Du er her

Nr 6 - August 2007

 • Nullvisjon – i teori og praksis

  Nullvisjonen skal være grunnlaget for norsk trafikksikkerhetspolitikk, men en studie som TØI og SINTEF har utført avdekker at sentrale aktører innen trafikksikkerhetsfeltet har både varierende kunnskapsnivå og ulike fortolkninger av visjonen. Sentrale samferdselspolitikere ser den mer som en etisk grunnholdning enn som utgangspunkt for praktisk politikk.
 • Økt sikkerhetsmargin med bredt midtfelt

  Oppmerking av et én meter bredt midtfelt mellom kjøreretningene i stedet for standard midtlinje fører til at avstanden mellom motgående trafikkstrømmer øker med minst 60 cm. Dette er undersøkt på to strekninger på E6, en i Oppland og en Østfold. Farten går også ned. På strekningen i Oppland ble det påvist en reduksjon på 2,7 km i gjennomsnitt. Begge disse endringene bidrar trolig til redusert ulykkesrisiko.
 • Sjøtransport: Høyere fart gir betydelig utslippsøkning

  Godstransport med skip vil i de fleste tilfeller være mer miljøvennlig enn andre transportmidler, mens persontransport på sjø ofte gir større utslipp enn alternativ transport. Seilingsdistanse i forhold til landtransport, utnyttelsesgrad, seilingshastighet og teknologisk utvikling er viktige elementer som påvirker sjøtransportens miljøfordeler
 • Belønningsordningen i de største byene: Behov for mer forutsigbarhet

  Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk har gitt en positiv effekt på passasjertallet og på viljen til kollektivsatsing i byene. Men den har i begrenset grad bidratt til å øke kollektivtransportens konkurransekraft på bekostning av bilbruk, som er ett av hovedmålene med ordningen.
 • Hovedtrekk i transportutviklingen 2006: - Flere reiser kollektivt - Rekordmye gods på veg og bane

  Persontransportarbeidet i 2006 økte i noenlunde samme takt som befolkningsøkningen. Det var høyest vekstrate for transport med kollektive transportmidler, mens veksten i transportarbeidet for personbiltransport var beskjedne 0,2 prosent til tross for mer trafikk og flere biler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS