Du er her

Myten om barnefamiliene slår sprekker: Kjører nyere biler enn gjennomsnittet

Bare 3 prosent av barnefamiliene i Norge har ikke tilgang til bil og bilene som barnefamiliene disponerer er ett år nyere enn den gjennomsnittlige bilparken. Dette avliver myten om at barnefamiliene generelt er tvunget til å kjøre gamle og trafikkfarlige biler på grunn av høyt avgiftsnivå. Enslige med ett barn er imidlertid en gruppe som har eldre biler enn gjennomsnittet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Jon Martin Denstadli og Arne Rideng

Mange er naturlig nok engasjerte i debatten om bilpriser og bilavgifter her i landet. I slike sammenhenger kan en ofte høre påstanden om at barnefamiliene er tvunget til å kjøre rundt i gamle biler, fordi økonomien ikke tillater innkjøp av nyere og presumptivt sikrere biler.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 viser at dette ikke er tilfellet. Undersøkelsen inneholder opplysninger om mer enn 23 000 personbiler, blant annet bilenes alder og hvor langt de kjøres per år. Den har også opplysninger om husholdet som bruker bilen, slik at den er godt egnet til å teste påstanden om at barnefamiliene kjører de eldste bilene. Undersøkelsen er landsdekkende og gir et representativt tverrsnitt av den norske bilparken.

Høy biltilgang
De fleste nordmenn har tilgang til bil. Bare 15 prosent av oss bor i en husholdning som ikke har bil, 52 prosent tilhører et hushold med én bil, mens 33 prosent har tilgang til to eller flere biler. I gjennomsnitt er det 1,2 biler i norske husholdninger.

Undersøkelser viser at barn følges til og fra skole og ulike fritidsaktiviteter i langt større utstrekning enn tidligere, og at det er bilen som i all hovedsak er transportmiddel på disse reisene (Hjorthol, 2002). Slik sett kan det hevdes at barnefamiliene er de som har mest behov for bil, og det er ikke overraskende at bilholdet øker når det er barn i huset.

Barnefamiliene
Blant barnefamiliene er det bare tre prosent som ikke har tilgang til bil (jfr tabell). Barnefamilier er her definert som husholdninger med to voksne og hjemmeboende barn som er 17 år eller yngre. Ved folke- og boligtellingen 3. november 2001 ble det registrert om lag 450 000 barnefamilier etter denne definisjonen (Statistisk sentralbyrå, 2002) . Halvparten av barnefamiliene har én bil i husholdningen, 43 prosent har to biler og fem prosent har tre eller flere biler. Til sammenligning er det bare hvert tredje par uten barn som har flere biler, og ni prosent av disse disponerer ikke bil. Blant enslige er det nesten halvparten som ikke har tilgang til bil (tabell 1).

Tabell 1: Antall biler i husholdet etter familietype. Prosent

 

0 biler

1 bil

2 biler

3 el flere biler

Totalt

Enslige

45

51

4

1

100

Par u/barn

9

61

28

3

100

Enslige m/barn

16

70

12

2

100

Barnefamilier

3

49

43

5

100

Flere voksne

13

39

32

16

100

Alle

15

52

28

5

100

Kilde: Lian 2002

Generelt må derfor barnefamiliene sies å ha god tilgang til bil. De utgjør anslagsvis 30 prosent av landets husholdninger, men disponerer nærmere 40 prosent av alle personbilene. Men hvor gamle er bilene som barnefamiliene disponerer?

Kjører litt nyere biler
Gjennomsnittsalderen for den norske personbilbestanden er nå om lag 10 år. Bilene som barnefamiliene disponerer er i gjennomsnitt ni år, med andre ord litt nyere. Forskjellen er ikke stor, men myten om at det er barnefamiliene som kjører rundt i de eldste bilene kan avlives. Dårligst ut kommer enslige (med og uten barn) som har biler som i gjennomsnitt er 1,5 år eldre enn barnefamilienes.

Forskjellene blir imidlertid større når man ser på den nyeste bilen i husholdet. Nærmere halvparten av barnefamiliene har minst to biler, og generelt er det slik at en av disse er av nyere dato og en er litt eldre. Den nyeste bilen som barnefamiliene disponerer er i gjennomsnitt 6,6 år (7,9 år for alle andre), mens bil nummer to er 12,2 år. Om det er slik at far disponerer den nye og mor den gamle, på samme tid som hun henter og bringer barna, forteller reisevaneundersøkelsen ingen ting om. Det vi imidlertid kan fastslå er at kvinner fortsatt har flest omsorgsreiser og av den grunn burde kjørt den nyeste bilen.

Aldersfordelingen på barnefamilienes biler viser at 30 prosent disponerer en bil som er tre år eller nyere (jf figur). Her skiller ikke barnefamiliene seg fra andre. Imidlertid er det flere barnefamilier som disponerer biler som er 4-7 år. 64 prosent av barnefamiliene har en bil som er syv år eller nyere, mot 58 prosent for resten av befolkningen. Reisevane­undersøkelsen forteller ikke hva slags merke og modell man kjører, men de fleste 6-7 år gamle biler har viktig sikkerhetsutstyr som for eksempel airbags, stålbjelker i dørene og ABS-bremser.

Figur 1: Bilens alder etter familietype. Nyeste bil i husholdet (Kilde: Reisevaneundersøkelsen 2001, TØI).  

Enslige med barn har de eldste bilene.

Som tidligere nevnt kommer enslige med barn ”dårligst ut”, i den forstand at dette er den gruppen som disponerer de eldste bilene. Hvert sjette hushold har ikke bil, på den annen side er det 14 prosent som har mer enn én bil. 75 prosent av bilene som enslige med barn har, er eldre enn fem år, mer enn halvparten er eldre enn 10 år. Dette er ikke overraskende, da det er dokumentert at mange enslige med forsørgeransvar har en vanskelig økonomi. For mange er det derfor praktisk talt umulig å kjøpe en helt ny bil, og løsningen blir å skaffe seg en bruktbil så rimelig som mulig. Dermed vil bilen ofte bli av eldre årgang og uten det sikkerhetsutstyr som dagens nyere biler har.      

Konklusjon
Barnefamilier bestående av to voksne og hjemmeboende barn under 18 år har i gjennomsnitt flere biler og nyere biler enn resten av husholdene. Halvparten av barnefamiliene har to eller flere biler, ofte én nyere og én eldre bil. Gjennomsnittsalderen for den nyeste bilen (for alle barnefamiliene) er 6,6 år. Hushold som består av enslige voksne med barn har de eldste bilene, mer enn halvparten av disse bilene er eldre enn 10 år. 

Referanser: Hjorthol, Randi 2002. Omsorgsreiser. TØI rapport 598/2002. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Lian, Jon Inge 2002. Reiseomfang og transportmiddelbruk. TØI rapport 604/2002. Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Statistisk sentralbyrå 2002. Folke- og boligtellingen 2001. Privathusholdninger, etter husholdningstype, fylke, kommune og bydel. 3. november 2001.  www.ssb.no/emner/02/01/fobhushold/tab-2002-09-02-05.html

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS