Du er her

DynamIT – sprengstoff for bilkøer

Pålitelig informasjon om hvor langt tid det faktisk tar å kjøre fra ett sted til et annet på et gitt tidspunkt, er en etterspurt ”vare”. Tid er en viktig ressurs som ingen ønsker å bruke mer enn nødvendig av i kø på overbelastede veger. Med DynamIT kan bilkøene ”sprenges”.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Variable skilt og friteksttavler langs vegen viser henholdsvis alternative ruter og informasjon om forsinkelser.

/ Av Torbjørn Haugen og Ragnhild Wahl /

Torbjørn Haugen er senioringeniør i Statens vegvesen. Ragnhild Wahl er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.


“Det er kø på E18 ved Drammen”. “Det er nå store forsinkelse på E18 mellom Asker og Lysaker”. Du sitter i bilen og lytter til trafikkmeldingene på radioen. Ja vel – så er det kø og forsinkelser, men hva betyr det for deg? Det du egentlig ønsker å vite er: “Hvor lang tid tar det?  Når kommer jeg frem?” Gjennom prosjektet DynamIT (Dynamiske Informasjonstjenester for Transportsektoren) er det utviklet løsninger som gir deg svaret på dette!

Reisetiden er etterspurt informasjon for alle som ferdes på veger med mye trafikk og avviklingsproblemer. I forkant av reisen vil vi vite når vi må starte for å komme frem i tide, mens vi underveis ønsker informasjon om hvor lang tid det tar før vi kommer frem eller om vi bør velge en annen rute. For næringstransporten spesielt er informasjon om reisetiden viktig for å kunne yte god kundeservice i form av god logistikk og presis informasjon om status på leveranser.

Informasjon om reisetid er et uttrykk for tilstanden i et transportsystem. Dette vil være et viktig beslutningsgrunnlag for vegmyndighetene og planleggere i deres tilrettelegging for optimal utnyttelse av kapasiteten i transportsystemet. Reisetiden er en sentral størrelse for å vurdere om vi skal benytte trafikkstyring som virkemiddel, satse på intelligente transportsystemer (ITS), tilrettelegge for økt kollektivbruk eller prioritere mellom ulike investerings- og utbyggingsalternativ. Jo mer oppdatert og dynamisk reisetidsinformasjonen er, desto større er mulighetene for gode og tilpassede løsninger.

Registrering av reisetid i sanntid åpner flere problemstillinger knyttet til valg av teknologi, kommunikasjon, datakvalitet, personvern, informasjonsformidling, eierskap til data, osv. I forskningsprosjektet DynamIT har vi arbeidet med slike spørsmål, og det er utviklet et anonymt system for registrering av reisetid.

Reisetider fra AutoPASS
Reisetid kan registreres ved bruk av ulike metoder og teknologi. Prinsippet er at vi registrerer tiden et kjøretøy bruker mellom to punkt. Dette kan gjøres ved å kjenne igjen kjøretøy , eller vi kan estimere ut fra punktdata som for eksempel hastighet. Det ideelle er imidlertid å registrere reisetiden direkte, og aller helst slik at kjøretøyet ikke identifiseres.

I Norge har en stor andel av bilparken betalingsbrikker. Dette gjelder spesielt i og rundt de store byområdene. AutoPASS- brikken er en aktiv enhet. Det betyr at vi kan lagre data i brikken i tillegg til å lese data fra brikken. Det er denne funksjonen vi har utnyttet til å utvikle reisetidssystemet i DynamIT.

Prinsippet er at når et kjøretøy med brikke passerer en antenne så lagres informasjon om passeringstidspunkt og antennenummer i brikken. Denne informasjonen frakter brikken med seg til neste antenne. Her leses informasjonen ut, samtidig som nytt passeringstidspunkt og antennenummer skrives til brikken. Informasjon om tid og sted sendes til en server hvor reisetid beregnes som differansen mellom passeringstidspunktene. Det benyttes altså ingen informasjon om brikkenummer eller annen identifikasjon av kjøretøyet eller føreren. Reisetiden kan således ikke koples mot noe identifisert kjøretøy.

I tillegg til at systemet er anonymt har det også den fordelen at det ikke er mulighet for feilkopling av kjøretøy. Vi vet at den reisetiden som er registrert faktisk tilhører et kjøretøy som har kjørt strekningen.

I prosjektet er dette systemet utviklet og testet og det er etablert et operativt sanntidssystem på strekningen Oslo – Larvik. Denne strekningen ble valgt fordi det her er tidvis store avviklingsproblemer.      

Foreløpig er det kun benyttet 14 dedikerte antenner i reisetidsregistreringene, men det er fullt mulig å videreutvikle systemet til også å kunne utnytte eksisterende antenner i bomstasjonene. Dette vil gi reisetider over større deler av vegnettet.

Det er utviklet et baksystem som tar imot og kvalitetssikrer rådata fra enkeltkjøretøy og foretar beregninger . For hvert hele 5 minutt blir det beregnet gjennomsnittlig reisetid på alle delstrekninger basert på de registreringene som foreligger i tidsintervallet. Reisetider for kjøretøy som har stoppet mellom to antenner blir forkastet før gjennomsnittet beregnes. De gjennomsnittlige reisetidene benyttes videre i trafikkinformasjonssystemet. Det er lagt stor vekt på å informere de ulike brukergruppene om reisetider og forsinkelser på demonstratorstrekningen.

Åpen Internettside (www.kovarsel.no)
Internett er ansett som den isolert sett viktigste informasjonskanalen for DynamIT. Det er utviklet en egen Internettside som er åpent tilgjengelig for publikum. Her kan også radiokanaler, vegtrafikksentraler og andre informasjonstilbydere få enkel og kontinuerlig tilgang til oppdatert informasjon.

Informasjonen gis på to nivå. Figur 1 viser et utsnitt av informasjonen på skjermen, en stilistisk kartpresentasjon av strekningen hvor det benyttes farger for å angi størrelsen på forsinkelsen. Men det er også en tabell som viser både uforstyrretreisetid uten forsinkelser og den aktuelle i øyeblikket, med forsinkelser angitt i antall minutter.

Figur 1: Utsnitt av internettsiden www.kovarsel.no. Fargekoder angir om det er stor, noen eller ingen forsinkelse. Det er også en tabell som angir aktuell forsinkelse i minutter.
De fargekodene som benyttes er:
* Rød: ”Stor forsinkelse”. Dette betyr saktegående trafikk og stor forsinkelse på hele eller deler av strekningen.
* Gul: ”Noe forsinkelse”. Dette betyr tett trafikk, og noe forsinkelse.
* Grønn: ”Ingen forsinkelse”. Dette betyr at trafikken flyter normalt.
* Grå:  ”Ingen informasjon”. Denne benyttes når det ikke foreligger oppdaterte reisetidsdata for gjeldende strekning.

Passordbeskyttet Internettside
Det er også utviklet en lukket informasjonstjeneste hvor tilgangen begrenses av passord. Denne nettsiden er utviklet for godstransportører til planlegging forut for et oppdrag og til flåtestyring underveis. På denne internettsiden presenteres reisetidene på et grafisk kart. Reisetider angis også her i form av forsinkelse i tallverdier og fargekoder.

På denne siden kan transportøren følge sine egne biler hvis de er utstyrt med posisjoneringssystem. Det er også en SMS-tjeneste som kan benyttes til raskt å informere både sjåfører og kunder som blir berørt av forsinkelser i vegnettet. Denne delen av DynamIT-prosjektet er kun gjennomført som en demonstrasjon og er ikke et produkt som er tilgjengelig for godstransportører nå når prosjektet er avsluttet.

Skilt
For de fleste trafikantene vil Internett-tjenesten være mest aktuelt å anvende forut for en tur. Det er imidlertid viktig å informere trafikantene også når de er undervegs, slik at de kan foreta optimale valg ut fra trafikkforholdene i øyeblikket. Dette gjøres ved bruk av variable skilt og friteksttavler langs vegen. Variable skilt anvendes for å informere om alternative rutevalg, mens friteksttavlene informerer om forsinkelser.

Det er plassert friteksttavler ved Larvik og Tønsberg for informasjon i retning nordover, og Drammen og Kopstad for informasjon i retning sørover.

Statens vegvesen og andre informasjonstilbydere
Statens vegvesen er en viktig informasjonstilbyder for trafikantene. De regionale vegtrafikksentralene overvåker vegnettet og samler inn informasjon om vegene og trafikken i hele landet. Informasjonen distribueres til trafikantene via ulike kanaler.

På Internettsidene til Statens vegvesen er det inkludert en link til www.kovarsel.no. Her loses brukeren direkte til den åpne nettsiden. Vegtrafikksentralene anvender også DynamIT-sidene mer aktivt i sine informasjonstjenester til trafikantene.

Basert på informasjon fra blant annet vegtrafikksentralene og nettsidene til Statens vegvesen, kringkaster radiokanaler en betydelig mengde trafikkinformasjon direkte ut til lytterne. Både vegtrafikksentraler og radiokanaler spiller således viktige roller som informanter om trafikkforhold til publikum, og er en del av informasjonssystemet knyttet til DynamIT.

DynamIT har demonstrert et behov for dynamiske informasjonstjenester - et behov som trolig bare vil øke i fremtiden. Det er derfor ønskelig at systemet utvides til å omfatte større deler av vegnettet. Trafikantene har også uttrykt et sterkt ønske om at systemet utvides til også å inkludere wap-tjenester e.l. som kan gi dem oppdatert informasjon undervegs. Vegdirektoratet arbeider nå med en plan for videreføring av informasjonssystemet.

Fakta om DynamIT-prosjektet
* Prosjektet er gjennomført i perioden 2002 – 2005
* Hovedfinansiering: Norges forskningsråd, PULS-programmet
* Prosjekteier: Statens vegvesen Vegdirektoratet
* FoU-partner og prosjektledelse: SINTEF
* Øvrige prosjektpartnere: Geomatikk AS, Linjegods AS, Norges Automobil-Forbund og Swarco AS
* Kontaktadresse: dynamit@sintef.no


 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS