Du er her

Innhold 2003

Samferdsel gjør bare et lite utvalg av artiklene i bladet tilgjengelig på Internett. Alle utgaver fra og med nr. 1-2003 kan imidlertid lastes ned som PDF-filer fra BuyAndRead - kr. 100 per utgave eller kr. 15 per side. Alle årgangene er også søkbare. Eventuelle spørsmål kan rettes til redaksjonen:
Epost: samferdsel@toi.no  Telefon: 22 57 38 00

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 

Nr 1 - 2003

 

> 

Hurtigrutens framtid igjen opp til debatt

> 

Lavprisruter fra distriktsflyplasser er god samfunnsøkonomi

> 

ECON: Bompenger kan brukes som brekkstang for transportsamarbeid i hovedstadsregionen

> 

Ringveiene påvirker bysentrum. Intervju med Akkelies van Nes

> 

Dystre dødsfall - nye tiltak på vei

> 

Ny prognosemodell for transporter i Europa

> 

Forskningsprosjekt etter Estoniaulykken: Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød

> 

Statistikktips: Husholdningene bruker 60 000 til transport pr år

> 

Kampen om risikosamfunnet - eller samfunnvitere om vedens undergang

> 

Nullvisjonen i krise

> 

Forsker vi på riktig måte

> 

Bilbransjen setter dagsorden i mediene

> 

Forslag til EU-direktiv om tunnelsikkerhet

Nr 2 - 2003

 

> 

Mange kryssende interesser i NTP-arbeidet

> 

Ny E18 ikke med i NTP-planleggingen: Utsettes til etter 2015

> 

Konkurranse på sporet kan revitalisere jernbanen

> 

Skråblikk: Nullvisjonen som sikkerhetspolitisk diskurs

> 

Statistikktips: Økt fergetrafikk til utlandet i 2002

> 

Mange er for ny E18, og noen er mot

> 

Nullvisjonen og ulykkesutviklingen

> 

Alternativ trafikkopplæring i 1. klasse: En modell for fremtiden?

> 

Materiell-pool nødvendig for vellykket konkurranse

> 

Cargo/Net skeptisk til OPS-prosjekt

> 

Lobby for Sørvestbane innen 2015

> 

Dårlige rammebetingelser svekker sjøtransporten

> 

Miljøsone - et nytt grep for bedre miljø i byer og tettsteder

> 

Ny E18 ikke med i NTP-planleggingen: Forskyves til etter 2015?

> 

EU legger fram direktivforslag om vegbruksavgifter

Nr 3 - 2003

 

> 

Transportsektorens nytte- kostnadsanalyser: Datagrunnlaget er utdatert - nye verdsettinger er nødvendig

> 

Særnorskt godkjenningssystem kan hemme jernbanekonkurransen

> 

Skråblikk: Transport som biografi

> 

Incentivordning skal sikre kollektivsatsingen

> 

Statistikktips: Skip dominerer godstrafikken til og fra Norge

> 

Busskonkurranse kan gi lavere billettpriser

> 

Frislipp gjør det ikke lettere for små operatører

> 

Frislipp av ekspressbussene: Riktig retning, men uten kart og kompass

> 

Kollektivtrafikantenes drøm: Sitteplass på en direktebuss som aldri er forsinket

> 

Drosjenæringen i Norge er bedre enn sitt rykte

> 

ECON om drosjemarkedet: Behovsprøvingen bør avvikles

> 

Bekvemmeligheten råder: 40 prosent velger å kjøre fremfor å gå én kilometer til jobb

> 

Fem ulønnsomme jernbanestrekninger

> 

Nytt EU-direktiv skal beskytte mye trafikanter

Nr 4 - 2003

 

> 

Et menneskeliv tapt hver uke

> 

Ny forening for transportøkonomer

> 

Skråblikk: Trafikksikkerhet som retorikk

> 

Statistikktips: Transportmiddel og reiselengde

> 

Nye kalkulasjonsrenter gjør samferdselsprosjekter svært ulønnsomme

> 

Myten om barnefamiliene slår sprekker: Kjører nyere biler enn gjennomsnittet

> 

Lavere engangsavgifter - høyere årsavgifter på biler

> 

Økt trafikkbelastning: Nordmenn flytter ut - innvandrere flytter inn

> 

Incentivordningen - ny gulrot i transportpolitikken

> 

Trafikkinformasjon bør være gratis

> 

Detaljerte kvalitetskrav preger første norske OPS-kontrakt

> 

Storbritannia: Usikre gevinster ved offentlig privat samarbeid

> 

Ikke forvent for mye

> 

Tunge tider for nytte-kostnadsanalyser som beslutningsgrunnlag?

> 

EU-kommisjonen satser på OPS

> 

EU-forslag gjør AutoPASS allerede gammeldags

Nr 5 - 2003

 

> 

Skråblikk: Opprettelsen av Transportøkonomisk institutt

> 

Statistikktips: Flytrafikken øker igjen

> 

NTP-forslaget 2006-2015: Stort sprik mellom mål og virkemidler

> 

Stadig bråk om ungdomsrabatten

> 

Kollektivtransporten i byene kan øke trafikkinntektene

> 

Billig og effektiv kollektivtransport i Oslo

> 

NSB og nattogene: Klønete utspill eller framtidsrettet kommersiell strategi

> 

Tjener penger på redusert ståtid for containere

> 

Terrortrusselen: Transportberedskapen bør omorganiseres

> 

Halvert risiko de første månedene bak rattet. Hva er det som læres?

> 

Energiskatt vedtatt i EU

Nr 6 - 2003

 

> 

PolCorridor vil effektivisere transporttilbudet fra Norden til Sydøst-Europa

> 

Ingen sikkerhetseffekt av Bilist2000

> 

Videokonferanser: Gir begrenset nedgang i reiseaktiviteten, men beslutningsprosessene effektiviseres

> 

Tidenes største omlegging av føreropplæringen

> 

Transportstatistikk: Privatbilen øker konkurransefortrinnet

Nr 7 - 2003

 

> 

Bussen vinner

> 

TØI vurderer å flytte til Blindern

> 

Skråblikk: Uten bilen .....

> 

Konstruktivt samarbeidsklima Oslo - Akershus

> 

Statistikktips: Store godsmengder på kjøl til og fra utlandet

> 

Betydelige køkostnader i Osloregionen

> 

Krisetid for jernbanen

> 

Konkurranse på sporet - hvordan regulere bruken av jernbanenettet?

> 

Nytt samordningsorgan for kollektivtransporten i Østlandsområdet fra 2004

> 

Ingen klar sammenheng mellom skolenedleggelser og skysskostnader

> 

Bompenger kan være en lønnsom innkrevingsmåte

> 

Nye tester av eldre kan gi økt trafikksikkerhet

> 

Satsing på infrastruktur fører ikke nødvendigvis til økonomisk vekst

> 

Ny sykkelpolitikk - for skrivebordsskuffen?

> 

Nytt direktivforslag om veibruksavgifter for godstrafikken

Nr 8 - 2003

 

> 

Bussbrann i tunnel: Røykhetter vil kunne redde liv

> 

Høyt prisnivå betyr mer enn skatter og avgifter

> 

Skråblikk: Mens vi venter på trikken

> 

Inn for landing med norsk støtte

> 

Statistikktips: Fire av fem tog i rute

> 

Statsbudsjettet med kollektiv-vri

> 

Edinburgh: Kreativ trafikkregulering halverer kjøretiden for busser i rushtiden

> 

Innkjøringsproblemer for metroen i København

> 

Busser i ekspressfart mot høyere passasjertall

> 

Rederienes Landsforening: Frykter utflagging av ferger og hurtigbåter

> 

Ett skritt nærmere en helhetlig nasjonal transportplan?

> 

Statens vegvesen: Generelt god kostnadskontroll, men tunnelprosjektene sprekker

> 

Tunge biler sliter mindre på vegene enn tidligere antatt

> 

Nasjonal vegdatabank en fiasko på grunn av mangelfull registrering

> 

EU-vedtak om obligatorisk opplæring av yrkessjåfører

Nr 9 - 2003

 

> 

Forvirring om ny kalkulasjonsrente

> 

Tilfeldigheter avgjør en av fire førerprøver

> 

Skråblikk: Det harde eller myke fremskrittet

> 

Statistikktips: Sysselsettingen synker

> 

AutoPASS: En brikke for hele landet

> 

Oslo: Elektronisk billettstandard på tvers av nasjonale retningslinjer

> 

Rapport om langsiktig kollektivsatsing i Oslo

> 

Få eksempler på helhetlig parkeringspolitikk

> 

Flatpakkede flyreiser til stadig lavere priser

Nr 10 - 2003

 

> 

Statistikktips: Rekord for utenlandstrafikken med fly

> 

Skråblikk: Med juletrær på veg

> 

Kollektivterminaler og knutepunkter: Sømløst lappeteppe

> 

Den nye kalkulasjonsrenten er for høy og for unyansert

> 

Anbud i ferjesektoren - en ferd i vanskelig farvann

> 

Knut Østmoe: Containerhavn i Drammen beste alternativ til Oslo

> 

Offentlig forvaltning: Pendelen svinger i Europa. Intervju med Noralv Veggeland

> 

Hybridbiler og brenselsceller hetere enn elbiler

> 

Forskningsprogrammet RISIT bygger nettverk

> 

Bør HMS-regelverket gjelde også for vegtrafikken?

> 

Buss føles aller tryggest

> 

10 km/t lavere fartsgrense reduserer kjørefarten med 2-4 km/t

> 

Europeisk førerkortsamarbeid skal hindre svindel

  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS