Du er her

EU-forslag gjør AutoPASS allerede gammeldags

AutoPASS-systemet som nå innføres som felles standard for innkreving av bompenger i Norge, kan få begrenset levetid. Nylig la EU-kommisjonen fram et forslag om at standarden for felles innkreving av veiavgifter i Europa skal baseres på satellitt-teknologi, og ikke 5.8 Ghz mikrobølgeteknologi som AutoPASS-systemet bygger på. Denne teknologien skal fases ut i perioden 2008 – 2012, ifølge forslaget.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Hans Jakob Eide

Det fremlagte direktivforslaget  ”On the widespread introduction and interoperability of electronic road toll systems in the Community” omhandler innføring av kompatible elektroniske systemer for veibruksavgift i EU. Det er bare de  tekniske sidene ved innkrevingen som behandles i dette direktivforslaget; til gjengjeld er det meget radikale forslag som fremmes. Selve avgiftsnivået vil bli behandlet i et direktiv som vil bli lagt fram senere i  år.

Kommisjonen konstaterer at det tidligere vedtaket om at det skal utvikles kompatible løsninger for elektronisk beregning og oppkreving av veibruksavgifter, eller bompenger som vi er vant til å kalle dem, ikke er fulgt opp i medlemslandene og av produsentene. Selv om det er enkelte elementer av kompatibilitet setter stadig nye land i gang med sine egne opplegg, senest Tyskland og Østerrike som innfører to forskjellige landsomfattende systemer i løpet av det nærmeste halvåret. En rekke andre land, deriblant Norge har også i drift mer geografisk begrensede opplegg med elektroniske bompengeordninger.

Det er ulike tekniske løsninger i bruk. Den mest utbredte er mikrobølge-teknologi, basert på 5.8 Ghz. Auto-pass systemet baserer seg på denne teknologien. En annen løsning er posisjonering basert på satellitt, kombinert med kommunikasjon med mobiltelefon etter GSM-GPRS standard. De to løsninger kan også i noen grad kombineres.

5.8 Ghz fases ut

Kommisjonens konkluderer at det må utvikles et felles europeisk system for beregning og innkreving av veibruksavgifter, som alle medlemsland må forplikte seg til å benytte. På kort sikt kan dette basere seg på mikrobølgeteknologi som er i omfattende bruk, men etter en overgangsperiode skal det erstattes av et system basert på satellitt-teknologi.

Det er satt opp en konkret tempoplan for å innføre et felles innkrevingssystem i hele Europa. For tyngre lastebiler/vogntog over 3.5 tonn totalvekt og for busser med flere enn 8 passasjerseter skal dette dette samordnete innkrevingssystemet  være på plass fra 1. januar 2005. I denne første tiden kan det både brukes satellitt- og mobilteknologi etter GSM-GPRS-standard  eller 5.8 Ghz mikrobølger.  For alle andre typer av kjøretøyer skal det felles opplegget gjelde senest fra 1. januar 2010.

Tidsplan
Timeplanen er satt opp slik:

·          Det felles europeiske opplegg settes i verk fra 1. januar 2005. Fra denne dato må bompenge-administrasjonene sørge for at brukerne har tilgjengelig utstyr som kan brukes i alle elektroniske bompengeopplegg i EU (og EØS), uavhengig av de enkelte lands tekniske løsninger.

·          EU-landene skal sørge for å øke bruken av elektroniske bompengesystemer. Minst 50% av alle kjørefelter gjennom bomstasjonene skal være utstyrt for elektronisk registrering innen utgangen av 2005.

·          Fra 1. januar 2008 skal alle nye systemer som tas i bruk som en del av det europeiske opplegg for elektronisk beregning av veibruksavgifter utelukkende bruke satellitt- og mobilteknologi.

·          Alle opplegg som bruker 5.8 Ghz mikrobølgeteknologi og som er igangsatt før 2008 skal være tatt ut av bruk innen 1. januar 2012.

Det er stilt opp en rekke krav til den tekniske utforming av systemet, sammen med beskrivelser av hva det kan brukes til utover å registrere veibruksavgiftene. Dette kan være meddelelser om ulykker, vei- og trafikkforhold, etc.

Foreløpig skal satellitt-opplegget baseres på det amerikanske GPS samt EGNOS, en slags ”forløper” for EUs eget satellittnavigasjonssystem Galileo. Når Galileo kommer i full drift, forutsetningsvis i 2008 overføres opplegget dit.

Revolusjon
Forslaget til Kommisjonen vil bety en hel revolusjon i opplegget for registrering og beregning av veibruksavgifter. Overgangen fra mikrobølgeteknologi til satellitt- og mobilkommunikasjon vil overflødiggjøre alle bomstasjonene, idet den registrering som skal foretas går direkte mellom kjøretøy og satellitt og derfra til bakkestasjoner som beregner og fakturerer avgiften som skal betales. Bare en del anlegg for kontroll med at kjøretøyene har og bruker de installerte registreringsapparater vil bli nødvendig langs veien.

Det er forutsetning av de elektronisk beregnede veibruksavgifter skal gjelde på veier innenfor TEN-T. Dette nett inkluderer de alle fleste veier i Norge. De enkelte land kan også inkludere andre veier i det nett der veibruksavgfiter skal anvendes. Spesielt kan det bli aktuelt i byområdene.

Fleksibelt system
Det satellittbaserte systemet har den store fordelen at veibruksavgiftene kan differensieres både etter kjøretøytype, veistrekning, trafikkbelastning og tidsrom kjøringen foregår i. Denne differensieringen er sterkt ønskelig for å få en bedre balanse mellom veikapasitet og trafikk, og for samferdselspolitiske formål som å favorisere kollektivtrafikk, kjøretøyer med gode energi- og forurensningsegenskaper, etc.

Det er foreløpig sagt at de enkelte land fritt skal kunne fastsette sitt avgiftsnivå og den differensiering det skal være mellom kjøretøyer, veistrekninger, osv. Avgiftsberegningen skal likevel ikke diskriminere mellom uten- og innenlandske kjøretøyer.

Det er også viktig å merke seg at det er en absolutt forutsetning fra Kommisjonens side at veibruksavgiftene ikke skal brukes til generell beskatning. Beløpene som kommer inn skal utelukkende kunne brukes til å dekke interne og eksterne kostnader som er knyttet til infrastrukturen, men de kan brukes på ulike transportmidler.

(Kilde: Communication/LProposal from the Commission: COM(2003)132 final).

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS