Du er her

Hovedtrekk i transportutviklingen 2006: - Flere reiser kollektivt - Rekordmye gods på veg og bane

Persontransportarbeidet i 2006 økte i noenlunde samme takt som befolkningsøkningen. Det var høyest vekstrate for transport med kollektive transportmidler, mens veksten i transportarbeidet for personbiltransport var beskjedne 0,2 prosent til tross for mer trafikk og flere biler

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 AV ARNE RIDENG
Cand.real og forsker ved Transportøkonomisk institutt

Veksten i utført person¬transportarbeid i 2006 er beregnet til 0,8 prosent, mot 1,5 prosent året før. Befolkningsveksten i 2006 var 0,9 prosent, for den yrkesaktive befolkningen (18-66 år) 1,2 prosent. Dette betyr at 2006 er det første året på lenge som økningen i persontransportarbeid er mindre enn veksten i befolkningen. Dersom vi skiller mellom transportarbeid med bil og transportarbeid med kollektive transportmidler, finner vi at vekstraten var 0,2 prosent for biltransporten og 2,6 prosent for de kollektive transportmidlene (tabell A).


Tabell A: Noen nøkkeltall

Foreløpige tall fra nasjonal¬regn¬skapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) og privat konsum i husholdningene steg med henholds¬vis 2,8 og 4,3 prosent i 2006. Dette er en vekst som ligger på et noe høyere nivå enn gjennomsnittet i de seneste fem årene. 

 
Tabell B: Prisutviklingen i transport 2001-2006

Prisutvikling
Prisene innenfor transportsektoren steg mer enn den generelle prisstigningen i 2006. Tabell B viser at gjennomsnittlig prisvekst i 2006 var 2,3 prosent. Tilsvarende tall i 2005 var 1,6 prosent. For transportsektoren var prisveksten høyere, nemlig 3,3 prosent i 2006. Det var særlig dyrere drivstoff og smøremidler til biler som trakk indeksen opp med en økning på hele 8 prosent. Prisøkningen på kjøp av biler var imidlertid lavere enn den generelle prisveksten.

Trafikken på vegene økte med 1,7 prosent
Trafikken på vegene økte med 1,7 prosent i 2006, mot 2,6 prosent året før. Økningen for de tunge kjøretøyene var på 4,4 prosent, for personbilene 1,4 prosent. Gjennomsnittlig kjørelengde for personbilene i 2006 var 13 300 kilometer, 300 km lavere enn i 2005. En regnet i 2006 med et gjennomsnittlig belegg i personbilene på 1,70 personer per kjøretøykilometer. Gjennomsnittlig turlengde for personbilene er satt til 13,5 kilometer i 2006.

Ved første øyekast kan det synes underlig at trafikkveksten for personbilene ble såpass høy som 1,4 prosent, all den stund persontransportarbeidet viste en vekst på bare 0,2 prosent og gjennomsnittlig kjørelengde per bil gikk ned fra 13 600 km i 2005 til 13 300 km i 2006. At vi likevel fikk trafikkvekst skyldes særlig to ting: Litt færre personer i hver bil og en sterk vekst i bilbestanden. Slik sett kan en si at personbiltrafikken er blitt mindre effektiv i 2006, i den forstand at vi bruker flere biler for å få utført det samme transportarbeidet. Bilen er med andre ord i enda høyere grad blitt et individuelt gode.   

Mer enn to millioner personbiler
I løpet av 2006 ble det førstegangsregistrert 143 000 personbiler, omtrent like mange som året før. Tilsvarende tall for varebilene var 45 000, en oppgang på 8000 biler. 98 000 personbiler og 7 000 varebiler ble vraket mot pant i 2006. Ved utgangen av 2006 var det registrert 2 083 000 personbiler og 331 000 varebiler i Norge. Gjennomsnittsalderen for personbilene var 10,2 år ved utgangen av 2006, uforandret fra året før.

Små endringer i antallet vegtrafikkulykker og skadde
Det var 7900 registrerte vegtrafikkulykker med personskade i 2006, en liten nedgang fra året før. 11 293 personer ble skadd i disse ulykkene, omtrent det samme som året før. Antall drepte i trafikken gikk opp fra 224 personer i 2005 til 243 personer i 2006.

Mer persontrafikk med jernbane
I 2006 ble det foretatt 54,3 millioner reiser innenlands med tog, mot 52,3 millioner året før. Passasjerveksten har fordelt seg noenlunde jevnt både når det gjelder type tog (lokaltog og regiontog), og når det gjelder strekninger. Gjennomsnittlig reiselengde med NSBs tog var 50 kilometer i 2006. 

Flytoget dro nytte av den sterke veksten i flytrafikken og fraktet 4,9 millioner passasjerer til og fra Oslo lufthavn i 2006, noe som betyr en vekst på 10 prosent fra året før. En halv million mennesker reiste med Flåmsbana i 2006. 

Flere reiste med trikk og forstadsbane
Trafikken med forstadsbane i Oslo økte noe i 2006, men sterkest økning hadde Oslo-trikken, som hadde 36,5 millioner passasjerer i 2006 mot 32,5 millioner i 2005. Gråkallbanen i Trondheim hadde i 2006 en trafikk som lå på nivå med året før. I alt ble det foretatt 102 millioner reiser med trikk og forstadsbaner i 2006, mot 97 millioner i 2005.    

Lange bussreiser
Statistikken for buss de seneste årene har vært mangelfull. Statistisk sentralbyrå har nå utarbeidet nye tall basert på nye kilder, og resultatene viser at antall reiser med buss har vist en stigende tendens de siste fem-seks. I 2006 ble det foretatt 329 millioner bussreiser, omtrent det samme som året før. Transportarbeidet med buss sank likevel noe på grunn av flere korte reiser enn før. 

Flytrafikken innenlands er igjen i vekst
I 2006 ble det foretatt 10,2 millioner flyreiser i Norge, mot 9,5 millioner i 2005. Dette er det høyeste antall innenlandske reiser som noensinne er registrert i Norge. Reiser som foretas i forbindelse med en utenlandsreise er da trukket fra, mens reiser med helikopter til og fra sokkelen er inkludert. Trafikkveksten skyldes først og fremst flere private reiser, men tallet på forretningsreiser øker også litt.   

53 millioner utenlandsreiser i 2006
Det føres ikke nøyaktig statistikk over tallet på grensepasseringer på veg, men Transportøkonomisk institutt har på grunnlag av Vegdirektoratets tellinger beregnet at rundt 32,6 millioner personer passerte grensen i bil i løpet av 2006, enten inn til eller ut av Norge. 82 prosent av kjøretøyene som passerer grensen, er registrert i Norge, 13 prosent i Sverige og de siste fem prosent er registrert i andre land. 

I 2006 ble det registrert 13,5 millioner flyreiser til og fra Norge, noe som representere en kraftig vekst på nesten 15 prosent sett i forhold til 2005. Fergetrafikken til og fra utlandet er beregnet til 6,2 millioner enkeltreiser, men dette var 200 000 færre reiser enn året før. Det ble dessuten foretatt 420 000 reiser mellom Norge og utlandet med buss eller tog i 2006. Totalt ble det derfor foretatt nesten 53 millioner enkeltreiser til og fra utlandet dette året.   

Godstransport på sjø og veg jevnstore
De seneste årene har det vært en stabil økning i den innenlandske godstransporten med skip. Dette gjelder både transportarbeidet og godsmengde. Skipstransporten og godstransporten på veg er nå noenlunde jevnstore målt i utført transportarbeid.

Den kraftige veksten i godstrafikken med bane i 2004 og 2005 fortsatte i 2006. Målt i transportarbeid ble veksten på 7,5 prosent i 2006. Jernbanen utførte dette året et transportarbeid på 2,37 millioner tonnkilometer, det høyeste som noen sinne er notert. Også transportarbeidet på veg økte i 2006, og aldri tidligere har det blitt fraktet så mye gods på norske veger. Markedsandelene i godstransportarbeidet fordeler seg nå med 46,5 prosent på sjø, det samme på veg og sju prosent på bane.      

Den samlede produksjonen av olje og gass går ned

 
Figur 1: Norsk produksjon av råolje og naturgass 1995-2006. Millioner Sm3 oljeekvivalenter. Kilde: Faktaheftet 2007

Oljeproduksjonen gikk ned også i 2006 og ligger nå omtrent på nivå med produksjonen i 1994. På den annen side var produksjonen av gass rekordstor i 2005. Den totale petroleumsproduksjonen (inkludert olje, gass, NGL og kondensater) ble dermed på 249 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter dette året. Av dette utgjorde gassproduksjonen 35 prosent.

Gods til/fra utlandet
Importert varemengde til Norge var 33,5 millioner tonn i 2006, mot 35 millioner tonn i 2005. Eksportert varemengde fra fastlandet var 43 millioner tonn i 2006, en økning fra 41 millioner tonn året før. Skip er fortsatt den dominerende transportformen i utenrikshandelen. 83 prosent av denne godsmengden går med skip. 14 prosent går med godsbiler og resten med tog og fly. 

Nedgang i eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen
Samlet sett ble det eksportert 184 millioner tonn olje og gass direkte fra sokkelen i 2006, målt i oljeekvivalenter. Tilsvarende eksport i 2005 var 192 millioner tonn. Eksporten av olje og gass i rør lå på 85 millioner tonn i 2006, mens skipene fraktet 99 millioner tonn. Målt etter vekt utgjør nå eksport av olje og gass fra sokkelen 68 prosent av den totale eksport fra Norge til utlandet.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS