0

13421

16681

3261

24,3

Størst økning av korte reiser
De viktigste start- og målpunktene for reisene gjennom Byfjordtunnelen ligger geografisk plassert på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg) og på Rennesøy (inkl. Åmøy i Stavanger). I 2005 foregikk 38 prosent av reisene mellom disse to sonene. I 2007 var andelen økt med 4 prosentpoeng til 42 prosent. Reiser mellom Nord-Jæren og Nord-Rogaland utgjorde 12 prosent både i 2005 og 2007. Det samme gjorde reiser mellom Nord-Jæren og andre steder nord for Boknafjorden, mens andelen reiser mellom områder sør for Nord-Jæren og nord for Boknafjorden ble redusert.

Undersøkelsen viser tydelig at det er på de lokale reisene økningen har vært størst, både relativt sett og i absolutt antall.

Elastisk etterspørsel på lokale reiser
Med utgangspunkt i dataene er det beregnet priselastisiteter (arc-elastisiteter) som viser sammenhengen mellom etterspørsel og pris på ulike reisestrekninger før og etter avvikling av bompengeinnkrevingen. Beregningene er foretatt med basis i reiser som sjåfør på liten bil.

Gjennomsnittlig prisreduksjon på reiser mellom Nord-Jæren og Rennesøy før og etter at bompengeinnkrevingen opphørte er på 35 prosent. Elastisiteten på disse reisene er beregnet til -1,32. Etterspørselen etter disse reisene er dermed elastisk. Det vil si at den relative endringen i etterspørsel er større enn den relative endringen i pris.

Gjennomsnittlig prisreduksjon på reiser mellom Nord-Jæren og de nærmeste kommunene nord for Boknafjorden (Bokn, Tysvær, Karmøy, Haugesund) før og etter bompengeinnkrevingen opphørte er på 10 prosent. Elastisiteten på disse reisene er beregnet til -0,81. Etterspørselen etter disse reisene er dermed uelastisk. Det vil si at etterspørselen for reiser mellom disse sonene ikke er like følsom for endringer i generaliserte reisekostnader som reisene mellom Nord-Jæren og Rennesøy.

Oppsummering
Opphøret av bompengeinnkrevingen i Rennfast har altså ført til en betydelig trafikkvekst. Veksten skyldes både at folk velger å foreta flere reiser og at flere velger å kjøre selv i stedet for å benytte buss eller sitte på med andre. Elastisitetsberegningene viser at antall reiser påvirkes av endringer i pris. Spesielt gjelder dette lokale reiser.

Litteratur
Sandvik, Edvard Thonstad (2001). Trafikkendringer ved avslutning av bompengeinnkreving. Statens vegvesen. MISA 01/06

Kjerkreit, Anne og James Odeck (1998). En gjennomgang av etterspørselselastisiteter i transportsektoren. Statens vegvesen MISA 98/01.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS