Du er her

Knut Østmoe: Containerhavn i Drammen beste alternativ til Oslo

Dersom containertrafikken skal flyttes ut av Oslo i 2011 er en ny storhavn i Drammen sannsynligvis den beste løsningen. Det sier Knut Østmoe ved Transportøkonomisk institutt.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

Løsningen med å fordele godset på Drammen havn, Borg og Larvik/Grenland slik som Norconsult foreslår i sin rapport, har han ingen tro på - fordi han ikke kan se hvilke virkemidler man har for å dirigere godset til spesielle havner.  Utfordringen blir å overtale Drammen til å ta over havnevirksomheten.

Utredningen fra Nordconsult AS, som er laget på oppdrag fra Viken havneselskap, konkluderer med at  den nye havnestrukturen i Oslofjorden bør bygge på tre tyngdepunkter for håndtering av containergods til og fra Osloområdet: Drammen havn i indre Oslofjord, Borg havn for østsiden av fjorden og Larvik/Grenland for  vestsiden av fjorden. Når, og hvis, containervirksomheten avvikles i Oslo Havn i 2011, bør trafikken fordeles på disse tre havnene. Rapporten konkluderer videre med, i tråd med tidligere analyser, at det i disse havnene er nok arealer til at de kan bygges ut for å kunne ta denne trafikken, men at ingen havn har ønske om å ta trafikken alene. For at en slik modell skal kunne gjennomføres,  ser man for seg at de tre havnene inngår i et tett samarbeid om investeringer og fordeling av gods. Det er naturlig at det etablerte Viken havneselskap får en slik funksjon og da også med et sterkt engasjement på eiersiden i de tre havnene, heter det i rapporten.

Ingen tro på dirigering av trafikken

 – Utredningen har en god vurdering av de drivkrefter og utviklingstrekk en står overfor,  men jeg har ingen tro på den delte havneløsningen som Norconsult konkluderer med, sier Knut Østmoe.  I 1999 ledet han et offentlig utvalg som utredet de samme problemstillingene, og som konkluderte med at transportøkonomisk og miljømessig ville det være best også i fremtiden å beholde containerhavnen i Oslo. Samtidig som man organisatorisk  la til rette for at havnene på hver side av fjorden samlet seg om å gi Oslo havn reell konkurranse.

- Myndighetene kan gjerne peke ut tre havner som skal erstatte Oslo når det gjelder containertrafikk, men det er vanskelig å se for seg hvordan myndighetene eller Viken havneselskap skal kunne dirigere trafikken til spesielle havner. Godset  som i dag går over Oslo havn, skal til Oslo og Akershus og innlandsfylkene. Dersom man etablerer containerhavner både i Drammen, Borg  og Larvik/Grenland,  vil Drammen blir klart mest attraktiv for gods som skal til Oslo siden den ligger nærmest.  Hvis denne havnen først blir den største, med flest anløp og best service, er det vanskelig å se for seg hvordan man kan hindre den i å vokse til å ta bortimot alt godset som skal til Oslo, og da faktisk i store grad alene erstatte containerhavnen Oslo, sier Østmoe. Han kan ikke se for seg hvilke legale virkemidler et havneselskap skal kunne ta i bruk for å avvise gods og dermed  fordele det på ulike havner. Det må i tilfelle være gjennom å tilby dårlig service på grunn av liten kapasitet. Det er en stor svakhet at ikke Norconsult-rapporten drøfter dette sentrale problemet, sier han.

Østmoe kan imidlertid vanskelig tenke seg at en havn ikke vil utvikle tilbudet sitt i forhold til etterspurt kapasitet. Dette er tross alt det vesentlige kjennetegnet ved markedsløsninger i motsetning til sentraldirigerte planleggingssystemer.

Overtale Drammen

I dag virker det imidlertid ikke som Drammen kommune ønsker å overta hele containervirksomheten fra Oslo, selv om havnen i og for seg kan ha arealreserver nok. – Staten bør snarest få utført en analyse hvor man vurderer om de samlede miljøulempene blir mindre om havnen flyttes til Drammen enn om den blir på Sjursøya i Oslo. Han kan vanskelig se for seg en utbygging i Drammen mot kommunens vilje for eksempel gjennom bruk av statlig regulering. Utfordringen blir å få til en lokalpolitisk løsning, sier han. Hvis containertrafikken i Oslo legges ned og ikke Drammen er villig til å bygge ut i full skala, tror jeg Gøteborg etter hvert vil overta mer og mer av godset, sier Østmoe. En ferdig utbygd motorveg til Oslo samt en effektiv Gøteborg havn  med et godt linjetilbud vil representere en reell utfordring for havnene i Oslofjorden.

Østmoe sier til Samferdsel at han selvfølgelig er klar over at mandatet som Norconsult-utredningen er basert på, nærmest forutsetter en delt løsning og at kritikken på dette punktet derfor kan virke urettferdig.

Usikkerhet hindrer investering

Et problem med utflytting av containervirksomheten fra Oslo er at det uansett vil kreve betydelige investeringer.  Ingen havner er sannsynligvis villige til å foreta de store  investeringene det her er snakk om før man virkelig vet at dette blir en utflytting. Staten vil også kreve realistiske alternativer før man tillater en nedlegging i Oslo, sier Østmoe og peker på at staten er en tung aktør i dette spillet. Satser man på tre havner i stedet for en vil det også bety betydelige utlegg for staten i ny veginfrastruktur til alle disse havnene.

Alnabru består

Utflytting av containervirksomheten fra Oslo henger nøye sammen med godsterminalene på Alnabru og virksomheten i Groruddalen. Mange av containerene som tas inn over Oslo har adresse i dette området. – Jeg tror imidlertid det er feil å tro at virksomheten i Groruddalen flytter dersom havnevirksomheten flyttes, sier Østmoe, og påpeker at det aller meste av godset som kommer inn til Alnabru kommer på lastebil og jernbane og ikke over Oslo havn. Alnabru vil bestå som et godssentrum  selv om containervirksomheten flyttes ut, tror Østmoe. Dette er for øvrig fullt ut i samsvar med hva Norconsult også fremholder. - En utflytting av containerhavnen vil gi betydelig trafikkøkning på vegene og mer dess lengre ut i fjorden containerne bringes i land, sier Østmoe og etterlyser en nærmere kartlegging av de konkrete godsstrømmene for å skape et bedre beslutningsgrunnlag for havnedebatten.

Dette er saken:

·          I slutten av november ble fjordbyen styrket et ekstra hakk da Arbeiderpartiet for første gang gikk sammen med Fjordby-partiene og sikret et bredt flertall for boligutviklingen på Oslo havn.

·          Alle partiene i bystyret, bortsett fra Fremskrittspartiet og Rød Valgallianse, mener nå containervirksomheten skal flyttes ut av Oslo i 2011.

·          Havnestyrets leder Bernt Stilluf Karlsen er sterk motstander av å tidfeste utflytting fra Oslo havn før alternativene er klare. Han ønsker å holde muligheten for fortsatt containertrafikk på Sjursøya åpen og mener utviklingen av Fjordbyen vil stoppe opp dersom man ikke får investere langsiktig på Sjursøya.

·          Nordconsult har på oppdrag fra Viken havneselskap laget en rapport som konkluderer med at containertrafikken i fremtida bør  fordeles på  de tre havnene Drammen, Borg og Larvik/Grenland.

·          Kritikerne mener dette er en dårlig løsning og at det er vanskelig å dirigere trafikken til spesielle havner.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS