Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Varelevering med sykkel krever sentrumsnære depot

Varelevering med sykkel krever sentrumsnære depot

Ved å legge til rette for sentrumsnære depot og god sykkelinfrastruktur kan det offentlige bidra til effektiv varelevering med lastesykkel, fastslår artikkelforfatterne.

Av Karin Fossheim og Tale Ørving
Forskere, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I Oslo sentrum har DHL Express siden sommeren 2017 levert småpakker og ekspressgods i området Oslo S–Vika–Aker Brygge med elektrisk lastesykkel. En evaluering av oppstartsperioden av dette pilotprosjektet er publisert i TØI-rapport 1619/2018.

Terminalen til DHL Express ligger på Berger i Skedsmo. På grunn av kortere rekkevidde, mindre lastekapasitet og lavere hastighet enn varebiler, kan ikke lastesykler starte distribusjonen fra terminalen på Berger.

Derfor er DHL Express og andre aktører som vil prøve ut samme løsning avhengig av sentrumsnære arealer til omlasting av varer fra varebil til lastesykkel.

DHL Express benytter seg av et mikrodepot i form av en 20 fots container til dette formålet. Sentrumsnære arealer er en knapp ressurs, og det er derfor nødvendig med offentlig tilrettelegging i form av støtte og bistand til å lokalisere og skaffe slike logistikkarealer. Oslo kommune bistod i prosessen med å finne en egnet lokasjon.

Krevende å finne plass til et depot

Erfaringene fra evalueringen av lastesykkeldistribusjonen til DHL Express viser at det å finne sentrumsnære arealer til logistikkaktiviteter kan være en krevende prosess der mange hensyn må ivaretas.

Fra logistikkaktøren sin side var det ønskelig med et mikrodepot som var plassert i et område med tilstrekkelig sykkelinfrastruktur, høy kundetetthet og sykkelvennlig typologi. Depotet måtte også ha tilgang på strøm og være godt tilknyttet hovedveinettet.

Oslo kommune vurderte parkeringsarealer på gategrunn som uegnede av visuelle grunner. Parkeringshus ble også undersøkt, men bruk av disse er kostbart, og lav takhøyde gjør dem utilgjengelige for vare- og lastebil. Over 20 ulike lokasjoner ble undersøkt før Oslo kommune i samarbeid med DHL Express fant en plassering som tilfredsstilte overnevnte behov – utenfor Skur 13 på Filipstad på Oslo Havn sitt område.

En av grunnene til at denne prosessen ble tidkrevende, var at det viste seg å være utfordrende å plassere en 20 fots container på kommunal grunn. Årsaken til dette er at det må søkes om byggetillatelse dersom en container skal stå der i mer enn tre måneder. Samtidig eksisterer det kommunale avtaler som krever at containere innenfor Ring 1 må flyttes fire ganger i året på grunn av helligdager.

Dette var lite hensiktsmessig for DHL Express og hovedgrunnen til at mikrodepotet til slutt ble plassert på et areal tilhørende Oslo Havn. Dette førte imidlertid til at det påløp leiekostnader på arealet. Under pilotperioden dekkes denne kostnaden av Oslo kommune.

I oppstartsperioden (september–oktober 2017) viser TØI-evalueringen at varebilen og lastesykkelen på en gjennomsnittlig dag har like mange stopp[1] per time. I tillegg er gjennomsnittlig tidsbruk mellom stopp kun ett minutt mer for lastesykkel enn varebil.

Resultatene viser at lastesykkelen har potensial for å utføre en effektiv og bærekraftig varelevering dersom forholdene ligger til rette for det. I hovedsak vil det si at avstandene mellom kundelokasjonene ikke bør være for lange, samtidig som distansen mellom mikrodepotet og distribusjonsområdet for lastesykkelen ikke er for stor. Det er derfor avgjørende med en strategisk god og sentrumsnær plassering av mikrodepotet.

Behov for mer permanente løsninger

Når lastesykkeloperasjonen til DHL Express etterhvert øker og/eller flere aktører ønsker å benytte seg av lastesykler i distribusjon av varer, kan det bli nødvendig med flere lignende mikrodepot. De største norske byene bør da utarbeide planer for permanente løsninger for slike logistikkarealer.

Fra arbeidet med evalueringen i ovennevnte TØI-rapport finner vi at tilgangen på sentrumsnære arealer til logistikkaktiviteter kan forenkles ved å 1) definere hvilke arealer som kan benyttes til denne typen formål i kommuneplanens arealdel og 2) sette av fremtidige arealer i kommuneplanen til logistikkaktiviteter.

Når det kommer til utformingen av et sentrumsnært depot, finnes det flere mulige alternativer. Private aktører kan blant annet benytte seg av et mobilt depot, dropp-punkter, ledige butikklokaler eller andre typer av lokaler.

Som nevnt er plassmangel i Oslo sentrum en utfordring. For å unngå at hver aktør har sitt eget mikrodepot i sentrum, kan offentlig sektor bidra til å utvikle en sentrumsnær terminal på kommunal grunn eller i kommunale bygg som kan benyttes av flere private aktører.

De fleste arealene i sentrumsnære områder har høye leiepriser. Dette kan være en barriere for logistikkaktører til å starte opp varelevering med lastesykler. Offentlig tilrettelegging kan bidra til å redusere denne utfordringen. Med andre ord er planleggende etat i kommunen svært viktig dersom man ønsker at flere logistikkaktører skal benytte lastesykler.

Offentlig sektor kan også tilrettelegge ved bruk av sykkelfremmende virkemidler. Det er viktig at infrastruktur dimensjoneres og tilpasses varetransporter og ikke kun persontransport.

Forutsigbart vedlikehold og fortauskanter tilpasset lastesykkel er et eksempel på dette. Ikke minst er prioritet ved skilting og tilgang til gågater (utenfor tidsrestriksjonene for varelevering) en fordel dersom lastesykkelen skal kunne konkurrere med varebilen.

Piloten til DHL Express skal fortsette frem til desember 2018. Det er viktig å påpeke at disse resultatene er hentet fra oppstartsperioden av pilotprosjektet og ikke nødvendigvis fullt ut representerer dagens situasjon. Se TØI-rapport 1619/2018 for mer informasjon.

 

 

[1] Et stopp er definert som én signatur av én mottaker ved levering av en eller flere pakker. Det kan derfor forekomme flere stopp innenfor ett og samme område for eksempel til to ulike mottakere med adresse i samme bygg.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS