Du er her

Transport- og logistikkselskaper:

Digitalisering – en hjelpende hånd i kriser

FORSKNING: Mens koronapandemien har redusert etterspørselen av varetransport til fysiske butikker, har netthandelen økt og gitt nye forretningsmuligheter i transport- og logistikkmarkedet. 

Av Karin Fossheim, Elise Caspersen og Guri N. Jordbakke
Forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Våre funn viser at digitalisering muliggjør aktivitet selv i krisesituasjoner og stimulerer omstillingsevnen til transport- og logistikkselskapene.

Et klart flertall av 127 spurte transport- og logistikkselskapene rapporterer at koronatiltakene innført i mars 2020, som begrenset fysisk handel, førte til redusert aktivitet. 

Spørreundersøkelsen til transport- og logistikkselskaper det vises til ble gjennomført i mai/juni 2020 og er en del av prosjektet DIGIN, se https://www.toi.no/digin/

På den andre siden svarte om lag 27 % at korona hovedsakelig førte til økning av noen aktiviteter i bedriften. Denne tendensen kan forklares av at en «ny» type etterspørsel kommer transport- og logistikkselskapene til gode.

Vi argumenterer for at fallet i etterspørselen som et resultat av restriksjoner på fysisk handel for noen har blitt kompensert gjennom andre kanaler, i dette tilfellet e-handel.

I Norge rapporterer flere store transportører om en økning i leveranser av pakker direkte til forbrukerne, spesielt hjemleveringer på døren, i postkassen eller liknende. Økningen av leveranser til forbruker sammenfaller med en reduksjon i leveranser av pakker mellom bedrifter (Bring, 2020; PostNord, 2020). Også flere europeiske studier finner at varehandel på nett har økt som en konsekvens av korona (Dannenberg et al., 2020; Loske, 2020).

Sisteleddstransporten av varer går nå i større grad direkte til forbruker heller enn til butikken. 

Koronapandemien endrer handlevaner

I en spørreundersøkelse til forbrukere fra juli 2020 rapporter en stor andel at de som en konsekvens av koronatiltak i mye mindre grad enn før oppsøker fysiske butikker. 

I denne forbrukerundersøkelsen (utført i forbindelse med en doktorgradsavhandling i prosjektet NORSULP, se https://www.toi.no/norsulp/,) ble 1195 kvinner spurt om hvordan koronapandemien hadde påvirket handlevanene deres. Nesten 90 % svarte at koronapandemien medførte at de i mars/april 2020 oppsøkte fysiske butikker noe mindre eller mye mindre enn før. Av disse nesten 90 % rapporterte mer enn halvparten (56 %) at de ville videreføre denne endringen i noe eller stor grad etter pandemien.

Dette resultatet støtter opp om det vi allerede vet; koronapandemien har redusert vår mobilitet, og vi har i stor grad holdt oss hjemme under de strengeste tiltakene.

Samtidig viser svarene at vi kanskje kan forvente oss en reduksjon i antall handlereiser også etter koronapandemien.

Netthandel erstatter (deler av) handlereisene

Når handlereisene faller, er det nærliggende å tro at netthandelen øker. I forbrukerundersøkelsen svarte 1 av 3 (34 %) at koronapandemien gjorde at de i mars/april 2020 handlet varer generelt på nett noe mer eller mye mer enn før, mens 1 av 10 (10 %) handlet matvarer på nett noe eller mye mer enn før.

Også SSB rapporterer om en vridning fra varehandel i butikk til varehandel på nett i 2. kvartal 2020, det vil i praksis si i tiden fra like etter koronanedstengingen i mars 2020. Vridningen fra varehandel i butikk vedvarte også i 3. kvartal 2020, da samfunnet ble noe gjenåpnet (SSB, 2020).

Til tross for en vridning i varehandel fra fysiske butikker til netthandel, oppgir konsumentene i forbrukerundersøkelsen å i mindre grad ha økt handelen av matvarer på nett. Også ellers i Europa er matvarer på nett mindre påvirket av korona (Loske, 2020). Dette kan tyde på at mange planlegger matinnkjøpene sine bedre og reduserer antall turer i matbutikken. 

Har logistikktjenester fått økt annerkjennelse?

Koronapandemien medførte at 16 % av spurte forbrukere ønsket rask levering noe mer eller mye mer enn før, og at 21 % var villige til å betale for hjemlevering noe mer eller mye mer enn før. 

Dette indikerer at koronapandemien tydeliggjorde viktigheten av logistikktjenester og spesielt hjemlevering når man selv ikke kan reise. 

58 % i forbrukerundersøkelsen oppga at de i noe eller stor grad kan være villige til å betale mer for hjemlevering også i fremtiden.

I samme spørreundersøkelse svarte 30 % at koronapandemien medførte at de i mars/april 2020 aksepterte at sjåføren forlot varene på avtalt sted (uten signatur) noe mer eller mye mer enn før, og hele 90 % av disse 30 % trodde denne endringen ville vedvare i noen eller stor grad også etter pandemien.

I tillegg til å fremskynde vekst i netthandel, har koronapandemien åpnet opp for nye leverings- og mottakerløsninger hos forbruker.

Digital fremtid og vedvarende netthandel

Digitalisering muliggjør vridningen i etterspørsel over på netthandel, og den gjør det enklere for transport- og logistikkselskaper å tilpasse sine tjenester til et endret transportbehov.

I vår spørreundersøkelse av transport- og logistikkselskapene rapporterte hele 75 % at digitalisering hadde bidratt positivt til å håndtere koronakrisen. Digitalisering ser ut til å kunne oppveie for den opprinnelige etterspørselsreduksjonen ved at selskapene når frem til forbruker selv om deler av etterspørselen fysisk er stengt.

Digitalisering kommer også til å muliggjøre netthandel fremover. De spurte transport- og logistikkselskapene trakk frem netthandel som den digitaliseringstrenden de hadde størst tro på i dag og fem år fremover i tid.

Netthandel blir ikke mindre viktig i tiden som kommer. Basert på transport- og logistikkselskapenes uttalelser, vil den heller øke enda mer. Det samme finner vi blant forbrukerne. Av de som oppgir å handle noe eller mye mer på internett, sier hele 67 % at de forventer å fortsette med dette i noen eller stor grad også etter pandemien.

Nye markeder for tilbydere og brukere av transport

Koronapandemien har fremskyndet veksten i netthandel: flere har flyttet handlingen over på nett, og e-handel er et viktig satsingsområde for transport- og logistikkselskaper. 

Våre funn viser at den digitale verden skaper nye markeder der tilbyder og etterspørrer kan møtes. Digitalisering muliggjør aktivitet selv i krisesituasjoner og stimulerer omstillingsevnen til transport- og logistikkselskapene.

I tillegg til endret aktivitet, kan digitalisering fremme utviklingen av nye leveringsløsninger som materialiserer seg i krisetider. Slike løsninger kan blant annet være ubemannet levering eller levering tilpasset kunders krav til økt planlegging for å kunne motta leveranser. Slike nye løsninger vil gi ytterligere muligheter for transportselskaper.

 

Referanser


Dannenberg, P., Fuchs, M., Riedler, T., & Wiedemann, C. (2020). Digital Transition by COVID-19 Pandemic? The German Food Online Retail. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 111(3), 543–560. https://doi.org/10.1111/tesg.12453

Loske, D. (2020). The impact of COVID-19 on transport volume and freight capacity dynamics: An empirical analysis in German food retail logistics. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 6, 100165. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100165 

Bring (2020). En tredjedel av skandinaviske forbrukere endret kjøpsvaner på nett under koronapandemien. Publisert 09.06.2020. Hentet 1. februar 2021

PostNord (2020). Netthandelsbarometeret Q3 2020. Hentet fra:  https://www.postnord.no/bedrift/vare-losninger/netthandelsbarometeret/netthandelen-er-i-eksplosiv-vekst. Hentet 1. februar 2021.

SSB (2020). Mer netthandel med koronatiltak. Publisert 23. november 2020. Hentet 1. februar 2021.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS