Du er her

 • Hjem
 • /
  FORSKNING
 • /
  Elrullebrett og ståhjulinger gir høy ulykkesrisiko

Elrullebrett og ståhjulinger gir høy ulykkesrisiko

«Både regeletterlevelsen og ulykkesrisikoen er høyere blant brukere av elrullebrett og ståhjulinger enn blant brukere av elsparkesykler», konkluderer artikkelforfatterne etter å ha evaluert en dansk forsøksordning for slike mikromobilitet-kjøretøyer.

Av MICHAEL W. J. SØRENSEN, MORTEN L. JENSEN OG ANNETTE D. PEDERSEN
Sørensen er markedssjef i danske Via Trafik, der Jensen og Pedersen er trafikkplanleggere

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Elsparkesykkelen har de seneste to årene fått mye oppmerksomhet i medier og blant fagfolk i både Danmark og Norge. Mikromobilitet omhandler dog ikke bare elsparkesykler, men også andre kjøretøyer. I Danmark er det igangsatt en forsøksordning med elrullebrett og ståhjulinger (som alltid er elektrisk drevne).

Via Trafik har evaluert forsøksordningen og finner at både regeletterlevelsen og ulykkesrisikoen er høyere blant brukere av elrullebrett og ståhjulinger enn blant brukere av elsparkesykler.

Mikromobilitet omhandler korte reiser på små kjøretøyer med relativ lav hastighet. Begrepet ble introdusert av amerikaneren Horace Dediu i 2016 og oppsto i forbindelse med utviklingen av ulike leieordninger for små kjøretøyer som sykler samt utviklingen av ulike små kjøretøyer med elektrisk hjelpemotor.

Elsykler og elsparkesykler har som nevnt fått mye oppmerksomhet, men mikromobilitet omfatter altså også andre små elektriske kjøretøyer, som elrullebrett og ståhjulinger.

Et elrullebrett er et elektrisk drevet toakslet kjøretøy uten styre, sete eller pedaler, mens en ståhjuling er et elektrisk drevet énakslet kjøretøy uten styre, sete eller pedaler. En ståhjuling kan enten ha to små hjul, som et Segboard/Hoverboard, eller ett stort hjul, som en Uniwheel/Airwheel.

I januar 2019 begynte en forsøksordning med elrullebrett og ståhjulinger i Danmark, der disse er lov å bruke på offentlige veger og stier. Denne forsøksordningen foregår samtidig med den danske forsøksordningen for elsparkesykler. I Norge har disse små elektriske kjøretøyene vært lov å bruke siden april 2018 på samme vilkår som sykkel og elsparkesykkel.

Via Trafik har bistått Færdselsstyrelsen med den første evalueringen av de to forsøksordningene i Danmark (Færdselsstyrelsen, 2020; Sørensen m.fl., 2020a).

Vi har i en tidligere Samferdsel-artikkel (Sørensen m.fl. 2020b) beskrevet resultatene av evalueringen av forsøksordningen med elsparkesykler, og beskriver i denne artikkelen resultatene av evalueringen av forsøksordningen for elrullebrett og ståhjulinger.  

Flere formål og metoder

Via Trafik har undersøkt de atferds-, sikkerhets- og holdningsmessige aspekter ved forsøksordningen.

Formålet har konkret vært å undersøke:

 • Brukernes selvrapporterte ulykker og nestenulykker
 • Brukernes atferd i trafikken
 • Kjennetegn ved brukerne og kjøretøyene
 • Holdninger blant både brukere og ikke-brukere

Evalueringen er basert på følgende fire delundersøkelser:

 1. Manuel registrering av atferd og kjennetegn ved 2335 elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøyer. Det inngikk 127 elrullebrett og 23 ståhjulinger i datasettet.
 2. Videoobservasjon i fire kryss av atferd og kjennetegn ved 369 elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøyer. Det inngikk 10 elrullebrett og 1ståhjuling i datasettet.
 3. Vegkantspørreundersøkelse blant 211 brukere av elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøyer. Det inngikk 3 elrullebrett i datasettet.
 4. Webbasert spørreundersøkelse blant 1465 brukere og ikke-brukere av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøyer. Det inngikk 278 brukere av el-rullebrett eller ståhjulinger i datasettet.

De tre første delstudiene er gjennomført i København og Aarhus, mens den siste er gjennomført i hele landet. Delstudie 1 og 4 er utgangspunktet for denne artikkelen. Det bemerkes at det er relativt få observasjoner, så resultatene skal tolkes med forsiktighet.

Unge menn og barn på tur

Registreringene i København og Aarhus viser at elrullebrett og ståhjulinger utgjør henholdsvis 5 % og 1 % av alle de registrerte små elektriske kjøretøyene, mens de resterende 94 % er elsparkesykler. Andelen av elrullebrett er relativ høy i Aarhus (9 %), og transportformen er således ikke neglisjerbar.

Tilnærmelsesvis alle brukere av elrullebrett (99 %) og ståhjulinger (96 %) er menn. Til sammenligning er 75 % av brukene av elsparkesykkel menn.

Samtidig er de fleste brukere av elrullebrett ungdommer på 18–30 år (95 %). Det er bare registret én bruker av 127 som er under 15 år og dermed kjørte ulovlig (alderskravet for bruk er 15 år). Blant brukere av elsparkesykkel var 3 % under 15 år.

Ståhjulinger brukes tilsynelatende i større grad som leker for barn. Her er det registrert at 8 av 23 (35 %) var under 15 år.

Bedre regeletterlevelse enn blant elsparkesyklistene …

I Danmark er det markant flere regler for bruk av små elektriske kjøretøyer enn i Norge, men ifølge debatten i medier får man det inntrykk at disse reglene i liten grad etterleves i Danmark.

Studien vår av elsparkesykkel viste dog at mange brukere av elsparkesykkel faktisk overholder de fleste reglene for bruk. Og zoomer vi inn på elrullebrett og ståhjulinger, viser studien vår at regeletterlevelsen trolig her er enda høyere.

De fleste elrullebrett (93 %) kjører lovlig på sykkelveger og -felt, og bare 5 % kjører ulovlig på fortau. Disse andelene svarer til andelene for elsparkesykkel. 13 % av ståhjulingene kjører ulovlig på fortau, men dette er basert på meget få registeringer.

Over 99 % av elrullebrettene og 100 % av ståhjulingene følger reglen om ikke å ha passasjer. For ståhjulingene kan dette forklares med at det er fysisk umulig å ha passasjer med. Til sammenligning er det 97 % av elsparkesyklene som overholder denne reglen.

Bare 0,8 % bruker mobiltelefon når de kjører på elrullebrett. Denne andel er litt høyere enn blant brukere av elsparkesykkel (0,6 %), men noe lavere enn blant vanlige syklister (1,5%).

Det er ikke ulovlig å ha musikk i ørene, men det kan virke distraherende og dermed være en risikofaktor. Bare 3 % av brukerne av elrullebrett har musikk i ørene. Dette er en meget lav andel. Andelen er således ca. 10 % blant elsparkesyklister og trolig rundt 25 % blant syklende.

Det er ikke lovkrav om å bruke hjelm. Likevel er det 78 % og 47 % av brukerne av henholdsvis ståhjulinger og elrullebrett som bruker hjelm. Dette er en noe høyere andel enn for de syklende (42 %) og for brukerne av private elsparkesykler (27 %).

… men høyere ulykkesrisiko

Ifølge den offisielle ulykkesstatistikken har politiet i 2019 registrert 24 ulykker med elrullebrett og ståhjulinger, hvorav halvparten er med personskade. De små tallene henger sammen med lav utbredelse og trolig store mørketall.

Basert på selvrapporterte ulykker og eksponering (km) har vi som de første i Danmark (og kanskje Europa) forsøkt å estimere ulykkesrisikoen for brukere av elrullebrett og ståhjulinger. Estimatet er basert på et lite datamateriale og skal derfor tas med forbehold, men et godt anslag er at det i runde tall er en meget høy ulykkesrisiko på 1–2 ulykker pr. 10 000 km.

Ulykkesrisikoen for brukere av el-rullebrett og ståhjulinger synes dermed å være ca. dobbelt så stor som ulykkesrisikoen for elsparkesyklister, idet vi for disse har estimert en risiko på 0,5–1,0 ulykker pr. 10 000 km. Ulykkesrisikoen er samtidig 15–20 ganger høyere enn for vanlige syklister.

At ulykkesrisikoen er større ved bruk av elrullebrett og ståhjulinger enn ved bruk av elsparkesykler virker troverdig, da disse kjøretøyer uten verken tradisjonelt styre eller bremser er vanskeligere å manøvrere enn elsparkesykler, især for uøvede brukere.

Ifølge spørreundersøkelsene er 2/3 av ulykkene eneulykker, der brukene har veltet. Det er mange ulike forklaringer på at brukeren har veltet, f.eks. glatt føre, hullet eller ujevnt belegg, høy fart, kraftig akselerasjon, skarp sving og forsøk på å vise tegn ved sving/stopp.  

Oppfølgende studier i Danmark og Norge

Evalueringen viser, at elrullebrett og især ståhjulinger efter et års varighet av forsøksordningen fremdeles er relativt lite utbredt i trafikken i Danmark. Det er derfor for tidlig å konkludere noe om atferd og ulykkesrisiko. Tar vi likevel utgangspunkt i det lille datamaterialet, ser det ut til at både regeletterlevelsen og ulykkesrisikoen er høyere blant brukere av elrullebrett og ståhjulinger enn blant brukere av elsparkesykler.

Som følge av det begrenset datasettet, er det ønskelig å samle inn og analysere enda flere data om bruken og erfaringene med denne typen kjøretøyer. Det kan være særlig relevant å lage en tilsvarende datainnsamling og analyse i Norge med henblikk på å sammenligne de to land, der reglene er markant forskjellige.

I en tidligere sammenlignende analyse har Sørensen (2019) f.eks. vist at ulykkesrisikoen ved bruk av elsparkesykkel trolig er markant høyere i Norge enn i Danmark som følge av bl.a. de ulike reglene.

I tillegg bør fokuseringen i det videre arbeidet i både Danmark og Norge være på hvordan den trolig høye ulykkesrisikoen kan reduseres via eventuell justering av reglene eller innføring av supplerende tiltak, slik at el-rullebrett og ståhjulinger kan bli en god, miljøvennlig og ikke minst mindre farlig del av fremtidens mikromobilitet i byene.

 

Kilder

Færdselsstyrelsen (2020). Evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer, www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Regler-om-koretojer/Forsogsordning-for-smaa-motoriserede-koretojer.aspx.

Søresen, Michael (2019). Elsparkesykkel trolig farligere i Norge enn i Danmark, Samferdsel, 04.08.2019, https://samferdsel.toi.no/forskning/elsparkesykkel-trolig-farligere-i-norge-enn-i-danmark-article34260-2205.html

Sørensen, Michael; Jensen, Morten; Pedersen, Annette & Feldens, Mathias (2020a). Forsøgsordningerne med elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs - Evaluering af de adfærds– og sikkerhedsmæssige aspekter, Via Trafik-rapport, https://viatrafik.dk/2020/02/28/evaluering-af-forsoegsordningerne-for-smaa-motoriserede-koeretoejer-er-klar/.

Sørensen, Michael; Jensen, Morten & Pedersen, Annette & Feldens, Mathias (2020b). Elsparkesykkelen – få regelbrudd, men høy risiko, Samferdsel, 24.03.2020, https://samferdsel.toi.no/forskning/elsparkesykkelen-fa-regelbrudd-men-hoy-risiko-article34484-2205.html.

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS